Báo cáo kết quả công tác năm 2018 - Phương hướng năm 2019

Ngày đăng: 09:53 19/11/2018 Lượt xem: 3.285
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                         Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc
 
                   Số: 125  / TWH                                Hà Nội , ngày 18  tháng 11  năm 2018
  
 
 
                    BÁO CÁO
       Kết quả công tác  năm 2018
 Phương hướng công tác năm 2019

 
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2018.
Năm 2018 có vị trí hết sức quan trọng, Hội vừa phải tiến hành các nhiệm vụ thường xuyên vừa phải, tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch hoạt động chuẩn bị mọi mặt cho kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019). Bám sát Nghị quyết và Kế hoạch hoạt động đã được Ban Chấp hành thông qua, Ban Thường vụ và Thường trực đã kịp thời xây dựng, cụ thể hóa thành kế hoạch từng quý kế hoạch triển khai của từng ngành và tập trung chỉ đạo triển khai tích cực, toàn diện. Kết quả đạt được như sau:
           1.Công tác tổ chức xây dựng Hội
           Quán triệt và thực hiện phương châm “Tập hợp- Đoàn kết - Tổ chức vững chắc - hoạt động hiệu quả”, công tác xây dựng Hội năm 2018 đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội thành lập; Chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, nâng cao chất lượng hoạt động ở các Hội, BLL các tỉnh, thành phố, các cục, ngành, sư đoàn, binh trạm, đặc biệt là những nơi hoạt động yếu, nội bộ có những vần đề nổi cộm; Nghiên cứu thành lập thêm một số loại hình tổ chức mới; Tăng cường quản lý tổ chức Hội và quản lý, phát triển hội viên, nhằm nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động của Hội.
          Các tỉnh:  Hòa Bình, Nam Định, Đắc Lắc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hải Dương, Hà Giang,  Lâm Đồng, Bộ Tham Mưu, F470, F473, F344... chuẩn bị và tiến hành đại hội được Thường trực và các cơ quan chức năng chỉ đạo chặt chẽ, hướng dẫn cụ thể. Nhất là việc  xây dựng chương trình hoạt động, phương án nhân sự, sửa đổi bổ sung Điều lệ, thủ tục nguyên tắc tổ chức đại hội và bổ sung. hoàn thiện các quy chế làm việc sau đại hội. Khi các tổ chức thành viên tổ chức đại hội, Thường trực đã cử các đoàn công tác tới dự, theo dõi chỉ đạo trực tiếp. Ngoài ra còn cử một số đoàn dự điểm ở đại hội cấp huyện, xã để nắm tình hình, rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. Chất lượng đại hội nhìn chung được nâng lên một bước.
         Sau đại hội cấp mình, các Tỉnh hội đã tập trung chỉ đạo các huyên, xã đến nhiệm kỳ tiến hành tổ chức đại hội. Đến nay Hải Dương và Bắc Ninh, Yên Bái đã hòan thành tổ chức đại hội ở cấp huyện, xã.
         Thường trực và các cơ quan đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ BLL Tây Ninh chuẩn bị tổ chức đại hội.
          Các cơ quan  chức năng của Hội đã phối kết hợp nắm tình hình và tham mưu cho thường trực chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết các đơn thư, mâu thuẫn, bất đồng ở
 
một số Hội, BLL để ổn định tình hình, giữ gìn uy tín, vị thế của Hội. Những nơi tình hình nội bộ có diễn biến phức tạp: BLL tỉnh Quảng Trị, Hội Sư đoàn 344 ... được quan tâm theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời, kết hợp công tác tư tưởng với công tác tổ chức, giải quyết các vấn đề bất cập về nhân sự, rút kinh nghiệm về chấp hành nguyên tắc, quy chế, phương pháp làm việc, khắc phục các biểu hiện gia trưởng, tùy tiện trong xử lý công việc. Khuyến khích phát huy dân chủ, tinh thần cầu thị để tạo sự thống nhất đồng thuận trong nội bộ. Đến nay tình hình chung đã có chuyển biến tích cực, tổ chức và hoạt động đã dần đi vào nề nếp, hiệu quả hơn.
         Các loại hình tổ chức mới thành lập trong hai năm lại đây, nhất là Hội Nữ CSTS Việt Nam, CLB gia đình nữ doanh nhân Trường Sơn và Hội VHNT Trường Sơn, Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn... tổ chức và hoạt động có nhiều khởi sắc, có chiều sâu, hiệu quả tốt.
        Năm 2018 đã quyết định thành lập tiếp Hội Doanh nhân Trường Sơn; Thành lập và ra mắt Chi hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 của Binh trạm 12 trực thuộc Trung ương Hội và được Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị Việt Nam công nhận.
        Tỉnh hội Hưng Yên là địa phương đầu tiên thành lập Hội Doanh nhân Trường Sơn cấp tỉnh, hoạt động hiệu quả tốt.
         Đến nay, Hội VHNT Trường Sơn thuộc Trung ương Hội đã có 174 hội viên; Các Tỉnh hội: Bắc Ninh, Yên Bái, Hải phòng đã thành lập Hội VHNT Trường Sơn; Các Tỉnh Hội: Nam Định, Thái Bình đã có Ban vận đng thành lập Hội VHNT Trường Sơn của tỉnh; huyn Thạch Thất có Chi hội VHNT Trường Sơn thuộc Hội VHNT Trường Sơn của Trung ương Hội. Các CLB văn nghệ Trường Sơn ở các tỉnh , huyện tiếp tục được thành lập, nhiều nơi hoạt động có chất lượng nghệ thuật tốt.                   Các đa phương, đơn vị truyền thống có nhiều hội viên nữ tiếp tục thành lập và ra mắt các Hội, BLL nữ. Năm 2018 có thêm các Tỉnh hội: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An thành lập Hội, Hải phòng thành lập BLL nữ. Đến nay có 29 tỉnh, thành và 6 đơn vị truyền thống trực thuộc Trung ương Hội có Hội, BLL nữ
        Thường trực đã tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm việc làm thẻ hội viên thanh lý hợp đồng  với Công ty Sơn Huy và ký tiếp hợp đồng làm thẻ với Công ty Đức Minh vf Công ty Ảnh Việt (đối tác mới); Đồng thời chỉ đạo các tổ chức thành viên lập, báo cáo danh sách hội viên về Trung ương Hội thống nhất quản lý.
