Ở Việt Nam không có lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản

Ngày đăng: 04:42 03/02/2020 Lượt xem: 433


Ở Việt Nam không có lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản


                                                       Nguồn: Báo Điện tử Vietnamnet

Tổng bí thư khẳng định: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn...


 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) sáng nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khái quát lại lịch sử thành lập Đảng với những dấu mốc quan trọng gắn với tên tuổi vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bước ngoặt lịch sử trọng đại

Ngày 3/2/1930, hội nghị dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam”, Tổng bí thư nhấn mạnh. 

Theo Tổng bí thư, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua tại hội nghị thành lập Đảng đã xác định con đường cơ bản của cách mạng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của dân tộc và nguyện vọng tha thiết của nhân dân.

Tổng bí thư điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng gắn với sự lãnh đạo của Đảng. Đó là thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 "long trời, lở đất", thành lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào ngày 2/9/1945.

 
Ở Việt Nam không có lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Trên cơ sở đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, với sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của kẻ thù, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào ngày 30/4/1975.

Tiếp đó, Đại hội 6 của Đảng (tháng 12/1986), trên cơ sở phân tích sâu sắc tình hình đất nước và qua quá trình tìm tòi, khảo nghiệm thực tiễn, với tinh thần "nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật", đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

“Đường lối đổi mới ra đời đã đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn lịch sử, thể hiện bản lĩnh vững vàng, tư duy sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển của đất nước”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tổng bí thư khái quát lại việc Đảng ta đã từng bước hoàn thiện, cụ thể hoá đường lối đổi mới mà nội dung cơ bản, cốt lõi được thể hiện trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (cương lĩnh năm 1991 và cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011…

Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng lập nên nhiều kỳ tích

“Thực tế, sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, đến nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế…”, Tổng bí thư nói.

Đến nay, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có quy mô dân số gần 100 triệu người với mức thu nhập bình quân 2.800 USD/người.

 
Ở Việt Nam không có lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: TTXVN

Với những thành tựu to lớn đã đạt được, Tổng bí thư cho rằng, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

“Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam”, Tổng bí thư khẳng định.

Tổng bí thư cũng nhấn mạnh thực tiễn đó khẳng định một chân lý: “Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Trong quá trình đó, Đảng ta đã tích luỹ và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy.

Nhìn lại chặng đường 90 năm, Tổng bí thư bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh; mãi mãi ghi nhớ công ơn to lớn của các vị lãnh đạo tiền bối, của hàng triệu anh hùng, liệt sĩ, các bậc lão thành cách mạng, các gia đình liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với nước…

“Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói rằng: 'Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng!'". Cả hội trường vỗ tay hưởng ứng lời Tổng bí thư.

 
Ở Việt Nam không có lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản
 

Được nhân dân ủng hộ thì Đảng có sức mạnh vô địch

Nhắc đến tình hình hiện nay, Tổng bí thư lưu ý, chúng ta đứng trước nhiều vấn đề mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp phải giải quyết.

“Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, hơn bao giờ hết, phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn”, Tổng bí thư lưu ý.

Đảng ta phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Từ sau Đại hội 12 của Đảng đến nay, Đảng ta đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và đạt được những kết quả và kinh nghiệm bước đầu rất quan trọng.

Từ đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước những tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tuy nhiên, Tổng bí thư lưu ý, công tác xây dựng Đảng vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân...

“Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng ta, Nhà nước ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm”, Tổng bí thư cảnh báo.

 
Ở Việt Nam không có lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản
 

Theo Tổng bí thư, trong điều kiện hiện nay, chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng. Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ, đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện và học tập thì rất dễ bị thoái hoá, biến chất.

Vấn đề giữ vững bản chất của Đảng - một Đảng Cộng sản, đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì sự nghiệp của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân là vấn đề hết sức cơ bản và quan trọng.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng cảnh báo: 'Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân'", Tổng bí thư cảnh báo.

Theo Tổng bí thư, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, coi đây là vấn đề sống còn của Đảng ta, chế độ ta. Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tuỵ, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên.

( C. H sưu tầm)

tin tức liên quan