Hội nghị Ban Thường vụ TW Hội T.Sơn quý III/2019

Ngày đăng: 06:02 04/10/2019 Lượt xem: 1.107
HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ
HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM QUÝ III/2019
 
     Ngày 3/10/2019 tại trụ sở TW Hội, Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam đã họp đánh giá kết quả hoạt động quý III, xác định trọng tâm những nội dung hoạt động quý IV/2019 và thông qua Đề cương báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019, Phương hướng hoạt động năm 2020 để phục vụ Hội nghị Ban chấp hành lần thứ IV khóa II vào cuối năm 2019.
     Thiếu tướng Võ Sở - UVUB TWMTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam chù trì đã phát biểu khai mạc và kết luận hội nghị. Hội nghị mời một số Phó ban: Tổ chức, Tuyên truyền Thi đua, Truyền thống Lịch sử, Văn phòng và Ủy viên Ban Kiểm tra tham dự.
     Thay mặt Thường trực TW Hội, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực - Tổng Thư ký Báo cáo dự thảo kết quả hoạt động quý III, Phương hướng quý IV/2019; Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Báo cáo dự thảo và phân tích các nội dung Đề cương báo cáo tổng kết năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.
    Với tinh thần trách nhiệm cao, 6 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ: Phan Tiến Hùng - Chủ tịch Hội Hà Nội; Nguyễn Văn Ninh - Trưởng ban Tổ chức; Thái Khắc Thế - Trưởng ban Chính sách; Hoàng Kiền - Phó Chủ tịch; Nguyễn Bá Tòng - Phó Chủ tịch; Ngô Thị Tuyết - Trưởng ban Công tác nữ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nữ CSTS VN đã phát biểu, phân tích làm rõ, bổ xung nhiều nội dung sát thực.
    Tiếp thu ý kiến của Hội nghị, Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch hoan nghênh ý kiến phát biểu sâu sắc của các Ủy viên đã kết luận Hội nghị. Hội nghị thống nhất:
 
          Kết quả hoạt động đạt được của quý III rất phấn khởi:

       1. Hội đã tiếp tục hoạt động chăm lo xây dựng tổ chức Hội ở các cấp.
      Một số tỉnh đã thực hiện đại hội lần 2. Việc chỉ đạo sơ kết rút kinh nghiệm hoạt động kỷ niệm 60 năm, sơ kết rút kinh nghiệm 6 tháng đầu năm và triển khai tiếp những việc 6 tháng cuối năm 2019 được chú trọng, nhiều nơi làm tốt. Việc rút giảm tổ chức thành viên cấp trung đoàn trở xuống được tiến hành chặt chẽ, tạo được đồng thuận cao trong toàn Hội. Đến nay Hội còn 95 tổ chức thành viên (trước đây là 117, giảm 23 đầu mối). Tổ chức giải quyết bước đầu những vướng mắc bất đồng trong mối quan hệ giữa tổ chức Hội, BLL các đơn vị truyền thống với Hội địa phương cùng cấp ở một số nơi. Trung ương Hội đã và đang tiến hành kiểm tra nắm tình hình ở một số địa phương, đơn vị nhằm nắm thực chất tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức thành viên để rút kinh nghiệm cho việc xây dựng Hội theo hướng “Tổ chức vững chắc - Hoạt động hiệu quả”.
      2. Hội cũng đã xúc tiến việc hoạt động truyền thống, như: Biên soạn hoàn chỉnh các văn kiện về Trường Sơn; Đôn đốc xây dựng các Di tích Trường Sơn ở các địa phương. Nhiều Hội, Ban liên lạc có kế hoạch chuẩn bị và tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống của đơn vị mình. Hội tiếp tục làm các thủ tục đề nghị Nhà nước Việt Nam quan hệ với Nhà nước Lào công nhận Di tích quốc gia đối với đường Trường Sơn ở Lào (Tây Trường Sơn).
       3. Tiếp tục các hoạt động tình nghĩa như tặng nhà tình nghĩa, trao quà giúp đỡ hội viên nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ. Thực hiện có hiệu quả đơt nhắn tin qua cổng Nhắn tin và vận động ủng hộ Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn, tạo nguồn lực để thực hiện kế hoạch hoạt động tình nghĩa năm 2019.
      4. Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn và các Hội: Nữ Chiến sỹ Trường Sơn, Văn học Nghệ thuật Trường Sơn, Doanh nhân Trường Sơn hoạt động có tiến triển tốt.
 
      Tuy nhiên những điểm yếu và khó khăn chung của Hội còn bộc lộ là:

