Công văn hướng dẫn sử dụng cuốn "60 năm Bộ đội Trường Sơn Anh hùng"

Ngày đăng: 08:10 28/08/2018 Lượt xem: 1.470
   HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        Số:   85     /TB- Hội TSVN                                                         
                                                                              Hà Nội, ngày  20  tháng  8  năm 2018
 
 
Kính gửi:  Hội, Ban Liên lạc các địa phương
Hội, Ban lạc liệc truyền thống các đơn vị trực thuộc
 
Chuẩn bị cho việc Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019), Thường trực Ban Thường vụ Hội đã cho biên soạn và xuất bản cuốn “60 năm Bộ đội Trường Sơn Anh hùng”. Đây là cuốn tài liệu tuyên truyền đầy đủ về lịch sử, truyền thống Bộ đội Trường Sơn, lịch sử xây dựng và phát triển của Binh đoàn 12 – đơn vị kế tục truyền thống Bộ đội Trường Sơn và lịch sử xây dựng, phát triển Hội trường sơn Việt Nam.
Cuốn sách được in với số lượng 10.000 cuốn, được gửi tới tất cả 112 đầu mối Hội, Ban Liên lạc truyền thống trực thuộc, đủ đáp ứng cho đơn vị cấp xã, phường, thị trấn của Hội trong cả nước mỗi đơn vị một cuốn tài liệu.
Căn cứ vào cuốn tài liệu này, các cấp Hội, Ban Liên lạc cần phân phối hợp lý và hướng dẫn các đơn vị cơ sở sử dụng cuốn tài liệu này trong học tập, tuyên truyền để cán bộ, hội viên nắm được những nét chính của lịch sử 16 năm xây dựng và trưởng thành của Bộ đội Trường Sơn, lịch sử phát triển Binh đoàn 12 và sự phát triển của Hội Trường Sơn Việt Nam hơn 8 năm qua. Căn cứ vào tài liệu để cán bộ, hội viên nói, viết chính xác về lịch sử. Khắc phục tình trạng nói, viết sai tên gọi các thời kỳ của Đoàn 559, Bộ Tư lệnh 559 và Bộ Tư lệnh Trường Sơn, sai các chi tiết lịch sử khác...
Trên chuyên mục “Lịch sử truyền thống” trên Trang báo điện tử Trường Sơn (www.hoitruongson.vn) của Hội cũng sẽ đăng nội dung cuốn sách này. Các cấp Hội, cán bộ, hội viên có thể dễ dàng tải về sử dụng một cách tiện lợi.
Trong quá trình sử dụng cuốn sách này, nếu có điều gì cần trao đổi, các đồng chí có thể liên hệ trực tiếp với đồng chí Phạm Thành Long, Trưởng ban Tuyên truyền – Thi đua. (Điện thoại 0984108 450. Email: thanhlong1949@gmail.com).
Mong các cấp Hội, Ban Liên lạc truyền thống, Hội, Ban Liên lạc các đơn vị trực thuộc nghiên túc thực hiện.
 
Nơi nhận:                                              TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI
- Như kính gửi;                                     Phó Chủ tịch Thường trực
- Thường trực Hội
- Lưu VPHội                  
 
 
                                                          Thiếu tướng  HOÀNG ANH TUẤN