        Toàn Hội hiện có 117 tổ chức thành viên, gồm 40 hội và 8 BLL cấp tỉnh, 13      hội và 50 BLL đơn vị truyền thống, 3 hội và 2 trung tâm của các loại hình tổ chức đặc thù.
          Trung ương Hội và 18 tỉnh, 98 huyện, 575 xã đã được công nhận là thành viên của MTTQ cùng cấp.
          2. Về triển khai các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 60 năm truyền thống:
          Thường trực đã bám sát kế hoạch, chủ động tích cực triển khai với nỗ lực cao nhất nhằm đẩy mạnh các hoạt động, từng bước chuẩn bị mọi mặt cho kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống. Cụ thể là:
         a. Tích cực, chủ đng liên hệ xin gặp các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các cơ quan, B, Ngành của Đảng, Nhà nước đ đề xuất chủ trương, báo cáo kế hoạch và xin ý kiến chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các hoạt động kỷ niệm.
         Trên cơ sở thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ trong buổi làm việc với Hội, Thường trực đã làm tờ trình gửi Ban Bí thư Trung ương Đảng; Xin gặp,
làm việc với đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Lãnh đạo Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch báo cáo kế hoạch hoạt động của Hội, đề đạt với Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng về chủ trương, quy mô tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn; Kiến nghị đề xuất các vấn đề liên quan tới bảo tồn, tôn tạo các di tích, phát huy các giá trị lịch sử - Truyền thống của Hệ thống đường Trường Sơn ở cả phía Đông và Tây; các vấn đề liên quan tới tổ chức, hoạt động của Hội và giải quyết tồn đọng chính sách với hội viên. Kết quả hoạt động của Hội được các đồng chí lãnh đạo các cơ quan nói trên ghi nhận, đánh giá cao. Các kiến nghị, đề đạt của Hội đều được ghi nhận để xem xét giải quyết. Theo thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng, nội dung kỷ niệm 60 năm  Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đã được đưa vào Chỉ thị Ban Bí thư và danh mục kỷ niệm các ngày lễ lớn của Nhà nước trong 2 năm 2019 – 2020. Ban Bí thư giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ kỷ niệm ở cấp Bộ quốc phòng.
         b) Công tác tuyên truyền, thi đua và lịch sử, truyền thống hướng tới kỷ niệm 60 năm được triển khai tích cực và hoàn thành nhiều việc kết quả tốt. Cụ thể:
          * Công tác tuyên truyền, văn học nghệ thuật
          - Hoàn thành biên soạn và phát hành 10.000 cuốn đề cương tuyên truyền “60 năm Bộ đội Trường Sơn Anh hùng”.
          - Hoàn thành biên tập bản thảo cuốn sách “Lịch sử và dấu ấn Trường Sơn” ( dự kiến in 5.000 cuốn).
          - Vận động tài trợ, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và phối hợp với Báo Cựu Chiến binh, Tập đoàn Thái Bình Dương (nhà tài trợ) phát động và tổ chức triển khai cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn”. Hết tháng 10/2018 đã nhận được hơn 500 tác phẩm dự thi.
        - Đang tiếp nhận các tác phẩm chọn lọc từ các Hội VHNT Trường Sơn và các địa phương để tổ chức biên tập và xuất bản hai ấn phẩm Thơ và Văn xuôi Trường Sơn ( đã tiếp nhận được 50% số lượng tác phẩm dự kiến); Chọn lọc các tác phẩm tiêu biểu, biên tập và phát hành xong cuốn sách “Chiến Sỹ  Trường Sơn thuở ấy - bây giờ”.
          - Phối hợp với Truyền hình Nhân dân, Cổng Điện tử Hội Nhà báo xây dựng và thống nhất đề cương, kịch bản, triển khai làm phim phóng sự nhiều tập “ Trường Sơn một thời con gái”.
         - Cùng với Bảo tàng Đường Trường Sơn thống nhất nội dung phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm “Nữ chiến sỹ Trường Sơn ngày ấy – bây giờ” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
         - Xây dựng xong đề cương, ma két Lịch Trường Sơn 2019( đã đặt in, phát hành)  và Bản tin Trường Sơn ( số đặc biệt) chào mừng kỷ niệm 60 năm.
         - Chỉ đạo, vận động các văn nghệ sỹ sáng tác các tác phẩm âm nhạc, hội họa và chuẩn bị chương trình tổ chức liên hoan nghệ thuật…tham gia các hoạt động kỷ niệm 60 năm. Năm 2018, các thành viên của Hội VHNT của Hội và các địa địa phương đã sáng tác và xuất bản 18 ấn phẩm văn học về Trường Sơn, về chiến sỹ Trường Sơn năm xưa và hôm nay. CLB nghệ thuật Phong Lan dàn dựng được 2 chương trình nghệ thuật về chủ đề Trường Sơn phát sóng trên VOV và HTV1. Đã thống nhất và
định hướng nội dung để các nhạc sỹ Trường Sơn ( Hữu Thi & Vũ Minh Vỹ) sáng tác ca khúc về 60 năm Bộ đội Trường Sơn; Tuyển chọn các ca khúc tiêu biểu về Trường Sơn để giới thiệu Ban Tổ chức chương trình “Giai điệu tự hào” tham khảo xây dựng chương trình “giai điệu tự hào” chủ đề về Trường Sơn phát sóng trong dịp kỷ niệm. Việc chuẩn bị tổ chức triển lãm tranh của các họa sỹ Trường Sơn trong dịp kỷ niệm 60 năm Hội đã có Công văn đề nghị Tổng cục Hậu cần phối hợp giúp đỡ, Họa sỹ Đức Dụ đã vận động và được Tập đoàn Vingroup nhận lời tài trợ. Ban Tuyên truyền – Thi đua đã làm việc với các họa sỹ về việc sáng tác và chọn tranh tham gia triển lãm;  lập xong dự trù kinh phí gửi nhà tài trợ. Ban TT-TĐ đang chọn ảnh để biên tập, xuất bản cuốn sách ảnh Trường Sơn 60 năm; Chuẩn bị xây dựng đề cương, ma két, biên tập nội dung Bản tin Trường Sơn số Tết và số Đặc biệt 60 năm.
          - Trang Thông tin điện tử của Hội đã mở thêm 3 chuyên mục mới: “ Hào khí Trường Sơn”,  “ Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn”, “Tri ân chiến sỹ Trường Sơn” để tuyên truyền và tranh thủ sự ủng hộ của bạn đọc (đến hết tháng 10/2018 có 20,6 triệu lượt truy cập).
