Thông báo về việc xuất bản 2 cuốn sách: Thơ và Văn xuôi chào mừng 60 năm Bộ đội Trường Sơn

Ngày đăng: 09:23 20/04/2018 Lượt xem: 1.314
   HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN  
             Số:   20  /HVHNT TS                                Hà Nội, ngày 16  tháng  4  năm 2018                                          
                                                    
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XUẤT BẢN 2 CUỐN SÁCH:
THƠ VÀ VĂN XUÔI
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM
NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN
 
                   Kính gửi: Các cấp Hội, Ban Liên lạc truyền thống và hội viên  
                                   Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn
 
       Thực hiện Kế hoạch của Trung ương Hội về tổ chức hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 – 19-5-2019), Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn quyết định tổ chức xuất bản 2 cuốn sách: Thơ và Văn xuôi (các thể loại thơ, truyện ngắn, ký, ghi chép, hồi ức…).
          1-Nội dung của 2 cuốn sách: Phản ánh về cuộc sống chiến đấu gian khổ và ác liệt, những tấm gương sáng… trên Trường Sơn huyền thoại; viết về cuộc sống của những chiến sĩ Trường Sơn trở về với cuộc sống đời thường, những tấm gương sáng vượt lên mọi khó khăn, xây dựng cuộc sống mới, những việc làm tình nghĩa Trường Sơn thấm đẫm tình người, tình đồng chí đồng đội…
          2-Đối tượng gửi bài cho 2 tập sách: Hội viên Trường Sơn, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn trong cả nước.
          3-Số lượng bài tham gia 2 tập sách: Mỗi tác giả gửi tối đa 3 tác phẩm. Các tác phẩm chưa được công bố dưới mọi hình thức.
4-Thời hạn gửi tác phẩm:  Nhận tác phẩm hết ngày 31/12/2018.
5-Hình thức gửi tác phẩm: Các tác giả gửi tác phẩm qua thư điện tử theo địa chỉ: nguyenhuuquyqb@gmail.comthanhlong1949@gmail.com hoặc gửi tác phẩm qua đường bưu điện về Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, số 475 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
6-Thời gian xuất bản sách: Trước Lễ kỷ niệm 60 năm Bộ đội Trường Sơn. Hội VHNT Trường Sơn bảo đảm quyền lợi của tác giả theo quy định.
Đề nghị các Hội viên tham gia gửi tác phẩm hay nhất của mình cho 2 tập sách nói trên.
  
Nơi nhận:                                                                          TM. BAN CHẤP HÀNH
- Như kính gửi;                                                                                Chủ tịch
- Thường trực Hội
- Lưu VPHội                  
 
                                                                                    NB-NV PHẠM THÀNH LONG