Công văn gửi các Hội và đơn vị về việc mua lịch Trường Sơn 2017

Ngày đăng: 05:43 08/08/2017 Lượt xem: 1.281

 

   HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:        /HTTTS-ĐHCMVN                                                         

                                                     Hà Nội, ngày  4   tháng  7   năm 2016

 

Kính gửi:   Hội, Ban Liên lạc và

các đơn vị truyền thống trực thuộc Hội

 

Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam có kế hoạch xuất bản Lịch Trường Sơn 2017.

Lịch có đặc điểm như sau:

-         Khuôn khổ: 50 x 70 cm;

-         Lịch 1 tờ nẹp sắt;

-         Giấy dày 230 gam/m2;

-         In 4 màu, có bao nilon tròn;

-         Lịch có ô trống để các đơn vị in tên đơn vị và địa chỉ giao dịch;

-         Giá bán: 10.000 đồng/tờ;

-         Giấy phép xuất bản do Nhà xuất bản Thanh Niên cấp.

 

Ngày phát hành: 15/10/2016.

Hạn cuối cùng đăng ký mua lịch: 20/9/2016.

 

Trung ương Hội trân trọng thông báo để các Hội, Ban Liên lạc và các đơn vị truyền thống trực thuộc được biết và đăng ký số lượng mua.

 

Xin vui lòng đăng ký số lượng với Đại tá Nguyễn Gia Cam, Trưởng ban Tài chính TƯ. Hội. Điện thoại: 0983605729. Địa chỉ thư điện tử: makzn50@gmail.com  hoặc ĐT: 04 35528391.

 

TK: Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. 003110100890007, Ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội.

Trân trọng thống báo.

 

 

Nơi nhận:                                                             TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

- Như kính gửi;                                                   Phó Chủ tịch Thường trực

- Thường trực Hội

- Lưu VPHội                  

 

 

                                                                          Thiếu tướng  HOÀNG ANH TUẤN