CV đặt mua lịch 2024 và xây dựng chương trình văn nghệ mừng 65 năm Trường Sơn.

Ngày đăng: 11:20 09/10/2023 Lượt xem: 184
   HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        Số:  115/HTTTS-ĐHCMVN                                                         
                                                                                  Hà Nội, ngày  9   tháng 10  năm 2023
 
Kính gửi: Hội, Ban Liên lạc Trường Sơn các địa phương,
các đơn vị truyền thống trực thuộc.
 
Năm 2024, kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2024), Ban Thường vụ Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội Trường Sơn Việt Nam), xin thông báo 2 nội dung sau đây:
1-Hội Trường Sơn Việt Nam quyết định xuất bản Lịch Trường Sơn Giáp Thìn 2024:
- Lịch một tờ khuôn khổ 50 x 70 cm.
- Giá bán 12.000 đ/tờ.
- Ngày phát hành Lịch: Từ 1/12/2023.
- Hạn đăng ký số lượng mua Lịch đến hết: 15/11/2023.
Các đơn vị và cá nhân mua Lịch TS 2024 đăng ký số lượng và địa chỉ cho đồng chí Thượng tá Tô Thị Dung, Phó Trưởng ban Tài chính Hội Trường Sơn Việt Nam. Điện thoại: 0983566729.
 
2-Xây dựng các tiết mục văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
-Hội Trường Sơn các cấp, các Hội, Ban liên lạc truyền thống chỉ đạo các Câu Lạc bộ, các Đội Văn nghệ Trường Sơn trực thuộc, đầu tư xây dựng các chương trình nghệ thuật mới, các chương trình văn nghệ chọn lọc, các tiết mục mới nhằm chào mừng Lễ kỷ niệm.
-Vận động, khai thác thêm nhiều địa chỉ phục vụ mới của CLB, Đội Văn nghệ Trường Sơn với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Hội; đặc biệt là các cơ quan đơn vị, các nhà trường, tổ chức Đoàn, Đội tại địa phương. Qua đó tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Trường Sơn với xã hội.
Các đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả của Mục 2 Công văn này với Ban Tuyên truyền – Thi đua (Điện thoại 0984 108450).
Nhận được công văn này, Hội, Ban Liện lạc Trường Sơn các địa phương, các đơn vị truyền thống thông báo rộng rãi để các đơn vị trực thuộc thực hiện.
 
Nơi nhận:                                              TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI
- Như kính gửi;                                     Phó Chủ tịch Thường trực
- Thường trực Hội
- Lưu VPHội, Ban TT-TĐ                  
                                                         Thiếu tướng  HOÀNG ANH TUẤN
                                                                   (Đã ký tên, đóng dấu)