Kết quả công tác Quý III/2019

Ngày đăng: 09:00 05/10/2019 Lượt xem: 1.832

                                                            Hà Nội , ngày 03   tháng 10  năm 2019
 
BÁO CÁO
Kết quả công tác quý III,
Phương hướng công tác qúy IV năm 2019
 
           Năm 2019, với Hội Tuyền thống Trường Sơn có sự kiện quan trọng là được Ban Bí thư Trung ương Đảng giao nhiệm vụ làm thành viên của Ban Tổ chức cấp bộ, ngành Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Toàn Hội đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm đạt kết quả toàn diện, có ý nghĩa xã hội sâu rộng và có ý nghĩa quan trọng đối với truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Trong đó điều phấn khởi là từ Trung ương Hội đến các Hội thành viên ở các tỉnh,  thành phố, đơn vị truyền thống đều hoạt động tích cực, hiệu quả, được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp ghi nhận, đánh giá cao và khen thưởng xứng đáng.
         Quý 3, Hội tiếp tục thực hiện chương trình kế hoạch của năm 2019.
 
          I.  KẾT QUẢ QUÝ 3
A. Những điểm đạt được
1. Hội đã tiếp tục hoạt động chăm lo xây dựng tổ chức Hội ở các cấp.
Một số tỉnh đã thực hiện đại hội lần 2. Việc chỉ đạo sơ kết rút kinh nghiệm hoạt động kỷ niệm 60 năm, sơ kết rút kinh nghiệm 6 tháng đầu năm và triển khai tiếp những việc 6 tháng cuối năm 2019 được chú trọng, nhiều nơi làm tốt. Việc rút giảm tổ chức thành viên cấp trung đoàn trở xuống được tiến hành chặt chẽ, tạo được đồng thuận cao trong toàn Hội. Đến nay Hội còn 95 tổ chức thành viên ( trước đây là 117, giảm 23 đầu mối). Tổ chức giải quyết bước đầu những vướng mắc bất đồng trong mối quan hệ giữa tổ chức Hội, BLL các đơn vị truyền thống với Hội địa phương cùng cấp ở một số nơi. Trung ương Hội đã và đang tiến hành kiểm tra nắm tình hình ở một số địa phương, đơn vị nhằm nắm thực chất tình hính tổ chức và hoạt động của các tổ chức thành viên để rút kinh nghiệm cho việc xây dựng Hội theo hướng “ Tổ chức vững chắc – Hoạt động hiệu quả”.
2. Hội cũng đã xúc tiến việc hoạt động truyền thống, như: Biên soạn hoàn chỉnh các văn kiện về Trường Sơn; Đôn đốc xây dựng các Di tích Trường Sơn ở các địa phương. Nhiều Hội, BLL có kế hoạch chuẩn bị và tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống của đơn vị mình. Hội tiếp tục làm các thủ tục đề nghị Nhà nước Việt Nam quan hệ với Nhà nước Lào công nhận Di tích quốc gia đối với đường Trường Sơn ở Lào (Tây Trường Sơn).
3. Tiếp tục các hoạt động tình nghĩa như tặng nhà tình nghĩa, trao quà giúp đỡ hội viên nhân ngày Thương binh – Liệt sỹ. Thực hiện có hiệu quả đơt nhắn tin qua cổng Nhắn tin và vận động ủng hộ Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn, tạo nguồn lực để thực hiện kế hoạch hoạt động tình nghĩa năm 2019.
4. Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn và các Hội: Nữ CSTS, VHNT Trường Sơn, Doanh nhân Trường Sơn hoạt động có tiến triển tốt.
B. Những điểm yếu và khó khăn chung của Hội.
1. Nhận thức về Điều lệ Hội chưa đầy đủ nên triển khai còn lúng túng, có việc sai quy định. Nhận thức về quan hệ giữa Hội và các tổ chức thành viên  theo Nghị định 45 có nơi không đúng, chưa hiểu đúng và làm tốt trách nhiệm, nghĩa vụ đối với tổ chức Hội mà mình là thành viên.
        Điều đáng lưu ý là nhiều nơi không quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện yêu cầu xây dựng tổ chức Hội như chương trình chung của Ban Chấp hành Trung ương Hội đề ra là “ Tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả). Nhiều nơi việc hoạt động của Hội vẫn  mang tính chất như một Ban Liên lạc. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ không có cơ quan giúp việc, có nơi chỉ có 1 – 2 cán bộ chủ trì thực sự làm việc ( vẫn biết là có khó khăn do nhiều nơi chưa có trụ sở làm việc riêng). Một số đồng chí Chủ tịch Hội hoặc Trưởng Ban Liên lạc vẫn làm việc theo dạng hành chính như chế độ Thủ trưởng. Do đó chưa phát huy được vai trò tập thể, chưa thực hiện đúng phương châm: “ Tập hợp- Đoàn kết – Đồng thuận” trong quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội như đã xác định. Một số nơi để xảy ra mất đoan kết kéo dài
         2. Tổ chức các hoạt động của Hội ở nhiều nơi còn nhiều hạn chế. Sau kỷ niệm 60 năm,  các hoạt động ở nhiều nơi chưa được quan tâm thường xuyên, toàn diên, một số nơi có biểu hiện chững lại (nhiều nơi không có chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày TB-LS 27/7).
        3. Họat động tình nghĩa tuy có một số kết quả, nhưng việc theo dõi, nắm bắt, quản lý tình hình đời sống hội viên, nhất là các đối tượng chính sách vẫn chưa kỹ và toàn diện. Có nơi chưa nắm chắc hoàn cảnh đời sống của gia đinh hội viên, chưa thường xuyên quan tâm đúng mức tới việc phối hợp giúp đỡ hội viên làm thủ tục hồ sơ giải quyết các tồn đọng chính sách, thu thập cung cấp các thông tin về mộ liệt sỹ.
       4. Khó nhất vẫn là việc xây dựng quỹ Hội ở các cấp. Việc thu Hội phí (gồm cả Chân quỹ và Hội phí thường xuyên) chưa được chỉ đạo và thực hiện thống nhất. Nhiều Tỉnh hội không có quỹ hoặc có rất it nên rất khó hoạt động.
 