         * Công tác thi đua, khen thưởng
         - Đã ban hành Quy chế công tác Thi đua – Khen thưởng; Phát động phong trào thi đua “ Toả sáng Trường Sơn” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm truyền thống; Ban hành các văn bản hướng dẫn các cấp hội đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn nâng cao đời sống”; Bình xét  đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân trong dịp kỷ niệm 60 năm truyền thống. Hội đồng Thi đua- Khen thưởng của Hội đã xem  xét, dự kiến đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan Nhà nước khen thưởng đối với các tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc. Dự kiến chủ trương và chỉ đạo xây dựng bước đầu Kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn (2016-2019).
         Nhân dịp các nơi tổ chức đại hội, kỷ niệm Ngày truyền thống, Thường trực đã quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội để động viên phong trào.
      * Công tác lịch sử truyền thống
        Đã tổ chức nghiên cứu, chọn lọc nội dung đề xuất và mời chuyên gia tư vấn biên tập xong phần bổ sung Lịch sử Đoàn 559 – Bộ đội Trường Sơn giai đoạn (1959 – 1975)
        - Tham gia cùng với Binh đoàn 12 hoàn thiện Hồ sơ báo cáo đề nghị Nhà nước  xét xếp hạng tiếp 9 Di tích mới của đường Trường Sơn là Di tích Quốc gia đặc biệt (đã lựa chọn, lập hồ sơ 12 di tích, nhưng để lại 3 di tích vì chưa bảo đảm tính khả thi). Báo cáo đề nghị Bộ VHTT &DL chỉ đạo các địa phương quan tâm quản lý, nâng cấp, phát huy giá trị của các di tích đã được xếp hạng.
        Phối hợp với Tạp chí Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Liên Việt (nhà tài trợ)  khởi công xây dựng Đền thờ Liệt sỹ Trường Sơn tại Di tích lịch sử Cà Roòng ( trên
đường 20 Quyết Thắng) với số tiền 65 tỷ.
         Các Tỉnh Hội Thái Bình, Yên Bái, BLL X340 thuộc F471 đã phát động sưu tầm và tặng các hiện vật Trường Sơn cho Bảo tàng Đường Trường Sơn.   
          Đến tháng 10/2018 đã biên soạn được 50% tư liệu của cuốn sách “Hệ thồng Đường Trường Sơn trong chiến tranh (1959 – 1975)” 
        c) Hoạt động đối ngoại
         Hội đã thường xuyên giữ mỗi liên hệ và duy trì nề nếp làm việc định kỳ với Binh đoàn 12 để trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện các chương trình kế hoạch hoạt động.
        Phối hợp với Binh đoàn 12 tập hợp tư liệu và làm công văn báo cáo với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ VHTT & DL, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; Tùy viên quốc phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào về việc đề nghị Nhà nước Lào xếp hạng Đường Trường Sơn trên đất Lào là Di tích quốc gia và cho phép bảo tồn, tôn tạo một số di tích tiêu biểu, xây dựng cụm tượng đài biểu trưng cho tình đoàn kết chiến đấu của Bộ đội Trường Sơn và quân dân các bộ tộc Lào; xem xét khen thưởng Bộ đội Trường Sơn làm nhiệm vụ giúp Bạn. Làm việc với Vụ Đối ngoại Bộ Kế hoạch – Đầu tư của Lào và cung cấp hồ sơ các Di tích đường Trường Sơn trên đất Lào cho Bạn.
         Làm việc với lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam để phối hợp hoạt động, nhằm có cơ hội tiếp cận các chương trình nhân đạo, từ thiện của Quỹ.
         Hội đã ký thỏa thuận với Trường Đại học Thành Đô về chương trình, nội dung phối hợp mà các bên có lợi thế để hỗ trợ nhau hoạt động.
         Trung tâm tổ chức thăm chiến trường xưa của Hội đã ổ chức 2 đoàn sang Lào để cứu trợ nhân dân Lào ở tỉnh A- Tô – Pơ bị thiệt hại ndo vỡ đập thủy điện: thăm tặng quà Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hủa Phăn, Ban Chỉ huy quân sự huyện Viêng Xay,
Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Hủa Phăn, tổng số quà trị giá 150 triệu đồng.
 
        3. Công tác vận động tài trợ cho các hoạt động kỷ niệm 60 năm và hoạt động thường xuyên, hoạt động tri ân tình nghĩa xuyên được triển khai tích cực,  đạt nhiều kết quả.
          Thường trực đã tổ chức các đoàn công tác tới thăm, làm việc với một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lớn để tuyên truyền hoạt động, vận động tài trợ, như: Tập đoàn Thái Bình Dương, Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, Tổng Công ty Long Biên Goroup, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, Công ty Chăn-Ga-Gối –Đệm Thanh Bình Hưng Yên, Xí nghiệp xây dựng công trình của Tổng công ty Tân cảng, Nhà máy Z756, Công ty địa ốc Chợ lớn, Công ty cổ phần quốc tế Hồ Tràm, Viện Thuốc phóng – Thuốc nổ TCCNQP, Tập đoàn VinGroup và một số doanh nhân Trường sơn, như đồng chí Trần Thị Chung, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Việt Trung. Qua đó đã nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân. Bước đầu đã nhận được sự giúp đỡ tài trợ của một số tổ chức, cá nhân, nơi ít nhất là 30 triệu, nhiều nhất là 1,2 tỷ đồng. Trong đó Tập đoàn Thái Bình Dương nhận tài trợ 1,2 tỷ, Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông 1 tỷ (số liệu cụ thể có phụ lục kèm theo). Ban Tuyên truyền – Thi đua đã tự vận động được 80 triệu đồng để in các ấn phẩm về Trường Sơn.  
 
         Được Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giúp đỡ, Hội đã phối hợp tổ chức chương trình nhắn tin ủng hộ Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn từ 5/10 – 2018 – 3/12/2018 (đến hết 7/11/2018 đã có 6375 lượt tin nhắn = 127,5 triệu đồng; các nơi ủng hộ trực tiếp 206, 09 triệu).  
  
         Tính đến hết tháng 10/2018, Trung ương Hội đã được các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp ủng hộ, tài trợ 1.887 triệu  đồng để tổ chức các sự kiện, các hoạt động lớn kỷ niệm 60 năm truyền thống và hoạt động thường xuyên.
