Thông báo mời hội viên Hội VHNT TS gửi tác phẩm in sách

Ngày đăng: 03:57 31/05/2020 Lượt xem: 526
   HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN  
           Số:   14    /HVHNT TS                                                         
                                                                            Hà Nội, ngày  31  tháng 5   năm 2020
 
 
              Kính gửi: Các đồng chí Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 
       Tháng 10/2019, Hội VHNT Trường Sơn đã mở Trại viết Đồ Sơn. Trại viết đã thành công tốt đẹp. 36 trại viên đã có nhiều sáng tác văn xuôi và thơ tại Trại viết.
      Thường trực Hội VHNT TS quyết định xuất bản các tác phẩm từ Trại viết thành sách. Đây là cuốn sách chào mừng kỷ niệm Đại hội Hội Trường Sơn Việt Nam nhiệm kỳ III và chào mừng Đại hội Hội VHNT Trường Sơn nhiệm kỳ II.
       Để cuốn sách có độ dày hợp lý (khoảng 250 trang in), Thường trực quyết định tuyển chọn thêm các tác phẩm hay của hội viên.
       Vì vậy đề nghị các đồng chí hội viên tiếp tục chọn mỗi thể loại văn xuôi và thơ 1 tác phẩm hay nhất và mới nhất của mình gửi về Hội để lựa chọn đưa vào cuốn sách nói trên.
       Tác phẩm xin gửi email về cho đồng chí Nguyễn Hữu Quý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội VHNT Trường Sơn:
nguyenhuuquyqb@gmail.com
      
       Riêng các đồng chí Trại viên Đồ Sơn đã gửi tác phẩm sáng tác trong Trại viết thì không gửi những tác phẩm đã gửi. Hãy gửi thêm tác phẩm mới nhất và hay nhất của mình sáng tác sau thời gian dự Trại viết. Ưu tiên đề tài Trường Sơn hôm qua, Trường Sơn hôm nay. Truyện ngắn, ký: không quá 2.500 từ. Thơ không quá 50 câu.
 
       Các tác phẩm của các tác giả in trong tập sách sẽ được tặng sách biếu và nhuận bút.
       Thời hạn nhất tác phẩm:
Hết ngày 15/8/2020.
       Các thành viên Tập thể, các Chi hội VHNT Trường Sơn các địa phương có trách nhiệm thông báo nội dung của công văn này tới hội viên của mình.
 
       Rất mong được các đồng chí hưởng ứng.
  
Nơi nhận:                                                            TM. BAN CHẤP HÀNH
- Như kính gửi;                                                                Chủ tịch
- Thường trực Hội
- Lưu VPHội                  
                                                                              PHẠM THÀNH LONG
                                                
                                                                               


tin tức liên quan