TW. Hội gửi công văn cho lãnh đạo 48 tỉnh, thành phố về kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Ngày đăng: 03:14 01/12/2018 Lượt xem: 2.323
Hội Trường Sơn Việt Nam gửi công văn báo cáo và đề nghị Lãnh đạo các tỉnh chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ tổ chức các hoạt động k niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trương Sơn
(19/5/1959-19/5/2019)

 
      Nhằm tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019), ngày 26 tháng 11 năm 2018, Hội Trường Sơn Việt Nam đã có công văn  gửi Thường trực Tỉnh ủy và UBND 48 tỉnh, thành phố trong cả nước có tổ chức của Hội Trường Sơn báo cáo ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn theo thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng tại Công văn số 7876 ngày 6/10/2018. Nội dung công văn như sau::
     “Tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh được Đảng, Nhà nước đánh giá, ghi nhận và khẳng định là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Kết thúc sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, Bộ đội Trường Sơn đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Vì vậy, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019), trong Công văn số 7876 – CV/VPTW, ngày 06 tháng 10 năm 2018 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 đã nêu rõ:
- Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thốn Bộ đội Trường Sơn ở cấp bộ, ngành và giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Hội Truyền thống Trường Sơn, thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan thực hiện, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đọc diễn văn kỷ niệm.
- Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh Đăk Nông tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh.
- Giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Điện ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện việc xây dựng phim tài liệu 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
- Giao Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo tổ chức và định hướng thông tin, tuyên truyền 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
 
Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam xin báo cáo và kính đề nghị Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm lãnh đạo chỉ đạo t chức các hoạt động kỷ niệm tại địa phương; Giúp đỡ, tạo điệu kiện để Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh của tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm đạt kết quả tốt, góp phần thiết thực tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
 

                                                                                NGUYỄN VĂN QUYẾT