Hướng dẫn xét khen thưởng năm 2015

Ngày đăng: 05:57 08/08/2017 Lượt xem: 1.165

 

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯƠNG SƠN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                    Độc lập – tự do – hạnh phúc

       Số:  79 / HD – TWH                      Hà nội, ngày 15 tháng 10  năm 2015

 

HƯỚNG DẪN

Xét khen thưởng năm 2015

 

          Căn cứ Quy định số 78/QĐ- KT ngày 12 / 10 / 2015 của Trung ương Hội về công tác thi đua, khen thưởng trong Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam;

          Căn cứ vào quy mô tổ chức, số lượng hội viên và kết quả xây dựng, hoạt động của các Hội, BLL trực thuộc Trung ương Hội và khả năng vận động, bảo đảm kinh phí cho các hoạt động của Hội năm 2015.

          Thường trực Trung ương Hội hướng dẫn việc xét khen thưởng  năm 2015 như sau:

     I. Mục đích, yêu cầu

1- Thông qua xét và đề nghị khen thưởng để từng cấp  lựa chọn được những tập thể, cá nhân thật sự tiêu biểu trong phong trào thi đua, động viên, khích lệ kịp thời gương điển hình tiên tiến trong xây dựng và hoạt động của Hội, Ban Liên lạc.

2- Xét khen thưởng chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, đồng thuận, nhất trí cao trong nội bộ ( theo Quy định 78). Tránh làm qua loa, thiếu sự bàn bạc dân chủ.

     II. Nội dung, phương pháp

      1. Trung ương Hội:

a. Khen thưởng tập thể

- Tặng cờ thi đua “ Hội, BLL có thành tích xuất sắc nhất năm 2015” kèm tiền thưởng 400.000đ cho 4 Hội, BLL cấp tỉnh, 2 Hội, BLL đơn vị Truyền thống.

- Tặng Bằng khen kèm tiền thưởng 300.000đ  cho 15 Hội, BLL, 4 Ban cơ quan (và loại hình tổ chức khác) trực thuộc Trung ương Hội.

Việc khen các hình thức đối với các đầu mối thuộc Trung ương Hội do Hội đồng thi đua xét và đề nghị Thường trực quyết định dựa trên cơ sở đề nghị của các đơn vị và quá trình theo dõi, đánh giá thực chất kết quả xây dựng, củng cố tổ chức, phát triển hội viên và tổ chức các hoat động truyền thống, nghĩa tình trong năm 2015.

        b. Khen thưởng cá nhân

           - Tặng Bằng khen kèm tiền thưởng 200.000đ cho cá nhân và quy định số lượng cụ thể đối với từng đầu mối như sau:

+ Thanh Hóa, Nghệ an: Mỗi nơi 7 người;

+ Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình:  Mỗi nơi 6 người;

+ Thái Bình, Quảng Bình: 5 người;

+ Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Hà Tĩnh,: Mỗi nơi 4 người;

+ Bắc Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hưng Yên, TP Hải phòng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, TP Hồ Chí Minh: Mỗi nơi 3 người

+ Lâm Đồng, Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum, Lào Cai, Bình Thuận, Cao Bằng, Đắc Nông, Đồng Nai: Mỗi nơi 2 người.

+ Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn, Sơn La, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Bình Định,  Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi,  Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu, Cần Thơ, Khánh Hòa, Tây Ninh, Kiên Giang: Mỗi nơi 1 người;

          + Hội, BLL: Các Sư đoàn, Ngành Xăng dầu- Đường ống: Mỗi đầu mối 3 người.

          + Hội, BLL các cục, ngành, binh trạm, trung đoàn và tương đương trực thuộc Trung ương Hội còn lại: Mỗi đầu mối 2 người.

          + BLL các Tiểu đoàn và tương đương trực thuộc TW Hội: Mỗi đơn vị 1 người.

         + Cơ quan Trung ương Hội có quy định riêng.

          Trường hợp các đầu mối đề nghị khen cá nhân nhiều hơn số lượng quy định tại hướng dẫn này thì Trung ương Hội sẽ xét khen từ người đứng đầu danh sách trở xuống đến đủ số lượng ( không trao đổi lại với đơn vị đề nghị).

         Các vấn đề khác về khen thưởng thuộc thẩm quyền của Trung ương Hội thực hiện theo quy định số 78/ QĐ- TWH ngày 12 tháng 10 năm 2015.

         2. Các Hội, BLL trực thuộc Trung ương Hội

         Thực hiện xét và đề nghị khen thưởng theo nội dung trong  Quy định số 78/QĐ-TW ngày 12 tháng 10 năm 2015 của TW Hội.

         IV. Thời gian báo cáo

          Các Hội, BLL trực thuộc báo cáo đề nghị khen thưởng bằng văn bản, kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng điền đủ các thông tin ( theo mẫu ) về Trung ương Hội chậm nhất vào ngày 15 tháng 11 năm 2015 (tính theo thời điểm Trung ương Hội nhận được phắc hoặc theo dấu bưu điện nơi đến).

         Các trường hợp báo cáo đề nghị khen thưởng nhận được sau thời điểm quy định trên sẽ không xem xét.
 

Nơi nhận:   

-Các Hội, BLL T/thuộc;                                                      

-Các Đ/c UVT/trực TW Hội;                                          

-Các T/viên HĐTĐ;

-Các Ban CQ TW Hội;

-Lưu VP.             

 KT. CHỦ TỊCH 
    PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
     

 Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn