Phương án giảm các đầu mối tổ chức trực thuộc Hội.

Ngày đăng: 05:12 28/06/2019 Lượt xem: 1.487
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN
   ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019
Về việc: Phương án nghiên cứu giảm các
tổ chức thành viên là đơn vị truyền thống
 
Kính gửi: Các đồng chí Chủ tịch Hội, Trưởng ban liên lạc
truyền thống Trường Sơn tỉnh, thành phố;
đơn vị truyền thống thuộc Hội Trường Sơn Việt Nam
 
      Từ ngày thành lập Hội Trường Sơn Việt Nam (ngày 13/5/2011) đến nay, các Tổ chức thành viên từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến các đơn vị truyền thống liên tục phát triển.Hiện nay có 121 đơn vị tổ chức thành viên, trong đó, có 48 đơn vị cấp tỉnh, thành phố; 73 đơn vị truyền thống.
      Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành năm 2019 là cần nghiên cứu sắp xếp giảm bớt các Tổ chức thành viên là đơn vị truyền thống cấp Binh trạm, Trung đoàn trở xuống trực thuộc Hội Trường Sơn Việt Nam, nhất là các đơn vị nhỏ lẻ, chuyển các đơn vị này về sinh hoạt tại các Hộisư đoàn cục, ngành... là việc cần thiết.Vì vậy, Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam dự kiến phương ángiảm như sau:
1)Việc nghiên cứu cần thống nhất các vấn đề sau đây: 
- Vận động các Hội viên của các đơn vị truyền thống hiện đang cư trú tại các địa phương đăng ký sinh hoạt với các Hội, Ban liên lạc Truyền thống của các tỉnh, thành phố theo đơn vị truyền thống hoặc đơn vị hành chính của địa phương.
- Các tổ chức trực thuộc Hội Trường Sơn Việt Nam hiện nay là các đơn vị trước đây đã trực thuộc Bộ Tư lệnh Trường Sơn.
- Giữ nguyên các đơn vị truyền thống hiện có cấp sư đoàn (12)vàcác đơn vị cấp cục,ngành (09).       
- Các đơn vị chuyển về sinh hoạt tại các Hội Ban liên lạc các địa phương, cục, sư đoàn, ngành vẫn giữ nguyên tổ chức và hội viên như hiện hữu.
-Các đơn vị Binh trạm, Trung đoàn... trước đây thuộc biên chế hành chính của sư đoàn, cục, ngành nào thì nay chuyển về sinh hoạt vớisư đoàn, cục, ngành đó.
- Những đơn vị tuy trước đây không trực thuộc, nhưng xét thấy tính chất nhiệm vụ tương đối tương đồng, cùng địa bàn hoạt động, cũng có thể nghiên cứu xem xét để chuyển về sinh hoạt cùng một tổ chức.
- Những đơn vị ở nhiều sư đoàn, cục, ngành thì có thể chọn về sinh hoạt tại một sư đoàn, cục, ngành cho phù hợp.
- Các đơn vị trước đây là Binh trạm, sau chuyển đổi thành Trung đoàn thì nay thống nhất tên gọi là Binh trạm (đơn vị tiền thân) và chuyển về các sư đoàn trực thuộc.
2)Thống nhất việc tổ chức, hoạt động của các đơn vị truyền thống tại các tỉnh, thành phố như sau: 
 - Việc tổ chức Hội hoặc Ban liên lạc các đơn vị truyền thống cấp sư đoàn, cục, ngành tại các địa phương là phù hợp, cần thiết nhằm tập hợp, đoàn kết, động viên các tổ chức, cá nhân trong các đơn vị truyền thống hoạt động về phát huy truyền thống và tri ân tình nghĩa hiệu quả cao nhất.
- Các đơn vị truyền thống cấp sư đoàn Ngành, Binh trạm, Trung đoàn được tổ chức tại các địa phương,là tổ chức thành viên của Hội cấp tỉnh, thành phố và đồng thời cũng là tổ chức thành viên của các hội cấp sư đoàn, cục, nghành tại TƯH;hoạt động tuân thủĐiều lệ hội Trường sơn Việt Nam và Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội cấp tỉnh, thành phố và đơn vị truyền thống tại TƯH.
