Hướng dẫn tuyên truyền và hoạt động kỷ niệm 61 năm Ngày Mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Ngày đăng: 04:28 28/02/2020 Lượt xem: 1.739
   HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        Số:      /2020/HD/HTSVN                                                         
                                                   Hà Nội, ngày  27  tháng  2   năm 2020
 
                 HƯỚNG DẪN
TUYÊN TRUYỀN VÀ HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 61 NĂM
            NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
   NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN
           
 (19/5/1959 – 19/5/2020)
 
Kính gửi:  Hội, Ban Liên lạc các tỉnh, thành phố
Hội, Ban liên lạc các đơn vị truyền thống trực thuộc.
 
          Chuẩn bị Kỷ niệm 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/2020), Thường trực Ban Thường vụ Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội TSVN) hướng dẫn công tác tuyên truyền và hoạt động như sau:
          I-Nội dung tuyên truyền Kỷ niệm 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/2020).
1-Các cấp Hội, các đơn vị truyền thống lấy nội dung cuốn “60 năm Bộ đội Trường Sơn Anh hùng” – đã cấp phát cuối năm 2018 và đầu năm 2019 làm tài liệu tuyên truyền về lịch sử, truyền thống Bộ đội Trường Sơn và truyền thống xây dựng và phát triển Hội Trường Sơn Việt Nam.
2-Các cấp Hội và các đơn vị truyền thống cần biên soạn, bổ sung tư liệu về hoạt động của đơn vị mình, kịp thời tuyên truyền đến các cấp Hội và hội viên.
 
          II-Hình thức tuyên truyền và hoạt động kỷ niệm.
1-Các đơn vị nhân bản tài liệu tuyên truyền (kể cả tài liệu bổ sung hoạt động của đơn vị mình trong năm 2019) gửi và hướng dẫn các đơn vị thành viên  để tuyên truyền.
2-Tại các cuộc họp mặt truyền thống, các buổi sinh hoạt ở cơ sở cần truyền đạt nội dung tài liệu tuyên truyền đến hội viên.
3-Phối hợp với các nhà trường và Đoàn Thanh niên tại địa phương, tổ chức nói chuyện truyền thống về Bộ đội Trường Sơn và Hội Trường Sơn Việt Nam cho thanh thiếu niên, học sinh.
          4-Làm việc với cơ quan Văn hóa – Thể thao và Du lịch, với các Trung tâm VHTT, Trung tâm Thanh thiếu niên, các Nhà Thiếu nhi địa phương để tổ chức các pano, áp phích, hoặc triển lãm, trưng bày hình ảnh tuyên truyền về Trường Sơn.
          5-Với các đơn vị có điều kiện nên làm việc với Bảo tàng các địa phương tổ chức trưng bày nhỏ về Trường Sơn, hoặc tổ chức cho hội viên hiến tặng kỷ vật Trường Sơn cho Bảo tàng địa phương.
          6-Các cấp Hội, đơn vị có điều kiện thì tổ chức cho hội viên tham quan chiến trường xưa, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
          7-Nhân dịp kỷ niệm 61 năm Bộ đội Trường Sơn, các đơn nên tổ chức cho hội viên dâng hương, viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ của  địa phương.
          8-Các cấp Hội, đơn vị cần sơ kết đợt thi đua “Tỏa sáng Trường Sơn” (5/2019 đến 5/2020). Biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua này.
          9-Nhân lễ kỷ niệm, tổ chức tặng quà tri ân các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách của Trường Sơn.
          10-Vận động hội viên và các nguồn lực xã hội giúp đỡ hội viên có khó khăn về nhà ở (xây dựng nhà tình nghĩa), tặng quà, tặng con giống hoặc sổ tiết kiệm cho hội viên có khó khăn về đời sống, kinh tế…
          11-Chỉ đạo Hội, Ban Liên lạc Nữ Chiến sĩ Trường Sơn của đơn vị mình hoặc của các đơn vị thành viên đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống và hoạt động tình nghĩa Trường Sơn.
 
          III-Triển khai thực hiện.
          -Căn cứ hoàn cảnh, điều kiện của mỗi đơn vị, Hội, Ban Liên lạc các đơn vị truyền thống cần xây dựng kế hoạch cụ thể trong triển khai công tác tuyên truyền và hoạt động Kỷ niệm 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/2020); góp phần hiệu quả thực hiện 2 nhiệm vụ quan trọng của Hội là Giáo dục truyền thống và hoạt động tình nghĩa Trường Sơn.
          -Kết quả đợt hoạt động và tuyên truyên 61 năm Bộ đội Trường Sơn Anh hùng, các cấp Hội, các đơn vị truyền thống trực thuộc có trách nhiệm báo cáo với Văn phòng hoặc Ban Tuyên truyền – Thi đua của Hội để tổng hợp báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam.
 
          Thường trực Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam tin tưởng đợt tuyên truyền và hoạt động Kỷ niệm 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn sẽ được các cấp Hội, đơn vị triển khai hiệu quả.
 
 
        Nơi nhận:                                                                    TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI
  •  Như kính gửi.                                                          Phó Chủ tịch Thường trực
  • Thường trực Ban Thường vụ.
  • Lưu Ban TTTĐ và VP Hội.
                                                                                      Thiếu tướng  HOÀNG ANH TUẤN
                                                                                                (Đã ký tên, đóng dấu)