10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Hội

Ngày đăng: 04:21 02/03/2020 Lượt xem: 741
 10 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020 CỦA HỘI

                     

 

      Tại cuộc giao ban gần đây khi kết luận về việc triển khai nhiệm vụ của Hội Trường Sơn Việt Nam trong năm 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ III, Chủ tịch Võ Sở đã khái quát những định hướng, nội dung lớn, quan trọng cần triển khai thực hiện của Hội, như sau:

1-Tập trung kiện toàn tổ chức Hội các cấp, từ Trung ương đến các tỉnh thành phố và các quận huyện trong cả nước.

2-Bằng mọi nỗ lực, bằng mọi biện pháp hiệu quả duy trì và phát triển bằng được tổ chức Hội ở các tỉnh, thành phố, quận huyện trong cả nước.

3-Nâng cao chất lượng hoạt động Hội, Ban Liên lạc các cấp.

4-Chuẩn bị công tác nhân sự, quy hoạch nhân sự BCH các cấp cho nhiệm kỳ III và giai đoạn tiếp theo của Hội, Ban Liên lạc các cấp.

5-Cần xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn hóa các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các chức danh khác của BCH các cấp.

6-Tổ chức hội nghị chuyên đề về vấn đề tổ chức Hội các cấp.

7-Giải quyết mối quan hệ giữa Hội và BLL truyền thống tại các địa phương nhằm nâng cao hiệu quả đồng bộ, thiết thực của hoạt động Hội.

8-Kiện toàn Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn; thực hiện nguyên tắc tổ chức hoạt động của Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn các cấp; tăng cường củng cố và phát triển Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn, Hội Danh nhân Trường Sơn, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới.

9-Xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền về 10 năm Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; tuyên truyền cho Đại hội nhiệm kỳ III của Hội.

10-Cần tiếp tục hoàn thiện Quy chế Thi đua khen thưởng theo yêu cầu mới; đổi mới về việc ban hành Huy hiệu Hội và Kỷ niệm chương Trường Sơn.
 

Tin và ảnh: Phạm Khoa Lương

tin tức liên quan