Công văn đề nghị Hội, Ban Liên lạc các địa phương, đơn vị báo cáo gấp

Ngày đăng: 05:55 08/08/2017 Lượt xem: 1.120

 

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       
   
 
     

                   Số:     /TW.H                                 Hà Nội,  ngày  29 tháng 2 năm 2016

 

                            Kính gửi: Các Hội, BLL các địa phương, đơn vị tuyền thống

          Để chuẩn bị tốt các nội dung văn kiện của Đại hội II, nhiệm kỳ  2016 – 2021, đề nghị các Ban Chấp hành, BLL trực thuộc Trung ương Hội gửi các báo cáo sau đây về Văn phòng Trung ương Hội trước ngày 31 tháng 3 năm 2016 để Thường trực chỉ đạo các tiểu ban chuẩn bị Đại hội nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo văn kiện của Đại hội:

          1. Báo cáo tổng hợp ý kiến của địa phương, đơn vị mình tham gia vào dự thảo báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ II, Phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ II và các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội, về phương hướng tổ chức, nhân sự của nhiệm kỳ II.

          2. Báo cáo tổng hợp số liệu kết quả hoạt động chính từ  năm 2011 đến hết tháng 3 năm 2016 ( theo mẫu A gửi kèm).

 

     Nơi nhận:                

- Các đầu mối T/thuộc TWH;

- Lưu VP. 

                    

     CHỦ TỊCH
Thiếu tướng Võ Sở

                                                                              

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                  Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

       
     
 
   

 Hà Nội, ngày  3  tháng  2  năm 2016

               Kính gửi: Các Hội, BLL các địa phương, đơn vị truyền thống

Trung ương Hội đã có công văn yêu cầu phản ảnh về nội dung đại hội lần II. Tuy nhiên nội dung vẫn còn thiếu một số điểm cần thiết – Chủ tịch Trung ương Hội yêu cầu báo cáo thêm:

1- Những việc các Hội, Ban Liên lạc đã tuyên truyền về đường lối chính sách của

Đảng, công việc của địa phương và tuyên truyền về Trường Sơn – ghi rõ số lần, số người dự, kết quả.

2- Những cán bộ, hội viên đã tham gia cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị Xã hội khác.

Đề xuất những đơn vị tiêu biểu, cá nhân tiêu biểu cần xét khen thưởng trong

3- Nhiệm kỳ qua – Ghi rõ tên đơn vị - tên người  và thành tích – mức đề nghị khen.

          Báo cáo kèm theo nội dung đã hướng dẫn.

                                                                  

                                                                                   CHỦ TỊCH

                                                                              Thiếu tướng Võ Sở