Kiện toàn Hội đồng Ghi đua - Khen thưởng Hội TSVN

Ngày đăng: 09:48 01/07/2020 Lượt xem: 1.373
 
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯƠNG SƠN             CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

       Số:        / CV – HTSVN                           Hà Nội, ngày 25 tháng  6  năm 2020
 
                            Kính gửi: Các Hội thành viên và Ban Liên lạc các đơn vị
                                         Truyền thống Trường Sơn trong toàn quốc

 
                  Để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Thi đua - khen thưởng và tặng Kỷ niệm chương, Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam, thông báo một số nội dung cụ thể sau:
I.Về công tác Thi đua – Khen thưởng
Để công tácThi đua - Khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp, sát thực tiễn, hiệu quả cao, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng / Hội Trường Sơn Việt Nam đã quyết định:
      1.Kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng:
          Gồm 16 thành viên; trong đó có 07 ủy viên thường trực ( QĐ số 303, ngày 01/6/2020, có danh sách kèm theo).

  1. Hội đồng:
 
1 - Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội, Chủ tịch Hội đồng,
              2-  Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó CT thường trực - TTK, Phó CT HĐ,
              3 - Thiếu tướng Hoàng Kiền , Phó chủ tịch Hội, Ủy viên,
              4 - Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung,  Phó chủ tịch Hội, Ủy viên,
              5-  Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, Phó chủ tịch Hội, Ủy viên,
              6 -  Đại tá Trần Văn Phúc, Phó chủ tịch Hội, Ủy viên,
              7 -  Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Phó chủ tịch Hội, Ủy viên,
              8 -  Nhà báo Phạm Thành Long, Trưởng Ban TT-TĐ, Ủy viên,
              9 -  Đại tá Thái Sầm, Trưởng Ban Kiểm tra, Ủy viên,
            10 -  Đại tá Thái Khắc Thế, Trưởng Ban Chính sách, Ủy viên,
            11-  Đại tá Đặng Công Huynh, Trưởng Ban Kinh tế, Ủy viên,
            12 -  Đại tá Nguyễn Gia Cam, Trưởng Ban Tài chính, Ủy viên,
            13 - Đại tá Vũ Trình Tường, Trưởng Ban Lịch sử - Truyền thống, Ủy viên,
            14-  Đồng chí Ngô Thị Tuyết, Trưởng Ban Công tác Nữ, Ủy viên,
15 - Đại tá Nguyễn Văn Quyết, Phó Chánh Văn phòng, Ủy viên,
            16 - Đại tá Phạm Tiến Ích, Phó Ban TT-TĐ, Ủy viên thư ký.
 
                      b. Thường trực Hội đồng:
 
1 - Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội đồng, Trưởng Thường trực,
               2 - Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó CT TT - TTK, Phó CT HĐ, Phó TT,
               3- Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch Hội, Ủy viên,
               4- Nhà báo Phạm Thành Long, Trưởng Ban TT-TĐ, Ủy viên,
               5- Đại tá Thái Sầm, Trưởng Ban Kiểm tra, Ủy viên,
               6- Đại tá Nguyễn Văn Quyết, Phó Chánh Văn phòng, Ủy viên,
     7- Đại tá Phạm Tiến Ích, Phó Ban TT-TĐ, Ủy viên thư ký.
      c.Bổ sung, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng TĐ-KT.
      ( Quy chế số 304, ban hành ngày 01/6/2020 ).
 
2. Ban hành Quy định chấm điểm thi đua đối với các Hội thành viên, đơn vị truyền thống trực thuộc Hội Trường Sơn Việt Nam.
        Quy địnhsố 205, ngày 25/6/2020, áp dụng thực hiện từ ngày 01/8/2020; gửi tới các Hội thành viên, đơn vị truyền thống trực thuộc ( Thay thế các hướng dẫn chấm điểm trước đó ).
     3.  Hội đồng Thi đua – Khen thưởngTrung ương Hội quyết định:
 
