Ủng hộ người nghèo

Ngày đăng: 11:44 16/09/2019 Lượt xem: 1.129
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                 Số: 114 /HTS                                Hà Nội, ngày  16   tháng 9  năm 2019
    
       Kính gửi: Các tổ chức thành viên (Hội, BLL) trực thuộc
                       Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam
 

         Thường trực Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam photo Công văn số 6911/MTTW – BTT ngày 6/9/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình An sinh xã hội năm 2019, gửi các tổ chức thành viên của Hội.
          Đề nghị các cơ quan, các Hội, Ban Liên lạc trực thuộc triển khai thực hiện cụ thể như sau:
        1. Tổ chức quán triệt nội dung công văn 6691/MTTW – BTT trong tổ chức Hội và đến tất cả hội viên của mình, phát động và vận động toàn thể hội viên tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình An sinh xã hội năm 2019 theo phát động của Mặt trận Tổ quốc ở địa phương nơi cư trú.
         Các Hội, BLL tổng hợp kết quả ủng hộ của hội viên địa phương, đơn vị mình báo cáo về Trung ương Hội trước ngày 25 tháng 11 năm 2019.
         2. Cán bộ, hội viên cơ quan Trung ương hội ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình An sinh xã hội qua Ban Tài chính.
         3. Hội Doanh nhân Trường Sơn, các tổ chức Hội và cá nhân hảo tâm đăng ký ủng hộ hội viên Trường Sơn nghèo từ tháng 10/2019 đến 10/2020 qua Ban Tài chính trước ngày 25/9/2019 để hỗ trợ làm nhà, cải thiện đời sống cho các hội viên Trường Sơn có hoàn cảnh đặc hiệt khó khăn (địa chỉ cụ thể do tổ chức Hội, BLL các địa phương, đơn vị phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các địa phương giới thiệu, Thường trực Trung ương Hội và cơ quan chức năng xem xét đề nghị).
         Nhận được Công văn này, đề nghị các tổ chức thành viên triển khai thực hiện khẩn trương và báo cáo, đăng ký theo đúng thời gian quy định.
    
      Nơi nhận:
       - Ban Thương trực UBTƯ MTTQVN                   TM. BAN CHẤP HÀNH
          (để báo cáo) ;                                                                 CHỦ TỊCH
       -  Các cơ quan, tố chức thành viên
       trực thuộc Hội;                                                                    (đã ký)
  • Lưu VP
                                                                                        Thiếu tướng Võ Sở