- Việc tiến hành  công tác khen thưởng, công tác chính sách,chuẩn y kết quả đại hội do hội cấp tỉnh, thành phố thực hiện và có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất của hội đơn vị truyền thống tại TƯH. 
- Thực hiện nề nếp, chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy chế hoạt động với hội tại địa phương và đơn vị truyền thống tại TƯH.
3) Chuyển các đơn vị về các Hội trực thuộc
3.1.Khối Binh trạm, Trung đoàn: 20 đơn vị
+ Binh trạm 32 và Trung đoàn 32 (gọi Binh trạm 32); Binh trạm 33 và Trung đoàn 33 (gọi Binh trạm 33);Trung đoàn 36,Binh trạm 44, X340 chuyển về Hội Sư đoàn 471.
 +Binh trạm 34 và Trung đoàn 34(gọi Binh trạm 34), Binh trạm 35 và Trung đoàn 35 (gọi Binh trạm 35) chuyển về Hội Sư đoàn 472.
+ Binh trạm 27, Binh trạm 28, Binh trạm 31 chuyển về Hội Sư đoàn 473;Binh trạm 42 và Trung đoàn 542 (gọi Binh trạm 42) chuyển về Sư đoàn 472 hoặc về Hội Sư đoàn 473.
+ Trung đoàn 515CB, Trung đoàn 8CB, chuyển về Hội Sư đoàn 384.
+ Trung đoàn 537 xăng dầu chuyển về Hội Xăng dầu Đường ống.
+ Trung đoàn 1 Sư đoàn 391 chuyển về Ban liên lạc Sư đoàn 391.
+ Trường 975 chuyển về Hội Sư đoàn 384.
+ Trường lái xe QK Tây Bắc chuyển về Hội Thành phố Hải Phòng.
+ Trung đoàn 49 TT Đông Bắc chuyển nhập vào E49 TT tại Hà Nội sinh hoạt tại F471.
+ C20 hóa học chuyển về Hội Bộ Tham mưu.
+ Tiểu đoàn 20CX chuyển về Hội BT33/F471.
3.2. Khối các đơn vị: Viện Quân y, Đội Điều trị, Trạm sửa chữa và các đơn vị đặc thù, chuyển  10 đơn vị:
+ Viện 48 về Ban liên lạc Cục Hậu cần hoặc Hội Sư đoàn 470.
+ Đội Điều trị 14, đơn vị Nữ lái xe Trường Sơn, T201 chuyển về Hội Binh trạm 12.
+ X320, X285 chuyển về Hội Cục Tham mưu vận chuyển.
+ Câu lạc bộ Doanh nhân gia đình Nữ chiến sĩ Trường Sơn chuyển về Hội Doanh nhân Trường Sơn.
+ Câu lạc bộ Nghệ thuật Phong Lan Trường Sơn chuyển về Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn.
+ K6 Bách khoa
4. Sau khi thực hiện giảm 30 đơn vị, các tổ chức còn lại như sau:
- Cấp tỉnh, thành phố = 48
- Cấp sư đoàn = 12 (gồm: F470, 471, 472, 473, 571, 344, 377, 384, 968, 565, 391, Đoàn 565 CG).
- Cấp cục, ngành = 09 (Bộ Tham mưu, Chính trị, TMVC, Cục Công binh.  Hậu cần, Xăng dầu đường ống, Văn phòng, Thiết kế, Tài chính).
- Cấp BT, E và BT = 14(BT12, BT14, E17, E98CB, E99CB, E573 GLCG, E251CB, E282 PB, E593 PK, E49 TT, E102 BB, E224 PK, E241PK, Đoàn 11CX.
-Các đơn vị đặc thù = 08 (Tuyến 16, Công trường 10, Công ty 492,Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn, Hội Doanh nhân Trường Sơn, Hội Văn học - Nghệ thuật Trường Sơn, Trung tâm thăm chiến trường xưa, Trung tâm nhân đạo TrườngSơn, CLB NT Trường Sơn).
Như vậy, thực hiện theo phương án này giảm 30 đơn vị, còn 92 đơn vị.
Để việc triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, đề nghị các đ/c Chủ tịch Hội, Trưởng Ban liên lạc các tỉnh, thành phố; đơn vị truyền thống nghiên cứu và có ý kiến cụ thể, đề xuất phương án giảm, gửi về Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam trước ngày 30/8/2019.
 
 
 
Nơi nhận:
- Các tổ chức thành viên tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị truyền thống;
- Lưu TC.  
T/M. THƯỜNG TRỰC
        CHỦ TỊCH
 
 
 
            Võ Sở