QUY ĐỊNH CHẤM ĐIỂM THI ĐUA CÁC NỘI DUNG CÔNG TÁC HỘI

Ngày đăng: 09:49 01/07/2020 Lượt xem: 1.659
 
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯƠNG SƠN             CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
              Số:  205 / QĐ – HTSVN                          Hà nội, ngày 25  tháng  6  năm 2020
 
                                                            QUY ĐỊNH
     CHẤM ĐIỂM THI ĐUA CÁC NỘI DUNG CÔNG TÁC HỘI

        Để đánh giá kết quả thi đua của các Hội thành viên và  BLL các đơn vị truyền thống, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, làm cơ sở  đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và kết quả công tác thi đua từng năm, nhiệm kỳ, Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam hướng dẫn nội dung và cách chấm điểm như sau:

I.  CHẤM ĐIỂM:
Chấm các nội dung công việc chủ yếu sau:
           -  Nền nếp, chế độ lãnh đạo của các Hội, BLL;
           -  Công tác Hành chính - Văn phòng;
         -  Công tác Tổ chức;
           -  Công tác Tuyên truyền – Thi đua, VHNT;
           -   Công tác Lịch sử - Truyền thống:;
           -   Công tác Chính sách;
           -  Công tác Kinh tế - Xây dựng quỹ hội;
            -  Công tác Tài chính;
           -   Công tác Kiểm tra;  
           - Tranh thủ được sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương.
 
    II.  CÁCH CHẤM ĐIỂM:
       -  Mỗi nội dung chấm tối đa10 điểm( 10 điểm  x 10 nội dung = 100 điểm ).
       - Trừ điểm các nội dung chưa thực hiện, hoặc thực hiện chậm, kết quả hạn chế;                             ( trừ từ 1 -10  điểm).
       - Sau khi đã cộng điểm thưởng và trừ điểm, nếu đạt từ 90 điểm trở lên, thì đạt tiêu chuẩn Hội, BLL hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; từ  70 – 89  điểm, đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; Từ 50-69 điểm, đạt trung bình; dưới 50 điểm là đơn vị yếu.
 
     III. BẢNG CHẤM ĐIỂM :
 
             
 
 
   TT
 
 
Nội dung
 chấm điểm
Điểm              chuẩn
( 100)
Điểm trừ
Cho từng
tiêu chí
Hội,BLL
     tự           chấm điểm
 
Ghi
 chú
1 LÃNH ĐẠO HỘI - BAN LIÊN LẠC
 
Đúng đường lối, quan điểm và Điều lệ.
 
Đủ quy chế hoạt động; đoàn kết, đồng thuận cao.
 
 
Có Trụ sở làm việc - chế độ giao ban, hội ý phù hợp.
 
 
 
Triển khai công việc do trên chỉ đạo kịp thời, cụ thể, hiệu quả.
10 điểm
 
 
2 điểm
 
4 điểm
 
 
 
2 điểm
 
 
 
 
 
2 điểm
 
 
 
 
 
 
 
 
Có việc chưa đúng.
 
Chưa đủ quy chế; đoàn kết, đồng thuận chưa cao.
 
 
Chưa có trụ sở làm việc, thực hiện giao ban, hội ý chưa đầy đủ.
 
 
 
Chỉ đạo chưakịp thời,  hiệu quả thấp.
 
 
 
1 đ
 
2 đ
 
 
 
1 đ
 
 
 
 
 
1  đ
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
2 CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH  -  VĂN PHÒNG
 
Tham mưu đúng, trúng - Tổng hợp tình hình phục vụ thường trực giao ban, hội ý đầy đủ, kịp thời;
 
Qản lý tài liệu, con dấu tốt. Phối hợp, hiệp đồng công tác tốt.
 
 
 
 
 
Báo cáo cấp trên đúng quy định.
10 điểm
 
 
5 điểm
 
 
 
3 điểm
 
 
 
 
 
 
2 điểm
 
 
 
 
 
 
 
 
Tham mưu, đề xuất còn hạn chế;
Tổng hợp chưa  đầy đủ, thiếu kịp thời.
 
Quản lý tài liệu, con dấu chưa tốt; hiệp đồng chưa tốt.
Báo cáo cấp trên chưa đúng quy định.
 
 
 
 
 
1,5 đ
 
 
 
1,5 đ
 
 
1,5 đ
 
 
 
1 đ
 
 
 
 
   
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
CÔNG TÁC TỔ CHỨC
Kiện toàn tổ chức, nhân sự kịp thời, chất lượng tốt. Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng .
 
 
 
 
Xây dựng được quy hoạch cán bộ chủ trì ở các cấp Hội, đơn vị truyền thống.
 
 Quản lý và phát triển hội viên đúng Điều lệ.
 
Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ chủ trì các cấp
 
 
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN - THI ĐUA
 
Quán triệt, triển khai kịp thời, đúng kế hoạch các nội dung về công tác TT-TĐ do cấp trên chỉ đạo;
 Tổ chức tốt việc giáo dục  truyền thống Trường Sơn và nghĩa tình đồng đội;
 
Có nhiều gương điển hình tiên tiến; nhiều tin, bài đăng trên  các phương tiện thông tin.
 
Tổ chức tốt các hoạt động Văn học – Nghệ thuật
 
Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đúng quy chế.
 