          Toàn Hội đã được các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ tiền, hiện vật trị giá = 17 tỷ 661 triệu đồng cho các hoạt động tri ân tình nghĩa ( không kể 65 tỷ đồng do Tạp chí Nông thôn mới chủ trì vận động Ngân hàng Liên Việt và các tổ chức tài trợ để xây dựng Đền thờ liệt sỹ tại Cà Roòng). (Trong đó, Trung ương Hội  vận động: 5.944 triệu đồng; Hội Nữ CSTS Việt Nam và CLB Gia đình nữ doanh nhân Trường Sơn vận động và trực tiếp tài trợ: 2.537 triệu đồng; Các địa phương tự vận động: 9.188 triệu đồng. Riêng gia đình đồng chí Trần Thị Chung ủng hộ 567 triệu, gia đình đồng chí Nguyễn Thị Bình 310 triệu, gia đình đồng chí Nguyễn Thanh Bình 300 chăn ấm cao cấp = 300 triệu, đồng chí Ngô Thị Thanh 100 triệu)
            4. Các hoạt động truyền thống, tình nghĩa tiếp tục được đẩy mạnh ở các địa phương đơn vị với nhiều mô hình mới, hiệu quả.
            a)Về hoạt động truyền thống
           Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được toàn Hội triển khai tích cực, sâu rộng, nhất là dịp kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, ngày truyền thống các đơn vị, ngày 27/7;  8/3/ và  20/10, kỷ niệm năm tròn, năm chẵn của các lớp chiến sỹ nam, nữ nhập ngũ vào Trường Sơn. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức ở nhiều cấp độ, với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, tạo thành những đợt sinh hoạt truyền thống sôi nổi, sâu rộng từ Trung ương Hội đến tổ chức Hội, BLL ở các xã, phường, tạo được hiệu ứng tốt, có sức lan tỏa trong xã hội ua đó gắn kết thêm tình đồng chí, đồng đội, động viên khích lệ mọi người tiếp tục, phấn đấu vươn lên, xứng đáng với qúa khứ hào hùng của Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh huyền thoại.
          Theo thống kê, toàn Hội đã tổ chức cho 13.103 lượt hội viên về thăm chiến trường xưa và các di tích lịch sử cách mạng, danh lam thắng cảnh của đất nước; tổ chưc 882 buổi sinh hoạt, nói chuyên truyền thống, kể chuyện chiến đấu 63.429 lượt hội viên, học sinh, sinh viên; 285 buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ gần 56.000  lượt người xem. dịp kỷ niệm ngày TBLS 27/7, Hội nữ chiến sỹ Trường Sơn Việt Nam và CLB Gia đình nữ doanh nhân Trường Sơn đã có sáng kiến phối hợp với CLB Văn nghệ Trường Sơn, CLB Nghệ thuật Phong Lan tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật “ Tỏa sáng Trường Sơn” kết. hợp vận động tài trợ và tặng quà tri ân các gia đình có công, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, Ban TT-TĐ của Hội và CLB Gia đình nữ doanh nhân của Hội nữ CSTS đã phối hợp tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống, tặng quà cho các đối tượng chính sách và giao lưu văn nghệ chủ đề “ Sáng mãi hình ảnh Nữ CSTS” giữa các đội văn nghệ Trường Sơn của 5 tỉnh: Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Thanh Hóa. Đồng thời phát động nhắn tin, vận động ủng hộ cho Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn.
         b) Hoạt động tri ân, tình nghĩa
. Qua chỉ đạo khảo sát trong toàn Hội, hiện nay còn 2.500 hộ nghèo, 4730 hộ cận nghèo, 1.150 hội viên khó khăn về nhà ở, 1860 hội viên mắc bệnh hiểm nghèo
         Hoạt động tình nghĩa năm 2018 đã tập trung vào tri ân cá gia đình hội viên có công với cách mạng, cán bộ Trường Sơn lão thành, giúp đỡ các gia đình khó khăn, chúc thọ, mừng thọ hội viên cao tuổi, thăm hỏi động viên hội viên ốm đau, phúng viếng, chia sẻ, động viên gia đình khi có hộ viên thừ trần.
         Từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân, toàn Hội đã: Hỗ trợ kinh phí xây dựng 87 nhà tình nghĩa = 4.958 triệu đồng. (cùng với hõ trợ  ban đầu của Hội, địa
phương và dòng họ ủng hộ thêm các gia đình, ước tính 6.960triệu đồng, đạt bình quân giá tiền xây dựng nhà đạt 100- 120 triệu đồng/căn); Thông qua chương trình mổ nhân đạo của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tài trợ  172 người nghèo bị bnh nặng mổ và điều trị = 3.253 triệu đồng, cá biệt có ca mổ hết 957 triệu đồng; 2.454 hội viên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; 223 chi em được trợ cấp thường xuyên mức 500.000đ/tháng; 15 chị em già yêu cô đơn được nhận nuôi dưỡng thường xuyên. Toàn Hội đã tặng 12.230 suất quà, 170 suất học bổng, 160 sổ tiết kiệm cho các đối tượng. Quyên góp và vận động ủng hộ đồng bào các vùng bị lũ lụt 850 bộ quần áo mới,, 5 tấn gạo,  5700 lố sữa,, 560 suất quà, giúp 65 triệu đồng đổ bê tông sân trường tiểu học. Hội viên đã giúp nhau vay vốn sản xuất, kinh doanh không lấy lãi = 4.132triệu đồng tặng  5.151 vật nuôi,(bò, lợn rừng giống, gia cm), gần 954.000 cây giống, trồng 04 ha rừng.
        Tổ chức Hội các cấp đã tư vấn, giúp hội viên liên hệ xác nhận hồ sơ, giải quyết chính sách liệt sỹ cho 8 trường hợp (1 trưng hợp đã được công nhân Liệt sỹ; cung cấp 22 thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, giải quyết chính sách thương binh cho 146 trường hợp; chính sách nạn nhân chất độc da cam cho 235 trường hợp; Phối hợp và giúp đỡ gia đình tìm kiếm, cất bốc, đưa 21 hài cốt liệt sỹ về quê hương.
          5. Công tác Mặt trận
          Hội thường xuyên chú trọng tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên nêu cao phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, Bộ đội Trường Sơn Anh hùng, vận động gia đình, con cháu gương mẫu chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, làm tròn nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú. Vận động hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở địa phương, gắn thực hiện cuộc vân động “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khác phục khó khăn, nâng cao đời sống” với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư.
