Quyết định khen thưởng

Ngày đăng: 10:00 23/01/2022 Lượt xem: 1.155
     
 
 
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯƠNG SƠN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
     Số:   21  / QĐKT – HTS                                Hà Nội, Ngày 30 tháng 12 năm 2021                                                                                        
                                                  QUYỀT ĐỊNH
                         Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân
                                                BAN CHẤP HÀNH

         HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN - ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM

    - Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng sửa đổi, bổ sung ngày 16/11/2013và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP  ngày 01/7/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết về thi hành một số điều của luật Thi đua- Khen thưởng năm 2013;
    - Căn cứ Quy chế số 217/ QC- HTS ngày 10/01/2017 về công tác Thi đua -  Khen thưởng của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường HCM VN;
    - Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng TĐ-KT Trung ương Hội về khen thưởng các tập thể, cá nhân khối cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021;
 
                                                    QUYẾT ĐỊNH
 
     Điều 1.  Tặng Bằng khen của Chủ tịch  Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường HCM Việt Nam cho 15 tập thể và 28  cá nhân khối cơ quan, đơn vị trực thuộc
a. 15 Tập thể. Gồm:
        -  Văn phòng Hội Trường Sơn Việt Nam;
        -  Ban Tuyên truyền – Thi đua Hội Trường Sơn Việt Nam;
        -  Ban Tổ chức HộiTrường Sơn Việt Nam;
        -  Ban Chính sách Hội Trường Sơn Việt Nam;
        -  Ban Lịch sử - Truyền thống Hội Trường Sơn Việt Nam;
        -  Ban Kiểm tra Hội Trường Sơn Việt Nam;
        -  Ban Kinh tế Hội Trường Sơn Việt Nam;
        -  Ban Tài chính Hội Trường Sơn Việt Nam;
        -  Ban Công tác Nữ Hội Trường Sơn Việt Nam;
        -  Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh;
        -  Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn
        -  Trung Tâm thăm Chiến trường xưa Quân tình nguyện Việt – Lào BĐTS,
        -  Trung Tâm Hỗ trợ nhân đạo Trường Sơn
        -  Câu Lạc bộ Nghệ thuật Trường Sơn,
        -  Câu lạc bộ Phong Lan Trường Sơn.   
       “Đã xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ năm 2021, góp phần xây dựng Hội Trường Sơn Việt Nam vững mạnh”    
    b. 28 Cá nhân. Gồm:
     - Đồng chí thiếu tướng AHLLVTND Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội TSVN;
     - Đồng chí Đại tá Trần Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội TSVN;
     - Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch Hội TSVN;
     - Đồng chí Phạm Thành Long, Trưởng Ban TT – TĐ, Chủ tịch Hội VHNT TS;
     - Đồng chí Nguyễn Gia Cam, Trưởng Ban Tài chính Hội TSVN;
     - Đồng chí Vũ Trình Tường, Trưởng Ban Lịch sử - Truyền thống;
     - Đồng chí Thái Khắc Thế, Trưởng Ban Chính sách Hội TSVN;
     - Đồng chí Ngô Quốc Quỳ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội TSVN
     - Đồng chí Ngô Thị Tuyết, Trưởng Ban Công tác Nữ;
     - Đồng chí Trần Thị Chung, Chủ tịch Hội Nữ CSTS;
     - Đồng chí Nguyễn Thị Thu Yến, Phó Ban Công tác Nữ;
     - Đồng chí Đậu Xuân Tường, Phó Trưởng Ban Chính sách;
     - Đồng chí Phùng Tiến Cứ, Chủ nhiệm CLB NTTS;
     - Đồng chí Hoàng Đức Thống, Phó Trưởng Ban Lịch sử - Truyền thống;
     - Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Phó Chánh Văn phòng Hội TSVN;
     - Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Cán bộ Ban Tuyên truyền – Thi đua Hội TSVN;  
     - Đồng chí Phạm Sinh, Phó Tổng Biên tập Trang Điện tử và Bản tin Trường Sơn;
     - Đồng chí Nguyễn Cảnh Hồng, Phó Tổng Biên tập Trang Điện tử và Bản tin TS;
      - Đồng chí Tạ Thị Rơi, Cán bộ Văn Thư VP TW Hội;
      - Đồng chí Đặng Thị Hoa, Cán bộ Ban Tài chính TW Hội;
      - Đồng chí Tô Thị Dung, Phó trưởng Ban Tài chính Hội TSVN;  
      - Đồng chí Lê Đức Dục, Cán bộ VP TW Hội;
      - Đồng chí Vũ Thúy Lành, Giám đốc Trung tâm thăm Chiến trường xưa quân tình nguyện Việt – Lào BĐTS,
      - Đồng chí Triệu Thị Hà, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nhân đạo Trường Sơn,
      - Đồng chí  Nguyễn Quốc Đông, PGĐ Trung tâm thăm Chiến trường xưa quân tình nguyện Việt – Lào BĐTS,
      - Đồng chí Lê Thế Nguyên, Giám đốc Cty Dược phẩm Đavinci – Pháp; PGĐ TT Hỗ trợ nhân đạo TS;
      - Đồng chí Phạm Thị Cúc, Phó CT Hội Trường Sơn tỉnh Ninh Bình, Cửa hàng trưởng DVTM Trường Sơn;
     - Đồng chí Phạm Tiến Ích, Phó Trưởng Ban TT – TĐ, TT Hội đồng TĐ-KT. 
 
“ Có thành tích xuất sắc trong Hoạt động Truyền thống và Nghĩa tình đồng đội năm 2021, góp phần phát huy Truyền thống Bộ đội Trường Sơn thời kỳ mới”
 
      Điều  2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
    Điều 3. Thường trực Hội đồng TĐ-KT Hội TSVN và các tập thể, cá nhân có tên trên thi hành quyết định này.  
  (Tiền thưởng -   thực hiện theo quy chế)                                                                                              
                                                                                                               
                                                                                   TM. BAN CHẤP HÀNH
     *Nơi nhận                                                                               CHỦ TỊCH                       
 -  Các TT, cá nhân có tên trên;                                                 
          - VP, Ban TT-TĐ, BTC.                                                                     
                                                                                                                             ( Đã ký)                                                                           
                                                  :                                                                
                                                                                  Thiếu tướng Võ Sở