Thông báo về việc chuyển thời gian Đại hội nhiệm kỳ III

Ngày đăng: 12:44 28/09/2021 Lượt xem: 589
HỘI TRYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                       
              Số:  67 / HTS                                                                Hà Nội, ngày  27  tháng  9    năm 2021                                                                
Thông báo về việc chuyển thời gian Đại hội 
             Nhiệm kỳ III (2021 -2026)                                  
 
         Kính gửi:  Các tổ chức Hội, Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn thuộc Hội          
                           Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam     
Đồng kính gửi:   Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ II
                                           (2016-2021). 
 
          Thực hiện quy định của pháp luật và Điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội Trường Sơn Việt Nam) nhiệm kỳ II (2016-2021);  Ban Chấp hành đã hoàn tất công tác chuẩn bị về nội dung, nhân sự và công tác đảm bảo theo quy định, dự kiến tổ chức Đại hội Đại biểu Toàn quốc nhiệm kỳ III  (2021-2026) vào  cuối  tháng 9  năm 2021 tại Hà Nội.

          Tuy nhiên, hiện nay do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng hết sức phức tạp và khó lường, dịch bệnh đã bùng phát, lây lan rộng trong cả nước. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19; Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam đã báo cáo Bộ Nội vụ xin được chuyển Đại hội nhiệm kỳ III vào thời gian thích hợp, dự kiến cuối quý IV năm 2021. Đồng thời, sẽ điều chỉnh để giảm bớt số lượng Đại biểu dự Đại hội cho phù hợp với trạng thái bình thường mới.  

          Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam xin thông báo đến các tổ chức Hội, Ban liên lạc và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ II biết để chủ động có kế hoạch chương trình hoạt động. Việc điều chỉnh giảm bớt số lượng Đại biểu dự Đại hội, sau khi Thường trực Hội xin ý kiến của Ban Chấp hành sẽ thông báo đến các đơn vị sau./.
 
 Nơi nhận:                                                                                                  CHỦ TỊCH
-Như trên.                                                                                            (Đã ký và đóng dấu)
                                                                                                          Thiếu tướng Võ Sở