     1. Nhận thức về Điều lệ Hội chưa đầy đủ nên triển khai còn lúng túng, có việc sai quy định. Nhận thức về quan hệ giữa Hội và các tổ chức thành viên theo Nghị định 45 có nơi không đúng, chưa hiểu đúng và làm tốt trách nhiệm, nghĩa vụ đối với tổ chức Hội mà mình là thành viên.
      Điều đáng lưu ý là nhiều nơi không quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện yêu cầu xây dựng tổ chức Hội như chương trình chung của Ban Chấp hành Trung ương Hội đề ra là “Tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả". Nhiều nơi việc hoạt động của Hội vẫn  mang tính chất như một Ban Liên lạc. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ không có cơ quan giúp việc, có nơi chỉ có 1 - 2 cán bộ chủ trì thực sự làm việc (vẫn biết là có khó khăn do nhiều nơi chưa có trụ sở làm việc riêng). Một số đồng chí Chủ tịch Hội hoặc Trưởng Ban Liên lạc vẫn làm việc theo dạng hành chính như chế độ Thủ trưởng. Do đó chưa phát huy được vai trò tập thể, chưa thực hiện đúng phương châm: “Tập hợp - Đoàn kết - Đồng thuận” trong quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội như đã xác định. Một số nơi để xảy ra mất đoan kết kéo dài.
      2. Tổ chức các hoạt động của Hội ở nhiều nơi còn nhiều hạn chế. Sau kỷ niệm 60 năm, các hoạt động ở nhiều nơi chưa được quan tâm thường xuyên, toàn diên, một số nơi có biểu hiện chững lại (nhiều nơi không có chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày TB-LS 27/7).
      3. Họat động tình nghĩa tuy có một số kết quả, nhưng việc theo dõi, nắm bắt, quản lý tình hình đời sống hội viên, nhất là các đối tượng chính sách vẫn chưa kỹ và toàn diện. Có nơi chưa nắm chắc hoàn cảnh đời sống của gia đinh hội viên, chưa thường xuyên quan tâm đúng mức tới việc phối hợp giúp đỡ hội viên làm thủ tục hồ sơ giải quyết các tồn đọng chính sách, thu thập cung cấp các thông tin về mộ liệt sỹ.
      4. Khó nhất vẫn là việc xây dựng quỹ Hội ở các cấp. Việc thu Hội phí (gồm cả chân quỹ và Hội phí thường xuyên) chưa được chỉ đạo và thực hiện thống nhất. Nhiều Tỉnh Hội không có quỹ hoặc có rất ít nên rất khó hoạt động.

 
       Phương hướng quý IV/2019 Hội nghị quyết nghị những trọng tâm sau:

      1. Tiếp tục xúc tiến chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội ở một số Hội thành viên cấp tỉnh, sư đoàn. Vấn đề cốt lõi là xây dựng Hội đoàn kết, đồng thuận Chỉ đạo tiến hành kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Điều lệ Hội, Quy chế hoạt động của Hội và của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Quan tâm xem xét việc xây dựng nguồn cán bộ chủ trì các cấp. Rà soát nắm chắc hội viên và tình hình thưc hiện quy chế của các tổ chức Hội.
      Đối với các Hội: Nữ Chiến sỹ Trường Sơn, Hội Văn học Nghệ thuật TS, Hội Doanh nhân Trường Sơn và các Trung tâm cần tổ chức rút kinh nghiệm để tiếp tục xây dựng kế hoạch đưa hoạt động vào nề nếp và nâng cao hiệu quả.
      2. Rà soát những việc làm về truyền thống cần tiếp tục để chỉ đạo thực hiện có hiệu qủa tốt hơn. Hoàn thiện các văn bản về lịch sử truyền thống như: Hệ thống 5 trục dọc, 21 trục ngang của đường Trường Sơn trong chiến tranh. Làm việc với các địa phương để xây dựng một số Bia di tích, như: Khe Hó, Đakrông và đề nghị các cơ quan Nhà nước quan hệ với Bạn Lào để xúc tiến việc xem xét công nhận, xếp hạng Di tích đường Tây Trường Sơn. 
     3. Triển khai đôn đốc thực hiện các chương trình hoạt động tình nghĩa đã đề ra và chuẩn bị chương trình mới cho năm 2020. Xúc tiến, triển khai Chương trình hợp tác với Hội Chữ thập đỏ và các hội khác.
     4. Chỉ đạo tổ chức triển khai Nghị quyết của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thư IX về những nội dung có liên quan đến Hội Trường Sơn VN. Trong đó, cần quan tâm chỉ đạo các Hội quan hệ với địa phương để Hội được tham gia MTTQ Việt Nam cùng cấp.
      5. Chuẩn bị và tổ chức tốt Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, Khóa II vào cuối tháng 11/2019. Cuối năm 2019 cần phải đánh giá một cách toàn diện, khách quan thực trạng hoạt động hiện nay của tổ chức Hội các cáp. Việc khen thưởng từ nay cần căn cứ vào thực chất kết quả xây dựng tổ chức và hiệu quả hoạt động của Hội, không nên cứ tổ chức đại hội, gặp mặt là khen thưởng.
 
                                             Tin, ảnh: Danh Bình
Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội chù trì Hội nghịThiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực
Báo cáo dự thảo kết quả hoạt động quý 3, phương hướng quý 4/2019Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh trên và ảnh dưới)
Đồng chí Phan Tiến Hùng - Chủ tịch Hội Bộ đội TS Hà Nội (đứng) phát biểuĐồng chí Nguyễn Văn Ninh - Trưởng ban Tổ chức (đứng) phát biểu bổ sung dự thảo.Đồng chí Thái Khắc Thế - Trưởng ban Chính sách phát biểu. Thiếu tướng Hoàng Kiền - Phó Chủ tịch Hội phát biểu.Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng - Phó Chủ tịch Hội phát biểuĐồng chí Ngô Thị Tuyết - Trưởng ban Công tác Nữ,
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nữ CSTSVN phát biểu.Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội kết luận Hội nghị. 
tin tức liên quan