Gửi Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 03:55 11/01/2019 Lượt xem: 1.489
   HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN  

             Số: 1 /HVHNT TS                                     Hà Nội, ngày  3  tháng  1  năm 2019                            
                                                    
                                    Kính gửi: Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn
 

      Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn trân trọng thông báo với các đồng chí hội viên một số thông tin sau đây:
  1. Ban Chấp hành (BCH) Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn đã cho làm Thẻ hội viên. Thẻ đã được viết tên hội viên. Thường trực BCH Hội đã thông báo về việc gửi ảnh để dán thẻ. Song đến nay chỉ rất ít hội viên gửi ảnh. Vì vậy, chúng tôi gửi Thẻ hội viên về để các đồng chí hội viên tự dán ảnh và ép Platic để bảo quản Thẻ được lâu dài.
  2. Năm 2019, BCH Hội VHNT Trường Sơn dự kiến tổ chức Hội nghị toàn thể hội viên để đánh giá hoạt động giữa nhiệm kỳ. Dự kiến Hội nghị sẽ được tổ chức trong tháng 9/2019 (thời gian cụ thể sẽ thông báo chính thức vào tháng 7/2019). Về kinh phí: Hội viên tự túc kinh phí đi lại. Ban Chấp hành Hội chi phí ăn, nghỉ trong thời gian Hội nghị. Đề nghị hội viên nộp Hội phí hằng năm theo Điều lệ khi dự Hội nghị này.
  3. Ngay sau Hội nghị giữa nhiệm kỳ, BCH Hội sẽ tổ chức Trại viết dành cho 30 hội viên. Dự kiến Trại viết tổ chức trong thời gian 7 ngày tại Trại an dưỡng Hải Thịnh, Hải Hậu, Nam Định. Hội viên sẽ được các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng trao đổi, hướng dẫn kinh nghiệm sáng tác; các hội viên tọa đàm trao đổi kinh nghiệm và thực tế sáng tác; trong thời gian dự Trại, các hội viên sẽ hoàn tất tác phẩm mới nhất của mình…Nếu có điều kiện về kinh phí, BCH sẽ tiến hành xuất bản các tác phẩm của hội viên Trại viết.
BCH chi phí ăn nghỉ trong thời gian hội viên dự Trại viết. Hội viên tự túc việc đi và về dự Trại.
Đề nghị các hội viên có điều kiện tham dự Trại viết này xin đăng ký với Thường trực BCH Hội trước 30/4/2019.
  1. Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. BCH Hội quyết định xuất bản 2 ấn phẩm: Thơ 60 năm Trường Sơn và Văn xuôi 60 năm Trường Sơn. Đề nghị các đồng chí hội viên gửi tác phẩm chọn lọc có chất lượng nhất của mình tham gia 2 ấn phẩm này. Thời gian nhận tác phẩm chậm nhất 15/3/2019.
   Rất mong các đồng chí hội viên nghiên cứu, thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                            TM. BAN CHẤP HÀNH
- Như kính gửi;                                                                Chủ tịch
- Thường trực Hội
- Lưu VPHội                  
 
                                                                       NB-NV PHẠM THÀNH LONG