II. NỘI DUNG QUAN TRỌNG CỦA QUÝ IV
1. Tiếp tục xúc tiến chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội ở một số Hội thành viên cấp tỉnh, sư đoàn. Vấn đề cốt lõi là xây dựng Hội đoàn kết, đồng thuận Chỉ đạo tiến hành kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Điều lệ Hội, Quy chế hoạt động của Hội và của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Quan tâm xem xét việc xây dựng nguồn cán bộ chủ trì các cấp. Rà soát nắm chắc hội viên và tình hình thưc hiện quy chế của các tổ chức Hội.
Đối với các Hội: Nữ CSTS, Hội VHNT, Hội Doanh nhân Trường Sơn và các Trung tâm cần tổ chức rút kinh nghiệm để tiếp tục xây dựng kế hoạch đưa hoạt động vào nề nếp và nâng cao hiệu quả.
 2. Rà soát những việc làm về truyền thống cần tiếp tục để chỉ đạo thực hiện có hiệu qủa tốt hơn. Hoàn thiện các văn bản về lịch sử truyền thống như: Hệ thống 5 trục dọc, 21 trục ngang của đường Trường Sơn trong chiến tranh. Làm việc với các địa phương để xây dựng một số Bia di tích, như: Khe Hó, Đakrông và đề nghị các cơ quan Nhà nước quan hệ với Bạn Lào để xúc tiến việc xem xét công nhận, xếp hạng Di tích đường Tây Trường Sơn. 
3. Triển khai đôn đốc thực hiện các chương trình hoạt động tình nghĩa đã đề ra và chuẩn bị chương trình mới cho năm 2020. Xúc tiến Chương trình với Hội Chữ thập đỏ và các hội khác.
4. Chỉ đạo tổ chức triển khai Nghị quyết của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thư IX về những nội dung có liên quan đến Hội Trường Sơn. Trong đó, cần quan tâm chỉ đạo các Hội quan hệ với địa phương để Hội được tham gia MTTQ Việt Nam cùng cấp.
 Những nội dung cụ thể khác Thường trực sẽ chỉ đạo.
5.Chuẩn bị và tổ chức tốt Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, Khóa II (dự kiến vào cuối tháng 11/2019). Cuối năm 2019 cần phải đánh giá một cách toàn diện, khách quan thực trạng hoạt động hiện nay của tổ chức Hội các cáp. Việc khen thưởng từ nay cần căn cứ vào thực chất kết quả xây dựng tổ chức và hiệu quả hoạt động của Hội, không nên cứ tổ chức đại hội, gặp mặt là khen thưởng.
 
 
  Nơi nhận:                                                          TM.BAN THƯỜNG VỤ
- Các UV Thường vụ;                                                        CHỦ TỊCH
-  Các đầu mối trực thuộc;
- Lưu VP                                                               
                                                                              Thiếu tướng Võ Sở