Thông báo V/v mua, đọc Bản tin trường Sơn và Trang thông tin Trường Sơn

Ngày đăng: 05:56 08/08/2017 Lượt xem: 1.079

 

                 HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:  01  /HTTTS-ĐHCMVN                                                         

                                                                                      Hà Nội, ngày  4   tháng  1   năm 2016

 

       THÔNG BÁO

V/v mua, đọc Bản tin Trường Sơn và Trang thông tin Trường Sơn

 

            Kính gửi: Hội các địa phương, Ban Liên lạc các đơn vị truyền thống,

                             các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội

 

Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ, từ tháng 10 năm 2015, Bản tin Trường Sơn – Thông tin chính thức của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã được phát hành. Bản tin Trường Sơn số 3, đầu năm 2016 chuẩn bị ra mắt bạn đọc.

Bản tin Trường Sơn và Trang thông tin điện tử Tổng hợp Trường Sơn là cơ quan ngôn luận của Hội. Ngoài việc phản ánh tin tức hoạt động của Hội ở khắp nơi trong cả nước, Bản tin Trường Sơn và Trang thông tin Trường Sơn còn có những thông tin chỉ đạo xây dựng về tổ chức và hoạt động Hội; những bài viết về “Gương sáng Trường Sơn”; về những “Doanh nhân Trường Sơn”; về những kỷ niệm một thời Trường Sơn khói lửa; về những kinh nghiệm dân gian, những “mẹo” hay trong chữa bệnh và tự chữa bệnh... rất phù hợp với hội viên.

Việc mua, đọc Bản tin Trường Sơn là rất bổ ích và thiết thực đối với các cấp Hội, các Ban Liên lạc và hội viên. Bản tin Trường Sơn là tài liệu sinh động trong sinh hoạt của các đơn vị. Vì vậy, Thường trực TƯ. Hội yêu cầu các cấp Hội, Ban Liên lạc, các đơn vị hãy trích quỹ Hội để mua Bản tin Trường Sơn cấp cho các cán bộ chủ chốt. Ít nhất mỗi chi hội, mỗi đơn vị có một tờ Bản tin Trường Sơn. Khuyến khích cán bộ, hội viên mua và đọc Bản tin Trường Sơn bằng tiền cá nhân.

Yêu cầu các Tỉnh Hội, các Ban Liên lạc, các đơn vị thông báo và hướng dẫn rộng rãi việc mua đọc Bản tin Trường Sơn tới cơ sở và hội viên. Hội, Ban Liên lạc các cấp là đầu mối đăng ký mua Bản tin Trường Sơn. Hội, Ban Liên lạc cấp quận, huyện, thị xã có thể đăng ký trực tiếp với TƯ. Hội để mua Bản tin Trường Sơn. Bản tin sẽ được gửi trực tiếp về địa phương theo địa chỉ đăng ký với TƯ. Hội.

Việc đăng ký mua Bản tin Trường Sơn xin vui lòng liên hệ với Đại tá Nguyễn Gia Cam, Trưởng Ban Tài chính kiêm Trưởng ban Trị sự của Bản tin, theo ĐT: 0983605729, Fax: 04.35528391. email: hoitruongson@gmail.com

Rất mong các cấp Hội, các Ban Liên lạc, các đơn vị phổ biến rộng rãi Thông báo này tới cơ sở và hội viên.


 

Nơi nhận:   

Như kính gửi;                                                                                      

- Thường trực Hội

- Lưu VPHội, Ban TTTĐ   

   
   TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI
 Phó Chủ tịch Thường trực

    Thiếu tướng  HOÀNG ANH TUẤN

 (Đã ký)