         - Không tổ chức khen thưởng cuối năm 2020, đối với các tập thể, cá nhân thuộc Hội, BLL trực thuộc, mà gắn thành tích năm 2020 với kết quả thực hiện phong trào thi đua lập thành tích mừng Đại Hội nhiệm kỳ III, tới đại hội thì xét khen ( quý II năm 2021 sẽ có hướng dẫn chi tiết ). Năm 2020 các hội thành viên vẫn tổ chức bình xét, khen thưởng nội bộ. Trung ương Hội vẫn thực hiện khen thưởng nhân Đại hội  nhiệm kỳ, ngày lễ, ngày kỷ niệm năm chẵn và khen các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất xuất sắc.
        - Từ ngày 01/6/2020 Trung ương Hội thực hiện khen có kèm theo tiền thưởng,  không thực hiện hình thức trên khen dưới bảo đảm tiền thưởng. Vì vậy chỉ khen các tập thể, cá nhân có thành tích thật sự xuất sắc, tiêu biểu được bầu chọn đúng quy chế, quy trình. Yêu cầu các hội thành viên đề cao trách nhiệm xem xét, lựa chọn tập thể, cá nhân đưa vào danh sách đề nghị cấp trên khen thưởng, không báo cáo vượt chỉ tiêu phân bổ, gây khó cho Hội đồng TĐ-KT của Trung ương Hội.
 
 - Hội Trường Sơn Việt Nam, đã quyết định thành lập Quỹ Thi đua – Khen thưởng và ban hành quy chế hoạt động, theo quy định của pháp luật, phù hợp với đặc điểm về tổ chức và tính chất hoạt động của Hội.
 II. Về tặng Kỷ niệm chương
 
Làm rõ thêm một số nội dung, trong Quy định số 202 / QC – HTSVN, ngày 15/03/2020  về tặng Kỷ niệm chươngChiến sỹ Trường Sơn, của Hội Trường Sơn Việt Nam.
  1.Xác định Kỷ niệm chương Chiến sỹ Trường Sơn, là biểu tượng danh dự cao đẹp về truyền thống và nghĩa tình đồng đội Trường Sơn, vì vậy chỉ tặng cho Hội viên có đủ tiêu chuẩn, đã nêu trong quy định ( Có thời gian sinh hoạt hội từ 03 năm trở lên, gương mẫu, nhiệt tình công tác hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ; hội viên được khen thưởng hoặc vinh danh đột xuất; không vi phạm pháp luật, không bị kỷ luật). Có nghĩa là những người được tặng kỷ niệm chương phải là người tiêu biểu, có thành tích, coi đó như một hình thức “tuyên dương, khen thưởng”.    Không còn hình thức mua về, phát đại trà như trước. Vì vậy lãnh đạo các Hội thành viên, BLL đơn vị truyền thống cần thông tin kịp thời tới tất cả hội viên và khi báo cáo danh sách tặng Kỷ niệm chương phải làm chặt chẽ, số lượng ít, chất lượng cao.
  2. Kỷ niệm chương Chiến sỹ Trường Sơn, không phải là bằng chứng để hội viên mang đến các cơ quan yêu cầu làm chế độ chính sách về bảo hiểm, về chất độc Da cam. Kỷ niệm chương chỉ là biểu tượng danh dự cao đẹp về truyền thống và nghĩa tình đồng đội Trường Sơn, Vì vậy lãnh đạo các Hội, BLL đơn vị truyền thống cần thông tin kịp thời tới hội viên, không để nhận thức sai lệch tiếp diễn.
                   Trên đây là một số nội dung, thường trực Hội Trường Sơn việt nam thông báo tới các Hội thành viên, BLL đơn vị truyền thống. Yêu cầu quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, có hiệu quả. Điểm nào chưa rõ đề nghị phản ánh về thường trực Hội đồng TĐ-KT Trung ương Hội, qua đồng chí Phạm tiến Ích,
          điện thoại: 0961071956 và đồng chí Nguyễn Văn Quyết, điện thoại: 0983451152,
      để tiếp nhận và giải đáp.
 
                                                                                              TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                                        CHỦ TỊCH         
          *Nơi nhận :
          -  Các Hội thành viên, các đ/v Truyền thống,                        ( Đã ký )
          - Các đơn vị TT và các Ban CQ,                                   Thiếu tướng Võ Sở
        - Lưu VP, Thư ký HĐ.