Kết luận của Chủ tịch Võ Sở tại Hội nghị BCH lần thứ 3, ngày 18-11-2018

Ngày đăng: 03:02 01/12/2018 Lượt xem: 1.800
 
    CHỦ TỊCH VÕ SỞ KẾT LUÂN HỘI NGHỊ
BAN CHÁP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI LẦN THỨ III
               NHIỆM KỲ 2016 – 2021
        
( Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2018)

          Kính thưa các đại biểu khách quý!
          Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp!
Kính thưa Hội nghị!
          Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ  ( 2016 – 2021) đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hội nghị đã nghe đồng chí Phó Chủ tịch thường trực trình bày báo cáo của Ban Thường vụ về kiểm điểm đánh giá kết quả công tác năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019, đồng chí Trưởng ban Tổ chức báo cáo một số vấn đề về công tác tổ chức và 6 ý kiến phát biểu thảo luận tại hội trường.
Thay mặt Thường trực, chủ trì hội nghị tôi xin kết luận và nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau:
Trước hết, 100% các Ủy viên Ban Chấp hành dự hội nghị đều biểu thi sự đồng tình, nhất trí cao với toàn bộ nội dung báo cáo của Ban Thường vụ trình Ban Chấp hành và cho rằng báo tổng kết nói riêng và các văn kiện, tài liệu của hội nghị nói chung được Ban Thường vụ chuẩn bị chu đáo, công phu, nội dung toàn diện, phong phú, số liệu cụ thể. Các ý kiến thảo luận chỉ liên hệ với địa phương, nêu kinh nghiệm và phân tích làm rõ thêm thuận lợi, khó khăn và những kết quả to lớn đạt được như báo cáo đã nêu.
          I. Đánh giá chung về kết quả năm 2018, Hội nghị khẳng định: Mặc dù có nhiêu khó khăn, nhưng với sự năng động sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của Ban Thường vụ, thường trực và các cơ quan Trung ương Hội; Sự đồng thuận và nỗ lực thực hiện của toàn Hội trong cả nước, công tác Hội năm 2018 đã được triển khái tích cực, đồng bộ và đạt được kết quả lớn, toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Hội đã thực hiện tốt các hoạt động thường xuyên, vừa chuẩn bị và tạo được những tiền đề quan trọng để tiến tới kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Nổi bật là:
         1.Vể công tác xây dựng Hội: Đã chú trọng xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh; vừa quan tâm chỉ đạo toàn diện vừa tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm.  Hướng nỗ lực của Thường trực và các cơ quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương, đơn vị  tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội thành lập; Củng cố kiện toàn tổ chức, nhân sự, làm chuyển biến những nơi nội bộ mất đoàn kết, đơn thư kéo dài. Qua đó tạo được chuyển biến ở nhiều Hội, BLL các địa phương, đơn vị truyền thống, bảo đảm ổn định nội bộ, giữ gìn uy tín, vị thế của Hội.
          Tuy nhiên, hội nghị cũng lưu ý và nhấn mạnh, năm 2019 cần phải nghiên cứu giảm đầu mối trực thuộc một cách hợp lý để bảo đảm quản lý, hoạt động hiệu quả; Chấn chỉnh lại nề nếp chế độ báo cáo; Quy định và hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc tổ chức và mối quan hệ giữa các tổ chức để bảo đảm nhận thức và giải quyết đúng đắn các mối quan hệ trong nội bộ; Khắc phục bằng được tình trạng mất đoàn kết ở một số Hội, BLL địa phương, đơn vị truyền thống.
         2. Các hoạt động truyền thống, lịch sử: Được tổ chức sâu rộng, phong phú, liên tục, có nhiều chương trình tuyên truyền về Trường Sơn, về Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương, của Hội và qua các hoạt động văn học nghệ thuật, tạo được dấu ấn tốt, có sức lan tỏa trong xã hội.
3. Về hoạt động tri ân, tình nghĩa: Hội đã phát huy tốt nội lực và vận đông các nguồn lực xã hội để tổ chwcscacs hoạt động tri ân, tình nghĩa, làm được nhiều việc thiết thực, hiệu quả chăm lo giúp đỡ đời sống các gia đình hội viên.
         4. Hoạt động đối ngoại: Tiếp tục được mở rộng và có bước phát triển mới; Uy tín, vị thế của Hội được khẳng định và ngày một nâng cao.
          5. Đăc biệt là việc chuẩn bị cho kỷ niệm 60 năm truyền thống: Hội đã chủ động lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổng thể; Chủ động báo cáo đề đạt, tác động với cấp trên và được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo đưa việc kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn vào chương trình kỷ niệm các ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2019. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng tạo thuận lợi lớn để chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống xứng với tầm vóc của sự kiện.  
