Thông báo mua lịch Trường Sơn Kỷ Hợi 2019

Ngày đăng: 11:00 14/10/2018 Lượt xem: 1.402
   HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số:   108     /CV- Hội TSVN                                                         
                                                                              Hà Nội, ngày  1   tháng  10   năm 2018
 
 
                      THÔNG BÁO PHÁT LỊCH TRƯỜNG SƠN 2019
 
Kính gửi:  Hội, Ban Liên lạc truyền thống các tỉnh thành phố, Ban Liên lạc các đơn vị trực thuộc.
 
Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam có kế hoạch xuất bản Lịch Trường Sơn năm 2019.
Đặc điểm Lịch như sau:
-         Lịch 5 tờ. Khuôn khổ: 29,5 cm x 42,5 cm. Giấy tốt, dày 180 gam/m2.
-         Giá tiền: 15.000 đồng/cuốn.
-         Thời gian phát hành: Đầu tháng 12/2018.
 
     Để Lịch Trường Sơn 2019, kỷ niệm 60 năm Bộ đội Trường Sơn Anh hùng đến với hội viên cả nước, Thường trực Hội trân trọng thông báo và đề nghị Hội, các Ban Liên lạc, các đơn vị trực thuộc thông báo rộng rãi đến tổ chức Hội các cấp và hội viên đăng ký mua Lịch 2019.
Thời gian đăng ký số lượng trước ngày 15/11/2018.
Đăng ký số lượng với Đại tá Nguyễn Gia Cam, Trưởng ban Tài chính. Điện thoại: 0983605729. Email: makzn50@gmail.com
 
     Rất mong các cấp Hội, Ban Liên lạc và các đơn vị trực thuộc triển khai thông báo này.
 
 
Nơi nhận:                                              TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI
- Như kính gửi;                                      Phó Chủ tịch Thường trực
- Thường trực Hội
- Lưu VPHội                  
 
                                                           Thiếu tướng  HOÀNG ANH TUẤN