Công văn thông báo đăng ký mua Bản tin Trưởng Sơn số 1 ra ngày 1-10-2015

Ngày đăng: 08:11 09/08/2017 Lượt xem: 1.312

 

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Số: 53/CV/2015

       

 

                        Kính gửi:     Hội các địa phương, Ban liên lạc truyền thống,

                                                     các đơn vị trực thuộc TƯ. Hội

       Đầu tháng 5 năm 2015, TƯ. Hội đã có công văn gửi các đơn vị thông báo về việc xuất bản Bản tin của TƯ. Hội và việc đăng  ký  mua Bản tin Trường Sơn, dự kiến ra mắt vào 1/12/2015.

      Trước yêu cầu của công tác tuyên truyền, Thường trực TƯ. Hội quyết định xuất bản số 1 Bản tin Trường Sơn vào ngày 1/10/2015, thay vì 1/12/2015 như trước đây.

       Vì vậy, Thường trực TƯ. Hội  đề nghị Hội các địa phương, Ban Liên lạc Truyền thống các đơn vị trực thuộc TƯ. Hội tiếp tục phổ biến tới các đơn vị trực thuộc của đơn vị mình và tới hội viên được biết về việc xuất bản Bản tin Trường Sơn của Hội để đăng ký mua Bản tin.

       Các đơn vị tập hợp số lượng đăng ký mua Bản tin của đơn vị mình với Văn phòng TƯ. Hội, trước 15/8/2015, theo số máy: 04. 35528391. Fax: 04.35528391. Giá tiền mỗi Bản tin: 5.000 đồng. Khi đăng ký số lượng Bản tin, đồng thời  các đơn vị chuyển tiền về TƯ. Hội theo tài khoản: Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; TK: 0031101890007 Ngân hàng cổ phần Quân đội, Chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội.

       Rất mong các Hội, Ban Liên lạc truyền thống các đơn vị triển khai sớm để Bản tin Trường Sơn ra mắt đúng thời gian nói trên.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Thiếu tướng HOÀNG ANH TUẤN           

                    (đã ký)