Thông báo kế hoạch kiểm tra nắm tình hình công tác Hội, ở các Hội, Ban Liên lạc cấp tỉnh

Ngày đăng: 08:10 09/08/2017 Lượt xem: 1.203

 

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯƠNG SƠN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                         Độc lập – tự do – hạnh phúc

 

            Số: 59 /TB – TWH                               Hà nội, ngày  27  tháng 7 năm 2015

   

THÔNG BÁO

Kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình công tác Hội

  ở các Hội, BLL cấp tỉnh

 

              Thực hiện Chương trình công tác năm 2015, Thường trực Trung ương Hội thông báo kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình công tác Hội ở các Hội, BLL cấp tỉnh như sau:

          1. Mục đích, yêu cầu

          a. Mục đích: Thông qua kiểm tra để đánh giá đúng thuận lợi, khó khăn, ưu điểm, nhược điểm trong công tác xây dựng tổ chức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ nội dung công tác của Hội theo kế hoạch Trung ương Hội đề ra, phát hiện  những mô hình hoạt động tốt, các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu và những thiếu sót hạn chế ở các địa phương. Qua đó, rút kinh nghiệm chỉ đạo chung, nhằm tiếp tục xây dựng tổ chức Hội thực sự vững mạnh, hoạt động có chất lượng, hiệu quả cao.

          b. Yêu cầu: Các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, tổng hợp đầy đủ số liệu, nội dung, kết quả hoạt động của địa phương mình theo kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội từ đầu năm đến hết tháng 7/2015. Báo cáo cần nêu rõ khó khăn, thuận lợi, đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế và những kinh nghiệm tốt, những mô hình hoạt động hiệu quả của địa phương mình và những vấn đề cần kiến nghị đề xuất với Trung ương Hội.

          2. Nội dung kiểm tra

          a. Tình hình và kết quả xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên

           - Tổng số các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh đã thành lập Hội, đã có BLL ?

           - Tổng số phường, xã, thị trấn đã thành lập Hội, đã có BLL ?

           - Tổng số hội viên trong toàn tỉnh. Trong đó, riêng bộ đội, TNXP, DCHT, đối tượng khác ?

           - Việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, quy chế hoạt đông của BCH, Ban Thường vụ, Thường trực; xây dựng và thực hiện quy chế quản lý, sử dụng, thu chi tài chính; phát huy dân chủ, thực hiện công khai minh bạch trong nội bộ.

          b. Kết quả hoạt động truyền thống

           Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, như: Tổ chức giao lưu, gặp mặt, tuyên truyền,  nói chuyện truyền thống, tổ chức về thăm chiến trường, phát hành sách báo, triển lãm kỷ vật Trường Sơn, xây dựng phim ảnh về Trường Sơn, về Hội, hưởng ứng các cuộc thi do Trung ương Hội phát động ( từng nội dung việc làm có số liệu cụ thể).

 

            c. Kết quả hoạt động tình nghĩa

           - Số nhà tình nghĩa, số tiền xây dựng nhà tình nghĩa trong năm 2015, trong đó Trung ương Hội hỗ trợ bao nhiêu, địa phương tự vận động bao nhiêu?

          - Số hội viên được tặng sổ tiết kiệm ( nếu có), được tặng quà; tổng số tiền là bao nhiêu (trong đó nêu rõ Trung ương Hội hỗ trợ và địa phương tự vận động là bao nhiêu)?

          - Các hoạt động tình nghĩa khác (nếu có)

          d. Kết quả thực hiện cuộc vận động “ Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn nâng cao đời sống

          - Kế hoạch, cách thức, biện pháp chỉ đạo thực hiện cuộc vận động?

          - Kết quả hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo:

           + Tổng số tiền vốn hội viên tự nguyện giúp nhau để phát triển kinh tế không lấy lãi suất hoặc lãi suất thấp và tổng số hộ hội viên được giúp đỡ vốn?

          + Tổng số vật nuôi, cây trồng, con giống do hội viên tự nguyên giúp nhau và số gia đình hội viên được giúp đỡ?

          + Tổng số hội viên và con em hội viên được giúp đỡ học nghề, tạo việc làm?

           + Các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả (nêu rõ quy mô, hiệu quả sản xuất kinh doanh: Tổng số vốn đầu tư, tổng số lao động, tổng doanh thu/năm, tổng lợi nhuận/ năm, bình quân thu nhập của người lao động. Tổng số tiền trích cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ công đồng/năm).

          3 Thành phần, phương pháp, thời gian kiểm tra

           a. Thành phần đoàn kiểm tra

          Do thường trực Trung ương Hội chủ trì, tham gia đoàn có cán bộ chủ trì các cơ quan: Văn phòng, Ban Tuyên truyền – Thi đua.

           b. Thành phần đơn vị được kiểm tra

          Gồm Thường vụ và chủ trì các cơ quan của Tỉnh hội (BLL).

           c. Phương pháp kiểm tra

           - Nghe Thường vụ Tỉnh hội báo cáo bằng văn bản ( văn bản báo cáo được gửi cho các thành viên đoàn kiểm tra).

           - Trao đổi tọa đàm giữa đoàn kiểm tra và đơn vị.

           - Đoàn thâm nhập 1 – 2 điển hình để nắm tình hình thực tế.

           -  Ban Tuyên truyền thi đua làm thư ký, tổng hợp kết quả kiểm tra và làm văn bản thông báo tới các đơn vị sau kiểm tra.

          d. Đơn vị, thời gian kiểm tra

          - Đoàn sẽ kiểm tra, nắm tình hình ở 5 Tỉnh Hội:

           + Lào Cai       

           + Thái Nguyên 

           + Phú Thọ        

           + Hà Nam          

           + Thái Bình

          - Thời gian dự kiến từ 15/8 đến 30 tháng 8/2015. Thời gian làm việc với từng tỉnh Hội sẽ thông báo cụ thể sau.    

 

             Trên đây là kế hoạch kiểm tra nắm tình hình công tác Hội ở các địa phương của Thường trực Trung ương Hội. Đề nghị các địa phương bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung, thời kiểm tra để chuẩn bị tốt mọi mặt cho đợt kiểm tra.

 

     Nơi nhân:                                                                                                    CHỦ TỊCH

     - Các địa phương được kiểm tra;

     - Các thành viên đoàn kiểm tra;

     - Lưu VP.

                                                                                                               Thiếu tướng Võ Sở