Nhiệm vụ công tác của Ban Tuyên truyền - Thi đua 2015 và 2016

Ngày đăng: 08:10 09/08/2017 Lượt xem: 1.077

 

         HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BAN TUYÊN TRUYỀN - THI ĐUA  

        Số:  09  /HTTTS-ĐHCMVN                                                         

                                                                                                          Hà Nội, ngày  6  tháng  8  năm 2015

 

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TỪ THÁNG 8 NĂM 2015

VÀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ II, 2016

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÒN LẠI CỦA NĂM 2015:

          1- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi các Hội, BLL tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỷ niệm 70 năm thành lập nước;   

          2- Chỉ đạo các địa phương tổ chức hoạt động văn nghệ nhân các ngày lễ lớn và chào mừng Đại hội Hội nhiệm kỳ II;  

          3- Chỉ đạo tham gia tuyên truyền 70 năm truyền thống Ngành GTVT. Xây dựng nội dung, chỉ tiêu, hướng dẫn phát động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ  lớn năm 2015, Đại hội  XII của Đảng, Đại hội nhiệm kỳ II của Hội;  

4- Hướng dẫn công tác khen thưởng năm, khen thưởng nhân ngày truyền thống các đơn vị;  

5- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về Trường Sơn, về Hội và các hoạt động truyền thống, tình nghĩa, văn hoá văn nghệ, du lịch của Hội;  

6- Phối hợp với VTV1 làm  Phim phóng sự “Ấm áp Nghĩa tình”;  

7- Lập kế hoạch in và phát hành lịch 2016 của Hội;  

8- Tiếp tục chỉ đạo, theo dõi  thực hiện CVĐ: “Hội Viên TS sản xuất giỏi, xoá đói giảm nghèo, giúp Nhau khắc phục khó khăn nâng cao đời sống”;  

9- Kiểm tra thực hiện CVĐ ở các tỉnh: Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nam, Thái Bình;  

10- Thực hiện việc chấm thi và tổng kết cuộc thi “Thơ lục bát TS” và thi viết “Gương sáng TS”. Tìm nguồn tại trợ, chọn in các tác phẩm dự thi;  

11- Vận động tìm nguồn để hợp đồng xuất bản cuốn Sách “Tình Đoàn kết chiến đấu Việt Lào trên TS” bằng ngôn ngữ 2 nước;  

12-  Tổ chức thực hiện nội dung và kế hoạch phát hành Bản tin Trường Sơn (số 1 ra mắt ngày 1/10/2015);  

13- Tiếp tục đổi mới, phát triển Trang thông tin điện tử, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc và hội viên;  

CHUẨN BỊ CHO ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ II

14- Viết đề cương và làm ma két cuốn Sách ảnh: Hội TTTS - ĐHCM Việt Nam ( 2011-2016);  

15- Xây dựng đề cương kịch bản phim về xây dựng và hoạt động của Hội nhiệm kỳ I;  

16- Chuẩn bị thư của Đại hội nhiệm kỳ II, gửi hội viên cả nước;  

17- Hướng dẫn tuyên truyền về Đại hội nhiệm kỳ II;  

18- Hướng dẫn tổ chức hoạt động chào mừng Đại hội nhiệm kỳ II (hoạt động tình nghĩa, hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT…);  

 

 

Nơinhận:                                                                          TM. BAN TTTĐ                                                                              

Thường trực Hội                                                           Trưởng ban

- Thành viên của Ban

- Lưu VPHội                 

                                                                                       Đại tá PHẠM HOA