Kế hoạch kiểm tra toàn diện một số Hội và đơn vị.

Ngày đăng: 11:09 19/08/2019 Lượt xem: 1.403
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
         Số:  97/HTS                                  Hà Nội, ngày  29  tháng 7  năm 2019
 
KẾ HOẠCH
Kiểm tra toàn diện một số tổ chức Hội cấp  Tỉnh,
đơn vị truyền thống năm 2019
 
 
          Thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ II (2016 - 2021) và nghị quyết của Ban Thường vụ về kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019, Thường trực  Hội Trường Sơn Việt Nam xây dựng  kế hoạch kiểm tra một số tổ chức hội cấp tỉnh, đơn vị truyền thống về xây dựng  tổ chức và  hoạt  động kể từ sau đại hội nhiệm kỳ II đến nay.
          I- Mục đích yêu cầu
          - Nhằm đánh giá thực chất kết quả về xây dựng tổ chức hội các cấp và  thực hiện chương trình hoạt động từ sau đại hội nhiệm kỳ II đến nay. Trong đó, đánh giá  cụ thể kết quả về xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả.  Trên cơ sở  đó,  có kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Hội phát triển vững chắc,  thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu của Đại hội nhiệm kỳ II đã đề ra.
          II- Nội dung kiểm tra
          1- Về xây dựng tổ chức
-   Kế hoạch, kết quả về xây dựng, kiện toàn, phát triển tổ chức Hội các cấp; kết nạp hội viên. Trong đó, riêng về xây dựng tổ chức cần nêu rõ kết quả hoạt động, vai trò, trách nhiệm  của Ban Chấp hành,  Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cơ quan trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ và quy chế làm việc
  • Về xây dựng, hoàn thiện và thực hiện các quy chế của Hội.
* Điều lệ  ( hoặc quy chế về tổ chức và hoạt động)
* Hướng dẫn thực hiện điều lệ
*  Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường  vụ, Thường trực và của cơ quan Hội.
* Quy chế về công tác kiểm tra
* Quy chế về công tác tài chính
-   Kết quả công tác kiểm tra thường xuyên định kỳ về thực hiện Điều lệ và  quy chế;  kiểm tra giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại (nếu có).
2- Kết quả thực hiện các hoạt động về phát huy truyền thống và tri ân tình nghĩa
  • Các nội dung, hình thức, kết quả tuyên truyền về Trường Sơn và Hội Trường Sơn.
  • Kết quả thực hiện, các cuộc vận động,  các phong trào thi đua, các điển hình tập thể, cá nhân.
-   Kết quả về xây dựng nhà tình nghĩa, về tặng quà các đối tượng chính sách, các hội viên khó khăn (trong đó phân tích  kết quả của các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ)
3- Những mặt hạn chế,  khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất.
 
          III- Phương pháp kiểm tra
  • Các tổ chức được kiểm tra chuẩn bị bằng văn bản báo cáo trực tiếp với  đoàn kiểm tra gồm  Thường trực và cơ quan Trung ương Hội cùng trao đổi, thảo luận, đánh giá kết quả,  xác định các nội dung, biện pháp phương hướng tới
          - Các Hội  cấp Tỉnh, chuẩn bị đầy đủ bộ quy chế của cấp tỉnh, và một bộ của cấp quận, huyện để báo cáo với đoàn kiểm tra.
          IV- Thời gian kiểm tra
  • Hội Trường Sơn Tỉnh Hưng Yên, dự kiến  nửa đầu tháng 8//2019
  • Hội Trường Sơn Tỉnh Ninh Bình, dự kiến vào nửa cuối tháng 8/2019
       *   Hội Trường Sơn Tỉnh Phú Yên dự kiến  dự kiến quý 3 – 4 /2019
  • Hội Trường Sơn Tỉnh Bình Thuận dự kiến quý 3 - 4/2019
  • Hội Trường Sơn Sư đoàn 473 – dự kiến quý 3 -4 /2019
  • Hội Xăng Dầu – Đường ống dự kiến quý  3 -4 /2019
            Để việc kiểm tra đạt được mục đích, yêu cầu, đề nghị các Hội cấp tỉnh, đơn vị truyền thống chuẩn bị chu đáo các  nội đung trên đây.  Thời gian cụ thể TW  Hội sẽ thông báo sau./.
 
Nơi nhận:                                                                                               CHỦ TỊCH
-T/trực, Hội H/Yên, N/Bình, P/Yên, B/Thuận,
 Sư 473, Hội XD – Đường ống.
-Các Ban TWH;
Lưu TC, VP.
 
 
                                                                                                      Thiếu tướng Võ Sở