Thông báo về Giải báo chí lần thứ 14

Ngày đăng: 09:48 20/03/2020 Lượt xem: 1.232
    HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              Số:        /HTSVN                                                         
     V/v Giải báo chí MTTQVN lần thứ 14               Hà Nội, ngày  19   tháng  3   năm 2020
 
THÔNG BÁO VỀ GIẢI BÁO CHÍ
“VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC”
LẦN THỨ 14 (2019-2020)
 
Kính gửi:  Hội, Ban Liên lạc các tỉnh thành phố, Hội, Ban liên lạc các đơn vị truyền thống trực thuộc.
 
Kỷ niệm lần thứ 94 Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã công bố Thể lệ và phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – ngày 18/11/2020.
Thường trực Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam thông báo để Hội, Ban Liên lạc các tỉnh, thành phố, Hội, Ban liên lạc truyền thống trực thuộc được biết và triển khai phổ biến để các hội viên hưởng ứng tham gia Giải báo chí có ý nghĩa này.
Thường trực Ban Thường vụ Hội lưu ý các đơn vị thành viên một số điểm sau đây:
 
1-Phổ biến nhanh nội dung Thể lệ của Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” (có thể lệ kèm theo và đăng trên Trang thông tin điện tử Trường Sơn của Hội tại chuyên mục “Văn bản chỉ đạo” - ở cuối trang chủ).
2-Động viên hội viên và nhất là các đồng chí cán bộ Hội các cấp, các đồng chí là cộng tác viên, thông tin viên, hội viên Hội văn học nghệ thuật Trường Sơn đang công tác tại địa phương mình tích cực tham gia dự thi Giải.
3-Ban Tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” không trực tiếp nhận bài dự thi. Các bài dự thi (gồm các thể loại báo chí: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, điều tra, bút ký báo chí, bình luận, ảnh báo chí) phải được đăng trên Bản tin Trường Sơn và Trang thông tin điện tử Trường Sơn của Hội.
Ban Tuyên truyền – Thi đua và Biên tập Bản tin và Trang thông tin Trường Sơn có trách nhiệm chọn đăng các tác phẩm có chất lượng trên Bản tin và Trang thông tin Trường Sơn; chọn các tác phẩm có chất lượng, đúng quy định về thể loại và nội dung phản ánh để gửi dự thi.
4-Thời gian nhận tác phẩm dự thi: các tác phẩm báo chí được Hội Trường Sơn Việt Nam công bố trên Bản tin và Trang thông tin Trường Sơn từ ngày 21/6/2019 đến ngày 10/9/2020. Hội Trường Sơn Việt Nam chọn lọc các tác phẩm xuất sắc và gửi dự thi về Ban Tổ chức Giải trước ngày 20/9/2020.
-Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14 là Giải báo chí rất có ý nghĩa. Việc các hội viên Trường Sơn hưởng ứng tham gia Giải trước hết là phản ánh, tuyên truyền, cổ vũ cho các hoạt động của đơn vị mình gắn với các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc các địa phương phát động và tổ chức; phản ánh, nêu gương các tấm gương điển hình của các địa phương, đơn vị mình trong hoạt động của Hội…
-Thường trực Ban Thường vụ giao Ban Tuyên truyền – Thi đua và Ban Biên tập Bản tin và Trang thông tin Trường Sơn của Hội có trách nhiệm hướng dẫn, công bố các tác phẩm báo chí của hội viên, cộng tác viên hưởng ứng dự thi; chọn các tác phẩm có chất lượng trình Thường trực Ban Thường vụ xem xét, quyết định gửi dự thi về Ban Tổ chức Giải Báo chí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 
Nhận được thông báo này, yêu cầu các cấp Hội, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Hội qua Ban Tuyên truyền – Thi đua.
 
  Nơi nhận:                                                        TM. BAN CHẤP HÀNH
- Như kính gửi;                                                Phó Chủ tịch Thường trực
- Thường trực Hội                                                 (Đã ký tên đóng dấu)
- Lưu Ban TTTĐ,  VPHội                  
                              
 
                                                                   Thiếu tướng  HOÀNG ANH TUẤN
                                                

tin tức liên quan