         Hội viên Trường Sơn đã tích cực tham gia công tác xã hội, góp phần thiết thực xây dựng cơ sở chính trị ở các địa phương. Theo thống kê ở 32 tỉnh thành, hiện có 12.837  hội viên đang tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng ở cơ sở. Hội viên tham gia ủng hộ 2.008 triệu đồng cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, ủng hộ biển đảo và các qũy nhân đạo từ thiện tại địa phương; Đóng góp 3.790 triệu đồng, tham gia 10.185 ngày công; Hiến tặng 45.959 mét vuông đất, 50 mét khối cát xây dựng đường giao thông và các thiết chế văn hóa của cộng đồng.
         Hội đã tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt, hoạt động của cụm thi  do MTTQ Việt Nam tổ chức và thực hiện nghiêm nề nếp, chế độ báo cáo với MTTQ.
 
                                        Đánh giá chung
            Phát huy kết quả của năm 2017, với sự nỗ lực của toàn Hội trong cả nước, kết quả năm 2018 đã đạt được kết quả lớn và toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động. Về tổ chức: Các địa phương, đơn vị đại hội nhiệm kỳ 2 đều đạt kết quả tốt, thủ tục nguyên tắc có tiến bộ. Tiếp tục thành lập mới một số Hội ở cấp tỉnh và một số loại hình tổ chức mới. Đã coi trọng xây dựng tổ chức các cấp vững mạnh. Chú ý củng cố những tổ chức yếu, có nhiều đơn thư kéo dài, nội bộ mất đoàn kết. Qua đó đã tạo được chuyển biến ở nhiều Hội, BLL địa phương, đơn vị truyền thống.
Hoạt động truyền thống, có nhiều chương trình tuyên truyền về Trường Sơn về Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương, Trang Thông tin điện tử, Bản tin của Hội và thông qua các hoạt động văn học, nghệ thuật.
         Hoạt động tri ân tình nghĩa tuy nguồn tài chính khó khăn hơn trước, bởi không có mạnh thường quân với những chương trình tài trợ lớn như Viettenbank, Vingroup nhưng ta đã chủ động, tích cực, vừa phát huy nội lực, vừa tiếp tục mở rộng quan hệ với một số đối tác nên đạt được kết quả, hiệu quả xã hội tốt. Quan hệ đối ngoại có bước phát triển mới, sâu rộng.
         Đặc biệt là việc chuẩn bị kỷ niệm 60 năm đã tích cực chú động, đi trước một bước. Hội đã  sớm xây dựng kế hoạch tổng thể, chỉ đạo triển khai thực hiên bài bản và tích cực, đồng bộ. Chủ động báo cáo đề đạt và tác động với cấp trên để đưa nội dung kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn vào chương trình kỷ niệm các ngày lễ lớn của Nhà nước trong năm 2019. Đây là kết qủa quan trọng, có ý nghĩa quyết định, làm cơ sở để các cấp, các ngành và Hội tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong năm 2019.
                  Tuy nhiên, còn những khó khăn, hạn chế sau:
         - Vì mãi cuối năm mới có chủ trương chính thức của Đảng, Nhà nước về cấp độ, quy mô tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đôi Trường Sơn nên có những việc còn phải chờ đợi, có những việc tuy triển khai sớm nhưng kết quả còn hạn chế.
          - Nhiều tổ chức thành viên nhất là ở các Hội, BLL cấp Binh trạm, Trung đoàn, đội, hoạt động nhiều quê hoặc vẫn hoạt động đơn thuần gặp mặt hàng năm.
         - Hiện nay, các địa phương đang triển khai sắp xếp lại tổ chức, tinh gọn bộ máy bộ máy nên quan niệm về tổ chức hội ở các địa phương còn có những quan điểm, nhận thức khác nhau nên việc xin phép thành lập Hộ ở một số nơi khó khăn, có tác động tới tư tưởng của cán bộ, hội viên. Có nơi do quá trình giải quyết tồn đọng chính sách chưa đạt được nguyện vọng đã có một số hội viên xin ra khỏi Hội.
        - Việc vận động các nguồn lực xã hội để duy trì và tổ chức hoạt động ở nhiều nơi ngày càng khó khăn.
        - Các tổ chức thành viên ở một số địa phương, đơn vị chưa bám sát chương trình, kế hoạch hoạt động của Trung ương Hội và sự chỉ đạo của Thường vụ, Thường trực để triển khai ở cấp mình, nên hoạt động không toàn diện, kém giệu quả. Nề nếp, chế độ sinh hoạt, nguyên tắc làm việc của Ban Thường vụ, Thường trực ở một số nơi chưa chặt chẽ, chưa phát huy hết trách nhiệm trong việc bao quát, chỉ đạo các tổ chức thành viên, không nắm được hoạt động của địa phương đơn vị mình. Nhiều Hội, BLL không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động với Trung ương Hội (Thông thường chỉ có báo cáo đề nghị khen thưởng, đề nghị xin hỗ trợ các hoạt động tình nghĩa).
        - Việc chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, kế cận ở cấp tỉnh, sư đoàn vẫn chưa làm được nhiều, kết quả còn hạn chế và còn nhiều khó khăn
       - Một số nơi mất đoàn kết nội bộ kéo dài, sau chỉ đạo củng cố tình hình đã tạm ổn định, nhưng chưa vững chắc. Cá biệt có nơi vẫn còn diễn biến phức tạp.
        - Mối quan hệ trong quản lý, chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa Hội, BLL đơn vị truyền thống, Hội, BLL nữ với tổ chức hội, BLL địa phương, cá biệt ở một số nơi
chưa được nhận thức đúng và giải quyết tốt.
           II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
Năm 2019, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn là cơ hội để Hội Trường Sơn Việt Nam và các cấp tuyên truyền
về hình ảnh, truyên thống của Bộ đội Trường Sơn anh hùng với xã hội, với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận các cấp. Đồng thời là cơ hội để Hội các cấp khai thác các nguồn lực xã hội để giúp đỡ hội viên. Tư tưởng chỉ đạo: “Năm 2019 là Môt năm chất lượng, hiệu quả. Từ Trung ương Hội đến các địa phương, đơn vị phải tạo được chuyển biến thực sự, đi vào chiều sâu, bền vững, nề nếp, hiệu quả; Phải năng động, linh hoạt, sáng tạo trong mọi hoạt động”.
