Xuất bản sách tuyên truyền 65 năm Trường Sơn huyền thoại

Ngày đăng: 11:18 09/10/2023 Lượt xem: 175
   HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        Số:  115/HTTTS-ĐHCMVN                                                         
                                              Hà Nội, ngày   9   tháng  10  năm 2023
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v xuất bản Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

 
-Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành được quy định tại Điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội TSVN), nhiệm kỳ III (2022-2027) đã được Bộ Nội vụ phê chuẩn;
-Căn cứ Kế hoạch Kỷ niệm lần thứ 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn của Ban Thường vụ;
-Theo đề nghị của Ban Tuyên truyền – Thi đua, Văn phòng Hội và Ban Tài chính.
 
BAN CHẤP HÀNH HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM
QUYẾT ĐỊNH
 

Điều 1: Quyết định xuất bản cuốn sách “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn”. Sách có tên “TỰ HÀO 65 NĂM TRƯỜNG SƠN – ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI” (do Ban Tuyên truyền Thi đua biên soạn). Sách có đặc điểm: Khuôn khổ 14,5 cm x 20,5 cm; dày 50 trang; in số lượng 3.000 bản.
Điều 2: Cuốn Đề cương là tài liệu tuyên truyền nội bộ của Hội Trường Sơn Việt Nam cả nước. Kinh phí trích từ kinh phí của Hội. Sách phân phối theo 95 đầu mối của Hội trong cả nước và không thu tiền.
Điều 3: Ban Tuyên truyền Thi đua, Văn phòng và Ban Tài chính có trách nhiệm phối hợp thực hiện Quyết định này.
          Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
 
 
Nơi nhận:                                              TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI
- Như Điều 3;                                                                 Chủ tịch
- Thường trực Hội
- Lưu VPHội.                  
                                                                    Thiếu tướng  VÕ SỞ
                                                                           (Đã ký và đóng dấu)