Điều kiện nâng lương của cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Ngày đăng: 08:40 20/05/2019 Lượt xem: 623

    Điều kiện nâng lương của cán bộ, công chức, viên chức năm 2019


                                                                        Nguồn:Báo Điện tử Vietnamnet

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để được nâng lương sẽ phải đáp ứng những điều kiện theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ.


Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định rõ, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động sẽ có 2 diện xét nâng lương là theo diện nâng lương thường xuyên hoặc nâng lương trước thời hạn.

Đối với diện nâng lương thường xuyên

CBCCVC cần đáp ứng đồng thời các điều kiện về thời gian giữ bậc và tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ bậc để được xét nâng lương thường xuyên.

Về điều kiện thời gian giữ bậc lương
 

Điều kiện nâng lương của cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ có 2 diện xét nâng lương là theo diện nâng lương thường xuyên hoặc nâng lương trước thời hạn. Ảnh minh họa.

Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương;

Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương

Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

Về tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên

Điều kiện nâng lương của cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
 

Tuy nhiên, CBCCVC và người lao động sẽ bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên nếu không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Đối với diện nâng lương trước thời hạn

Cán bộ, công chức, viên chức được nâng lương trước thời hạn nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ;

- Có thông báo nghỉ hưu.

- Chế độ nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

- CBCCVC và người lao động đạt đủ 2 tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư.

- Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

Chế độ nâng lương khi có thông báo nghỉ hưu

CBCCVC và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 2 tiêu chuẩn theo quy định tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2.

 

tin tức liên quan