Mẫu báo cáo số liệu

Ngày đăng: 05:54 08/08/2017 Lượt xem: 1.590

 

MẪU A (Kèm theo công văn yêu cầu báo cáo)

Đơn vị báo cáo:……………                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                       Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

 
   

                                                                                           …………, ngày  tháng 3, năm 2016

                                                           

                                                                      BÁO CÁO

                                        MỘT SỐ SỐ LIỆU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

                                      TỪ NĂM 2011 ĐẾN HẾT THÁNG 3 NĂM 2016

 

STT

                           Nội dung

    Đơn vị tính

   Số lượng

 1

a.Tổng số hội viên được tặng nhà tình nghĩa (cả làm mới và sửa chữa, nâng cấp). Trong đó:

- Nguồn do Trung ương vận động

- Nguồn do các cấp của địa phương, đơn vị vận động.

b. Tổng số tiền vận động để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa.

 Trong đó: - Do Trung ương Hội hỗ trợ.

                  - Do địa phương, đơn vị tự vận động

 

        Căn

 

        Căn

        Căn

 Triệu đồng

 

 Triệu đồng

 

2

Tổng số hội viên và con em được nhận sổ tiết kiệm, học bổng, trợ cấp do các nguồn tài trợ.

 -Trị giá tổng số tiền

Trong đó: - Do Trung ương hội vận động hỗ trợ:

                 + Tổng số

                 + Tổng số tiền

                 - Do địa phương đơn vị tự vận động:

                 + Tổng số

                 + Tổng số tiền

  Xuất

 

 Triệu đồng

 

 Xuất

 Triệu đồng

 

 Xuất

 Triệu đồng

 

4

Số người đơn thân, già yếu được các tổ chức nhận nuôi dưỡng, phụng dưỡng

 Người

 

5

Tổng số lượt hội viên đươcj nhận quà tặng của các cấp từ năm 2011 đến nay:

- Tổng số lượt người

- Tổng số trị giá thành tiền

 

 

Lượt người

Đồng

 

6

- Số hội viên được đồng đội hỗ trợ, giúp đỡ vay vốn sản xuất kinh doanh không lấy lãi

- Tổng số tiền hội viên giúp nhau vay vốn sản xuất, kinh doanh không lấy lãi

Hội viên

 

Triệu đồng

 

7

- Tổng số hôi viên được giúp về vật nuôi, con giống để phát triển kinh tế.

- Tổng số vật nuôi do hội viên giúp nhau

- Tổng số cây giống do hội viên giúp nhau

Hội viên

 

Con

Cây

 

8

Số hộ hội viên thoát nghèo từ 2011 đến nay

Hộ

 

9

Số hộ cận nghèo vươn lên trung bình từ 2011 đến nay

Hộ

 

10

Hiện nay còn bao nhiêu: - Hộ nghèo

                                        - Hộ cận nghèo

                                - Hộ đang ở nhà tạm dột nát

Hộ

Hộ

Hộ

 

11

Tổng số đầu sách, đặc san, nguyệt san về Trường Sơn, về đươn vị do địa phương, đơn vị phát động sáng tác, in, phát hành từ 2011 đến nay.

Đầu sách

 

 

                                                                                                                         CHỦ TỊCH (TRƯỞNG BLL)

                                                                                                                                (Ký tên và đống dấu)