Công văn về việc tặng hoa tại các đại hội, hội nghị, lễ kỷ niệm

Ngày đăng: 08:08 28/08/2018 Lượt xem: 2.288
   HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        Số:   84     /CV- Hội TSVN                                                         
                                                     Hà Nội, ngày   16  tháng  8   năm 2018
 
Kính gửi:  Hội, Ban Liên lạc Truyền thống các địa phương, các đơn vị truyền thống trực thuộc.
 
       Vừa qua, trong những dịp tổ chức Đại hội, hoặc các tổ chức Lễ kỷ niệm, tổ chức họp mặt truyền thống của Hội, các Ban Liên lạc truyền thống trong cả nước đã diễn khá nhiều. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức, việc có nhiều đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân tặng hoa gây nên sự lãng phí rất đáng suy nghĩ. Có Lễ kỷ niệm, một đơn vị đã nhận hơn 30 lẵng hoa. Nếu số lẵng hoa này được thay tặng hoa bằng tặng tiền cho Ban Tổ chức để đơn vị tặng quà tình nghĩa Trường Sơn thì ít nhất cũng có 30 hội viên được tặng quà trị giá 500 ngàn đồng/hội viên. Tổ chức xong rồi, việc xử lý các lẵng hoa còn gây không ít phiền toái cho Ban tổ chức.
Để việc tổ chức Đại hội, tổ chức Lễ kỷ niệm hoặc họp mặt diễn ra trang trọng và tiết kiệm, Thường trực Hội xin nêu ra một số ý kiến để các cấp Hội, các Ban Liên lạc truyền thống tham khảo.
-Trước hết, tập thể Ban Thường vụ, Thường trực Hội và Ban Liên lạc các cấp cần thống nhất chủ trương: Việc tổ chức Đại hội, Lễ Kỷ niệm, họp mặt không nhận hoa. Trong giấy mời, cần có dòng chữ ghi chú: “Để tránh lãng phí, nếu các đơn vị, cá nhân có nhã ý tặng hoa thì vui lòng chuyển thành phong bì để Ban Tổ chức tặng quà cho hội viên nghèo. Ban Tổ chức đã chuẩn bị bó hoa để cơ quan, đơn vị tặng hoa, tặng quà”.
-Để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì các cấp Hội, các Ban Liên lạc truyền thống cần quy định: Đối với các Hội, Ban Liên lạc các cấp trong hệ thống tổ chức của Hội Trường Sơn Việt Nam cấp mình không tặng hoa trong các dịp Đại hội, Lễ kỷ niệm, và họp mặt.
Việc tặng và nhận hoa là một văn hóa. Chúng ta cần tặng và nhận hoa một cách văn minh, thiết thực và tiết kiệm.
Rất mong các đồng chí nghiên cứu, áp dụng.
Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ chí Minh Việt Nam sẽ đi đầu trong việc đổi mới việc tặng hoa, nhận hoa trong thời gian tới.
 
Nơi nhận:                                              TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI
- Như kính gửi;                                     Phó Chủ tịch Thường trực
- Thường trực Hội
- Lưu VPHội                  
 
 
                                                          Thiếu tướng  HOÀNG ANH TUẤN