         1. Công tác xây dựng tổ chức Hội:
        Cần tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh thực hiện phương châm: Tập hợp – Đoàn kết – Tổ chức vững chăc - Hoạt động hiệu quả”. Tập trung xây dựng Hội về nề nếp, chuẩn hóa, kiên toàn, nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức là trọng tâm xuyên suốt.
        a) Tập trung sự chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện ở các cấp Hội (BLL) nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Hội vững chắc đi vào chiều sâu , bền vững ; nhất là cấp tỉnh, thành phố ; cấp cục, sư đoàn ; đảm bảo tổ chức luôn được kiện toàn, thực hiện nghiêm túc Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội, quy định của pháp luật. Xây dựng nội bộ đồng thuận, đoàn kết thống nhất cao, phát huy được vai trò trách nhiệm, sức mạnh tổng hợp của tập thể BCH, toàn Hội và từng người, nhất là người đứng đầu và Ban Thường vụ, Thường trực. Tiếp tục có những giải pháp tích cực, kiên quyết, sáng tạo để củng cố, kiện toàn tổ chức, nhân sự ở những Hội (BLL) hoạt động yếu, mất đoàn kết nội bộ kéo dài. Phấn đấu từ năm 2019 không còn tổ chức Hội (BLL) yếu kém, mất đoàn kết. Yêu cầu các cấp Hội quản lý chặt chẽ số lượng hội viên
        b). Tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các Ban liên lạc ở các tỉnh, thành phố đẩy mạnh thực hiện các chương trình hoạt động có hiệu quả, tăng cường quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng ở địa phương để khi có đủ điều kiện xin phép thành lập Hội. Trước hết tập trung giúp những những địa phương có vị trí quan trọng, chuẩn bị tốt các yếu tố để xin phép thành lập Hội (Quảng Trị, Thành phố HCM, Đăk Nông). Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Hội đến kỳ đại hội nhiệm kỳ 2 (2019 -2024) theo đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, chất lượng. (Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hà Nam, Kon Tum, Kiên Giang, Hà Nội) . 
        c) Nghiên cứu việc bồi dưỡng, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ Hội (BLL) các cấp vững mạnh, nhất là Chủ tịch Hội (TBLL) cấp tỉnh, thành phố, cấp cục, sư đoàn. Đảm bảo lựa chọn được những đồng chí nhiệt tình, tâm huyết, năng động, sáng tạo, quy tụ được sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, duy trì hoạt động có hiệu quả bền vững. Viết tài liệu hướng dẫn tổ chức tập huấn về công tác của Hội. 
        d) Tổ chức rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các trung tâm, các loại hình tổ chức mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.
        đ) Nghiên cứu, giảm bớt các đầu mối trực thuộc nhằm thuận tiện cho việc quản lý, chỉ đạo và bảo đảm hoạt động thực chất, có chiều sâu, hiệu quả. Nguyên tắc chung là: Tổ chức thành viên của Hội là những cơ quan, đơn vị trực thuộc BTL Trường Sơn hoặc Tổng cục xây dựng kinh tế và Binh đoàn 12 sau này. Các trung đoàn, binh trạm biên chế cuối cùng thuộc sư đoàn nào thì đơn vị truyền thống cũng trực thuộc đơn vị đó. Chỉ đạo các Hội, BLL có nhiều đầu mối như ở cấp Tỉnh, Sư đoàn, Cục, Ngành hoạt động đảm bảo các đầu mối này hoạt động có hiệu quả. Với TW Hội có chế độ nghe báo cáo và chỉ đạo hoạt động thường xuyên theo tiêu chí là một thành viên của một Hội, hoạt động của Hội, tránh chỉ tổ chức gặp mặt hàng năm hoặc 2 – 3 năm một lần.
        e) Chỉ đạo, hướng dẫn các hội, BLL nữ, đơn vị truyền thống và các hội, BLL địa phương nghiên cứu nắm vững Điều lệ Hội để nhận thức đúng và giải quyết tốt mối quan hệ giữa tổ chức nữ, đơn vị truyền thống với tổ chức hội, BLL địa phương nhằm bảo đảm đoàn kết thống nhất trong nội bộ, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của hội viên, vừa bảo đảm vai trò quản lý, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành, BLL của tổ chức hội địa phương.
         g) Chỉ đạo các địa phương phối hợp với Công ty Đức Minh tổ chức và quản lý tốt việc làm thẻ cho hội viên.
         2. Tập trung cao độ của toàn Hội đẩy mạnh toàn diện các hoạt động để thực hiện tốt việc tổ chức kỷ niệm 60 năm truyền thống.
          2.1 Liên hệ, làm việc với các Bộ, Ngành, cơ quan chức năng của Nhà nước
         a) Tiếp tục liên hệ xin làm việc với Bộ Quốc phòng, Bộ LĐTB & XH, Bộ GTVT để báo cáo, đề đạt các vấn đề về chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống; Đề nghị giúp đỡ giải quyết các vấn đề tồn đọng chính sách đối với hội viên, các hoạt động tri ân, tình nghĩa; Đề xuất bổ sung một số hạng mục trong đề án “ Công viên Đồi Hoa Trắng” vào dự án “ Bảo tàng Đường Trường Sơn ngoài trời” trên Đường 20 Quyết thắng.
          b) Tiếp tục bám nắm kết quả đề nghị các cơ quan hữu quan của Nhà nước ta và Lào về xếp hạng, bảo tồn di tích đường Trường Sơn, xây dựng cụm tượng đài biểu trưng cho tình đoàn kết giữa Bộ đội Trường Sơn và quân dân các bộ tộc Lào trên đất Bạn và khen thưởng các đối tượng Bộ đội Trường Sơn làm nhiệm vụ giúp Lào xây dựng cơ sở chính trị, bảo vệ và xây dựng vùng giải phóng trong thời kỳ chiến tranh.
        c) Chỉ đạo các Hội, BLL các tỉnh, thành phố báo cáo với Lãnh đạo địa phương xin ý kiến chỉ đạo và phối kết hợp với các cơ quan, đoàn thể hữu quan chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống.
        d) Đề nghị MTTQ Việt Nam chỉ đạo việc tuyên truyền 60 năm Trường Sơn trong tổ chức Mặt trận các cấp.
