Vững tin vào Đảng - Nguyễn Trọng Tạo

Ngày đăng: 04:54 13/05/2024 Lượt xem: 36
VỮNG TIN VÀO ĐẢNG
 
Nguyễn Trọng Tạo
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tỉnh Hà Nam

                
Vững tin vào Đảng quang vinh         
Chỉ đường dẩn lối dân mình vẫn vui                                                         
Đấu tranh tham nhũng phải lui          
Tiêu diệt cái ác đẩy lùi cái tham        
Tay ai chót đã nhúng chàm            
Tự nguyện lùi bước xuống thang cho lành                                              
Chốn quan trường chót tung hoành                                                  
Đến khi bị lộ - phải đành rút lui           
Nhìn mặt có vẻ ngậm ngùi                   
Trong lòng khấp khởi rút lui an toàn                                                     
Trách mình sao quá "chủ quan"        
Để đất, tiền, vàng nó đẩy nó đưa     
Bản thân luôn miệng "phòng ngừa"                                                    
Còn "họ" đến nhà đưa vợ, đưa con       
Của cải toàn thứ quá ngon               
Thiên hạ mang tới, sòn sòn cứ xơi  
Biết đâu của địa trả trời!                   
Trời lại trả địa - Trời ơi là trời !!!
        
NTT. 


tin tức liên quan