Công văn thông báo tiếp tục làm Thẻ Hội viên Trường Sơn

Ngày đăng: 05:51 08/08/2017 Lượt xem: 1.554
       Ngày 23/5/2016, TW Hội Trường Sơn và Hiệp Hội doanh nghiệp thương bệnh binh, cựu chiến binh thành phố Hải Phòng và Công ty TNHH Sơn Huy đã thống nhất kéo dài thời hạn ...

 

 

           HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      _________________

                           Số 40/CV-TWH                                    Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2016

               V/v làm thẻ Hội viên Trường Sơn

 

                         Kính gửi:    Các Hội, Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn - Đường

                                             Hồ Chí Minh tỉnh, thành phố và đơn vị truyền thống.

 

        Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội Trường Sơn) và Hiệp Hội doanh nghiệp thương bệnh binh, cựu chiến binh thành phố Hải Phòng (Hiệp Hội), đã ký Văn bản thỏa thuận số 34 ngày 24/3/2014 về việc chụp ảnh làm thẻ và cấp thẻ miễn phí 100% cho Hội viên Trường Sơn.

      Ngày 23/5/2016 tại trụ sở Hội Trường Sơn, Giám đốc Hiệp Hội và cán bộ giao dịch Công ty TNHH Sơn Huy đã làm việc và báo cáo với Thường trực Hội Trường Sơn về việc xin kéo dài thời hạn làm thẻ. Sau khi thỏa thuận hai bên đã thống nhất kéo dài thời hạn làm thẻ thêm 2 năm, từ tháng 6/2016 - 6/2018.

      Từ thỏa thuận trên, Hiệp Hội giao trách nhiệm cho Doanh nghiệp thành viên là Công ty TNHH Sơn Huy trực tiếp thực hiện chụp ảnh làm thẻ cho Hội viên Trường Sơn. Phần được miễn phí 100% gồm: 2 ảnh 2x3, 2 ảnh 4x6, 1 thẻ, Sổ quản lý Hội viên và Lý lịch Hội viên.

     Ngoài ra Công ty THHH Sơn Huy có chương trình chụp ảnh chân dung nghệ thuật và làm Bảng 8 chữ vàng “TRƯỜNG SƠN ANH HÙNG, NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI”. Hội viên nào có nhu cầu thì làm (tuyệt đối không bắt buộc), cá nhân trực tiếp thanh toán với Công ty TNHH Sơn Huy.

       Thẻ Hội viên và Bảng 8 chữ vàng thực hiện theo mẫu Hội Trường Sơn đã duyệt.

       Để triển khai chương trình trên, Hiệp Hội và Công ty TNHH Sơn Huy đã cấp giấy giới thiệu số 36/GGT ngày 02/6/2016 giới thiệu 2 Nhân viên:

      1. Đồng Thị Chiên - Điện thoại: 0969 665 139.

      2. Phạm Văn Tình -  Điện thoại: 0989 118 012.

     Đây là 2 Nhân viên duy nhất để làm nhiệm vụ, ngoài ra không có cán bộ nào khác. Thường trực Trung ương Hội Trường Sơn đã tiếp nhận và giới thiệu 2 Nhân viên nêu trên tới các Hội, Ban Liên lạc để biết và giao dịch. Đồng thời cử Thượng tá Đặng Sơn - Phó Ban Tổ chức TW Hội, ĐT: 0976330234 theo dõi, phối hợp giúp đỡ. Trước mắt tập trung làm dứt điểm nhưng địa phương đang làm thẻ dở dang, chưa làm ở các địa phương mới thành lập Ban Liên lạc và các Hội, Ban Liên lạc truyền thống.

     Các đơn vị nhận được công văn này sắp xếp thời gian để việc chụp ảnh và làm thẻ cho Hội viên được thuận lợi.

 

Nơi nhận:                                                                           KT.CHỦ TỊCH

- Như kính gửi;                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu VP, TC.                                                                             Đã ký                                                                          

                                                                          Thiếu tướng TS Trần Danh Bích

 

 

 

CÁC HÌNH ẢNH VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN VỀ VIỆC LÀM THẺ HỘI VIÊN

 

 

Ngày 23/5/2016 Hiệp Hội cùng Cty Sơn Huy và TW Hội gia hạn 2 năm làm Thẻ từ 6/2016 - 6/2018

 

 

 

 Hiệp Hội và Công ty TNHH Sơn Huy giới thiệu 2 Nhân viên thực hiện làm Thẻ Hội viên T.Sơn

 

 

 

Mẫu bìa Lý lịch Hội viên

 

 

 

Mẫu bìa Sổ quản lý Hội viên

 

 

 

Công văn của TW Hội về việc làm Thẻ Hội viên Trường Sơn từ 6/2016 - 6/2018