          đ) Từ quý I, quý II trọng tâm hoạt động của Hội xung quanh việc tiến hành các chương trình tuyên truyền về Trường Sơn trên các thông tin đại chúng đến nội bộ Hội. Phối hợp với các hãng phim VTV1, Quân đội Việt Nam, Điện ảnh Quân đội đến các chương trình truyền hình các địa phương mà trọng tâm ở 11 tỉnh. Tổ chức việc tổng kết cuộc thi “Tỏa sáng Trường Sơn – 2 phim Trường Sơn một thời con gái và phim về ký ức Trường Sơn; Tổ chức tốt các cuộc triển lãm tranh Trường Sơn của các họa sỹ Trường Sơn. Triển lãm về Trường Sơn Bảo tàng Quân đội Việt Nam phối hợp Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh và Hội, tổ chức tốt các Ngày lễ Hội và TW, địa phương đặc biệt Hội nghị điển hình tiên tiến và Ngày lễ kỷ niệm trong phạm vi toàn Quốc của TW Hội.  Thực hiện tốt việc hoàn thành biên soạn xuất bản các ấn phẩm về Trường Sơn về Hội.
          e) Các cấp Hội tỉnh cần chủ động có chương trình tổ chức Kỷ niệm 60 năm ở tỉnh mình, trình với cấp Ủy, chính quyền để triển khai. Đặc biệt ở 11 tỉnh nằm trong hệ thống Di tích Quốc gia đặc biệt.
 
         2.2  Công tác tuyên truyền, thi đua
        a)  Chú trọng tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, định hướng tư tưởng cho hội viên để mọi người có bản lĩnh vững vàng, cảnh giác đề phòng và tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội, các thế lực phản đông, thù địch.
         Chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan truyền thông của Trung ương và địạ phương hợp đồng kế hoạch, nội dung, cung cấp tư liệu, nhân chứng lịch sử để truyên truyền về Trường Sơn. Đề nghị Đài Truyền hình VTV1 tổ chức chương trình “Giai điệu tự hào” chủ đề về Trường Sơn; Phốí hợp với các đài truyền hình VTV1, QPVN, VOV, Truyền hình nhân dân, Cổng Điện tử Hội Nhà báo...  làm các phim tư liệu về Trường Sơn theo chỉ đạo của trên và kế hoạch của Hội.
         Tập trung chỉ đạo các việc trọng tâm là: Làm phim “ Trường Sơn một thời con gái”, phim “ Ký sự Trường Sơn”; Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến; Tổ chức lễ kỷ niệm, gặp mặt kỷ niệm 60 năm ở Trung ương và các địa phương.
        Quá trình phối hợp tổ chức tuyên truyền về Trường Sơn phải chọn lọc các nhân chứng lịch sử phù hợp với chủ đề nội dung. Việc cung cấp tư liệu, số liệu, phát ngôn phải khách quan, trung thực, chặt chẽ, chính xác, không được làm sai lệch lịch sử.
        b)  Tổ chức thu bài, chấm bài, xét giải, tổng kết đánh giá cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn”, chọn lọc tác phẩm có chất lượng in và phát hành ấn phẩm của cuộc thi theo đúng tiến độ kế hoạch.
         c) Đẩy mạnh phong trào sáng tác VHNT trong các hội VHNT và hội viên. Tiếp tục hoàn thiện biên tập các đầu sách đã triển khai năm 2018 và chỉ đạo các cấp hội chọn lọc các tác phẩm mới có chất lượng về các thể loại và vận động các nguồn xã hội hóa để in, phát hành trong dịp kỷ niệm.
         d) Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức phòng triển  lãm tranh về Trường Sơn của các họa sỹ.
         đ) Phối hợp với Bảo tàng Đường Trường Sơn, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm “ Nữ CSTS ngày ấy – bây giờ”
         e) Tiếp tục nâng cao chất lượng tin bài, đẩy mạnh tuyên truyền về Trường Sơn, về Hội, về cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn” trên Trang thông tin điện tử và Bản tin của Hội. Chuẩn bị và thực hiện tốt việc phát hành lịch Trường Sơn 2019, Bản tin Trường Sơn số đặc biệt theo kế hoạch.
         g) Chỉ đạo các CLB văn nghệ xây dựng chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ lễ kỷ niệm, gặp mặt của các cấp Hội. Kết hợp hỗ trợ một phần kinh phí với vận động xã hội hóa để tổ chức giao lưu văn nghệ theo cụm địa bàn (ở những khu vực có tiềm năng, điều kiện) tạo không khí phấn khởi hướng về kỷ niệm Ngày truyền thống , tạo lan tỏa trong xã hội.
        h) Đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm truyền thống, gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn nâng cao đời sống”. Chỉ đạo thực hiện tốt việc xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân nhân dịp kỷ niệm 60 năm truyền thống.
        i) Chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn ( 2016- 2019).
        k) Liên hệ xin gặp, báo cáo Tổng Bí thư - Chủ tịch nước để xin ý kiến chỉ đạo, động viên Hội Trường Sơn trong dịp Kỷ niệm 60 năm. Xin cho đại biểu Nữ CSTS tiêu biểu được gặp các đồng chí Nữ lãnh đạo Đảng, Nhà nước để động viên chị em nhân dịp ngày truyền thống.
         l) Tham dự mít tinh của Nhà nước và tổ chức gặp mặt đại biểu hội viên kỷ niệm 60 năm truyền thống với quy mô, số lượng hợp lý, xứng tầm với sự kiện, phù hợp với khả năng kinh phí, bảo đảm trang trọng, phấn khởi; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối.
         m) Vận động tài trợ và liên hệ mở lớp để tổ chức trại viết bồi dưỡng nghiệp vụ văn học nghệ thuật cho hội viên các hội VHNT.
         2.3) Công tác lịch Sử, truyền thống
         a) Theo dõi xuất bản cuốn Lịch sử Trường Sơn và Binh đoàn 12; Tiếp tục đôn đốc các nơi sưu tầm, hiến tặng hiện vật, kỷ vật Trường Sơn và phối hợp với Binh đoàn 12 tổ chức trưng bày triển lãm tại Bảo tàng Đường Trường Sơn.     
         b) Tiếp tục bám nắm, theo dõi kết quả đề nghị xếp hạng bổ sung 9 Di tích Đường Trường Sơn.
        c) Hoàn thành biên tập và in, phát hành cuốn sách Hệ thống Đường Trường Sơn trong chiến tranh (1959 – 1975) vào tháng 4/2019.
        d) Phối hợp với Binh đoàn 12 bảo tồn, nâng cấp Bia Di tích Đoạn đường hữu nghị Việt Nam – Cu Ba ( trên đường 14); Xây dựng Bia Di tích Bốt Lũ bằng vốn xã hội hóa.
