Mẫu đơn xin gia nhập Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 05:18 14/06/2018 Lượt xem: 1.819
                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

                      ĐƠN XIN VÀO HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN
     
                           Kính gửi:
Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn
 
Họ và tên: …………………………………………………………..…… Năm sinh: ………………………………
Nhập ngũ: …………………………… Ngày vào Đảng (nếu có): ……………………………………………
Cấp bậc: ………………………..……. Chức vụ cao nhất ở Trường Sơn: ………...………………………
Đơn vị: ………………………..……… Thời gian ở Trường Sơn: …………………………….……………….
Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi nghỉ hưu: ……………………………………………………………..
Quê quán: …………………………………………………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại:……………………………Email:…………………………………………………………………………
Hiện đang sinh hoạt tại Hội TS:…………………………………………………………………………………
Thương binh loại: …………………, Chất độc da cam: …………………………………………………….
Khen thưởng Bằng khen và Huân chương các loại:……………………………………………………..
Kỷ luật: ……………………………………………………………………………………………………………………
Hoạt động trên lĩnh vực:…………………………………………………………………………………………….
Tác phẩm đã xuất bản hoặc công bố:…………………………………………………………………………..
Giải thưởng Văn học nghệ thuật (nếu có):…………………………………………………………………...
Đã tham gia các Hội VHNT nào:………………………………………………………………………………..
Qua nghiên cứu tiêu chuẩn hội viên quy định tại Điều lệ của Hội VHNT Trường Sơn, tôi tự thấy mình đủ điều kiện để gia nhập Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn.
          Kính mong Ban Chấp hành xem xét kết nạp tôi vào Hội.
Tôi xin hứa thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội./.
 
          XÁC NHẬN CỦA HỘI TS ĐỊA PHƯƠNG
            ………….ngày……tháng … năm 20……
 
 
 
 
 
 
                     CHỦ TỊCH (Trưởng BLL)
…………., ngày………tháng …… năm …….
                            Người làm đơn
                           (Ký, ghi rõ họ tên)