         6. Theo báo cao đề nghị của Ban Tổ chức: Ban chấp hành đã biểu quyết nhất trí 100% để các đồng chí Hồ văn Hồng, nguyên Chủ tịch Hội Sơn La; Đồng chí Thân Bá Chi, nguyên chủ tịch Hội Bắc Giang thôi tham gia Ban Chấp hành vì lý do sức khỏe; Đồng chí Trần Hồng Bắc nguyên Chủ tich Hội Cao Bằng thôi tham gia Ban Chấp hành vì chuyển nơi cư trú về tỉnh khác. Hồi nghị biểu quyết 100% bầu bổ sung 4 đồng chí mới vào Ban Chấp hành, gồm: Đồng chí Nhữ Ngọc Thắng, Chủ tịch Hội Cao Bằng; đồng chí Dương Văn Trường, Chủ tịch Hội Sơn La, đồng chí Nguyễn Quang Huấn, Chủ tịch Hội Bắc Giang và đồng chí Lê Phước Sơn, Trưởng BLL tỉnh Quảng Trị (  vị trí còn khuyết).
           II.Về phương hương công tác năm 2019:
           1.Hội nghị xác định: Tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn là cơ hội để Hội Trương Sơn Việt Nam và các cấp tuyên truyền vể con đường Trường Sơn huyền thoại, hình ảnh và truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng với xã hội, với cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng thời cũng là cơ hội để các cáp Hội vận động, khai thác các nguồn lực xã hội để giúp đỡ hội viên.
          2.Tư tưởng chỉ đạo: “Năm 2019 là một năm chất lượng, hiệu quả. Từ Trung ương Hội đến cácđịa phương, đơn vị phải tạo được chuyển biến thực sự, đi vào chiều sâu, bền vững, hiệu quả. Phải năng động, sáng tạo trong mọi hoạt động. Xây dựng các tổ chức và hoạt động của Hội phát triển vững chắc”.
        3. Hội nghị nhất trí 100% với nội dung chương trình công tác năm 2019 do Ban Thường vụ đề xuất.
        3. Hội nghị nhấn mạnh, nội dung công việc năm 2019, đặc biệt là việc chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống rất nhiều, khối lượng công việc
rất lớn, nhiều việc phải triển khai đồng thời, đòi hỏi phải đầu tư cao độ cả về thời gian,
lực lượng, tinh thần, vật chất bảo đảm, trong khi quỹ thời gian không còn nhiều.
         Yêu cầu:
         - Ban Thường vụ, Thường trực, mỗi Ủy viên Ban Chấp hành và các cơ quan Hội các cấp phải đề cao trách nhiệm, vào cuộc quyết liệt để chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
         - Các cơ quan Trung ương Hội, các tổ chức thành viên của Hội phải bám sát kế hoạch chung, khẩn trương xây dựng, cụ thể hóa kế hoạch của ngành mình, địa phương, đơn vị mình. Từng việc phải có tiến độ cụ thể và phân công rõ cơ quan, cá nhân thực hiện, làm cơ sở để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện.
         - Các Hội, BLL các tỉnh, thành phố, các địa phương phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm, chủ động báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương để xin ý kiến chỉ đạo, giúp đỡ. Đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan, đoàn thể hữu quan để tổ chức các hoạt động kỷ niệm đạt kết qủa cao nhất.
        - Các cấp Hội, BLL phải chủ động quan hệ, đẩy mạnh vận động tài trợ để tạo nguồn lực bảo đảm cho các hoạt động theo kế hoạch đề ra.
          III. Hội nghị nhất trí quyết nghị: Lấy văn bản số 125/TWH ngày 18/11/2018 của Ban Thường vụ và nội dung văn bản kết luận này là báo cáo chính thức của Ban Chấp hành về kết quả công tác năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 để các nơi làm caqn cứ triển khai thực hiện.
     
          Nhiệm vụ công tác Hội năm 2019 đề ra rất nhiều, khối lượng rất lớn. Trước mắt còn nhiều khó khăn, nhất là về nguồn lực bảo đảm cho các hoạt động, nhưng với tình cảm, trách nhiệm, tâm huyết hướng về ngày kỷ niệm truyền thống vẻ vang của minh, với kết quả, kinh nghiệm hoạt động hơn 7 năm qua, nhất định toàn Hội sẽ nỗ lực sáng tạo để thực hiên tốt chương trình, kế hoạch hoạt động đề ra, tạo được dấu ấn mới trong tổ chức và hoạt  động của Hội, thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chó Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
 
                                                                            TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                    CHỦ TỊCH – CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
 
                                                                            Thiếu tướng Võ Sở