          đ) Phối hợp với Binh đoàn 12 đề xuất và chuẩn bị tốt nội dung tham luận của Hội tại hội thảo khoa học cấp Nhà nước vê “60 năm Trường Sơn”
         2.4 Công tác tri ân, tình nghĩa
        a) Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức hội và hội viên thu thập, cung cấp thông tin về liệt sỹ và phối hợp giúp đỡ thân nhân gia đình tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ theo nguyện vọng của gia đình.
         b) Trung ương Hội tổ chức đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại NTLSQG Trường Sơn và Đài tưởng niệm liệt sỹ tại Bảo tàng Đường Trường Sơn, thăm tặng quà cán bộ lão thành Trường Sơn trong dịp kỷ niệm truyền thống. Các cấp Hội, BLL tổ chức tốt việc thăm hỏi tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu và cán bộ lão thành Trường Sơn trong dịp kỷ niệm 60 năm truyền thống và 27/7
          c) Trên cơ sở kết quả khảo sát hộ nghèo, cận nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, cần chỉ đạo các cấp Hội, BLL xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, phương thức trợ giúp hàng năm của cấp mình để vận động hội viên và các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, tài trợ giải quyết dần từng bước. Trước mắt trong năm 2019 mỗi Hội, BLL các tỉnh, thành phố, cấp sư, cục, ngành phấn đấu tự vận động các nguồn tài trợ  xây dựng 2 nhà tình nghĩa ( không kể nhà do Trung ương hội hỗ trợ kinh phí). Tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân đã tài trợ giúp đỡ các đối tượng duy trì tiếp sự ủng hộ ( ít nhất bằng mức 2018).
         d) Tiếp tục phối hợp với Binh đoàn 12 báo cáo, đề nghị Cục Chính sách, Bộ LĐTBXH nghiên cứu tháo gỡ các khó khăn về thủ tục hồ sơ giải quyết các vấn đề tồn đọng chính cách, nhất là  với đối tượng bị nhiễm chất độc da cam. Trên cơ sở các quy định của Nhà nước, làm tốt việc tư vấn giúp hội viên hoàn thiện hồ sơ để sớm được xem xét giải quyết chế độ.
          3. Công tác vận động tài trợ và chỉ đạo việc lập quỹ hội Hội ở các cấp
         a) Thường xuyên giữ mối liên hệ với các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân đã tiếp xúc vận động trong năm 2018, tranh thủ tối đa sự ủng hộ, tài trợ đối với Hội.
         b) Phát huy vai trò chủ động của Ban Kinh tế và động viên các cơ quan, các cá nhân trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội các cấp, bằng uy tín, vị thế và các mối quan hệ của mình tích cực giúp Hội liên hệ vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và bạn bè thân quen, thành đạt ủng hộ tài trợ cho Hội, nhất là hỗ trợ cho các Hội các hoạt động lớn trong dịp kỷ niệm 60 năm và các hoạt động thường xuyên của Hội.
        c) Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hưởng ứng đợt nhắn tin ủng hộ quỹ nghĩa tình Trường Sơn năm 2018. Mở đợt nhắn tin ủng hộ Quỹ Ngũa tình Trường Sơn trong dịp kỷ niệm 60 năm truyền thống ( tháng 5 – 6/2019)
         d) Tiếp tục nghiên cứu kế hoạch, biện pháp phát huy nội lực để có quỹ ổn định duy trì các hoạt động của Hội.
         4. Hoat động đối ngoại
         a)  Chủ đồng Phối hợp với Binh đoàn 12 để tổ chức các hoạt động và chuẩn bị   mọi mặt cho kỷ niệm 60 năm và các hoạt động năm 2019, giúp Lào xây dựng sa bàn Hệ thống Đường Trường Sơn (khi Bạn đề nghị) và đôn đốc theo dõi việc xếp hạng Đường Trường Sơn ở Lào.
        b) Chủ đông liên hệ, thiết lập mối quan hệ với Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam nhờ giúp đỡ nghiên cứu, sưu tầm tài liệu về đường Trường Sơn trên đất Campuchia.
       c) Tiếp tục tăng cường quan hệ với Đại sứ quán Cu Ba tại Việt Nam tìm hiểu tư liệu để bổ sung, làm sâu sắc thêm tình cảm và sự giúp đỡ của Cu Ba với Bộ đội Trường Sơn.
        d) Tiếp tục duy trì quan hệ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Viêt Nam để tiếp cận, khai thác sự ủng hộ từ các chương trình nhân đạo, từ thiện.
        đ) Mở rộng quan hệ với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội tự thiện để phối hợp hoạt động và tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ đối với Hội.
        5. Công tác Mặt trận
        a) Bám sát chương trình hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam để chỉ đao, hướng dẫn các tổ chức thành viên quán triệt, triển khai thực hiện trong từng thời gian.
        b) Chỉ đạo các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên phát huy bản chất cách mạng của Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Bộ đội Trường Sơn Anh hùng, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các điạ phương.
        c) Vận động hội viên hưởng ứng tích cực các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam, các phong trào thi đua của địa phương. Gắn đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khăn nâng cao đời sống” với thực hiện phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” “ Xây dựng gia đình văn hóa”.
**   *

        Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn là một trong những sự kiện lớn của dân tộc, của đất Nước trong năm 2019, có ý nghĩa to lớn và sâu sắc với Bộ đội Trường Sơn và Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh chúng ta. Để tổ chức các hoạt động xứng tầm với sự kiện, chương trình hoạt động của Hội trong năm 2019, có nhiều nội dung lớn, phải triển khai đồng thời trong cùng một thời gian đòi hỏi phải tập trung cao độ cả trí lực, vật lực và thời gian, phải vận động tốt cả nội lực và ngoại lực và sự nỗ lực cố gắng của toàn Hội. Đặc biệt là phải có quyết tâm, trách nhiệm và sự vào cuộcquyết liệt của toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và cơ quan các cấp của Hội trong chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp, hợp đồng triển khai tổ chức thực hiện.

        Căn cứ phương hướng chung các cơ quan, các tổ chức thành viên cần phải xây dựng, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch chi tiết cả với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm cụ thể của mình để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.
 
     Nơi nhận:                                                                   TM. BAN CHẤP HÀNH
     - Vụ Phi Chính phủ/BNV (để b/c);                                         CHỦ TỊCH     
     - VP Bộ VHTT & DL (để b/c)
     - Thường trực UB MTTQ VN (để b/c)
     - Các UVBCH;
     - Các đầu mối trực thuôc
     (nơi không có UVBCH) 
     - Các cơ quan Hội;                                                        Thiếu tướng Võ Sở
     - Lưu VP