10 điểm
5 điểm
 
 
 
 
 
 
2 điểm
 
 
 
2 điểm
.
1 điểm
 
 
 
 
10điểm
 
4 điểm
 
 
2 điểm          
 
 
1 điểm
 
 
 
1 điểm
 
 
2 điểm
 
Kiện toàn  chậm; chất lượng chưa cao.
Chưa phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng.
 
 
 Chưa xây dựng được quy hoạch cán bộ chủ trì ở các cấp Hội,
 
Quản lý chưa tốt, phát triển hội viên chưa đúng Điều lệ.
 
Chưa tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ
 
 
 
 
 
Triển khai chậm một số nội dung.
 
Tổ chức chưa tốt, hiệu quả thấp.
 
 
Chưa xây dựng được gương điển hình tiên tiến; chưa có tin, bài .
 Chưa tổ chức tốt các hoạt động Văn học – Nghệ thuật.
 
 
Chưa thực hiện công tác TĐ-KT theo quy chế.
 
 
2 đ
 
 
 
1 đ
 
 
0,5đ
 
 
 
 
 
 
1 đ
 
 
0,5 đ
 
 
2 đ
 
 
1 đ
 
 
 
0,5 đ
 
 
0,5 đ
 
 
1 đ
   
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
CÔNG TÁC  LỊCH SỬ - TRUYỀN THỐNG
 
- Triển khai tốt các nội dung về công tác Lịch sử - Truyền thống;
 
-  Biên soạn được nhiều tài liệu về lịch sử- Truyền thống Trường Sơn của Hội, đơn vị.
 
- Có việc làm cụ thể để góp phần tôn tạo, giữ gìn các di tích lịch sử CM Trường Sơn trên địa bàn.
 
CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH
 
- Triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung về công tác Chính sách
 
- Vận động, quyên góp được nhiều nguồn kinh phí, vật chất, để tặng  nhà, tặng quà cho hội viên và các đối tượng chính sách ở địa phương.
- Có việc làm cụ thể để tri ân đồng đội và
ủng hộ nhân dân vùng bão lũ, thiên tai, dịch bệnh .
 
- Tổng hợp, báo cáo nhanh, đầy đủ, chi tiết về kết quả các hoạt động nghĩa tình đồng đội và đối ngoại nhân dân.
 
10 điểm
 
 
3 điểm
 
 
4 điểm
 
 
 
3 điểm
 
 
10Điểm
 
 
3 điểm
 
 
3 điểm
 
 
3 điểm
 
 
 
 
 
1điểm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chưa hoặc không triển khai.
 
Chưa biên soạn được tài liệu có giá trị lịch sử truyền thống Trường Sơn.
 
Chưa có việc làm cụ thể.
 
 
 
 
Chưa triển khai đầy đủ, kịp thời.
 
 
Chưa hỗ trợ được cho hội viên.
 
 
Chưa có việc làm và kết quả cụ thể.
 
 
 
 
Báo cáo chậm, hoặc chưa báo cáo.
 
 
 
 
1,5 đ
 
 
1,5 đ
 
 
1,5 đ
 
 
 
 
 
1,5 đ
 
 
 
1,5 đ
 
 
 
1,5 đ
 
 
 
 
0,5 đ
 
 
 
 
 
 
   
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
CÔNG TÁC KINH TẾ  VÀ VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ
 
-Tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ có thu; Vận động tài trợ có hiệu quả cao;
 
-  Đóng góp có hiệu quả vào quỹ nghĩa tình Trường Sơn .
 
Phát huy vai trò của Hội Doanh nhân và các tổ chức trong tạo quỹ hoạt động Hội.
 
CÔNG TÁC TÀI CHÍNH
 
 
Quản lý Tài chính chặt chẽ, đúng quy chế;
 
 
 
Tích cựcmua bản tin, lịch năm và các ấn phẩm lịch sử, văn hóa do Hội phát hành.
10 điểm
 
 
5 điểm
 
 
3 điểm
 
 
 
2 điểm
 
 
10 Điểm
 
 
 
7 điểm
 
 
 
 
3 điểm
 
 
 
Tổ chức tốt
 
 
Chưa đóng góp.
 
 
 
Chưa phát huy tốt vai trò của các doanh nhân Trường Sơn.
 
 
 
 
Chưa có quy chế về quản lý, sử dụng tài chính;
-  Quản lý chưa chặt chẽ, còn để thất thoát;
 
Chưa chủ động, tích cực mua bản tin, lịch năm và các ấn phẩm.
 
 
 
 
 
2,5 đ
 
 
2 đ
 
 
 
1 đ
 
 
 
 
 
 
2,0 đ
 
3,0 đ
 
 
1,5 đ
   
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
CÔNG TÁC KIỂM TRA
 
Ban kiểm tra được kiện toàn, đủ số lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể;
 
 Có quy chế làm việc và thực hiện đúng quy chế;
 
 Xem xét, giải quyết  kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo từ cơ sở.
 
Baó cáo, phản ánh kịp thời các vụ việc;  không để trở thành điểm nóng.
 
QUAN HỆ VỚI ĐỊA PHƯƠNG
 Chủ động triển khai các nội dung về  công tác đối ngoại ở địa phương.
 
 
 Quan hệ tốt, có tín nhiệm với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương.
 
Là thành viên tích cực, có tín nhiệm của MTTQ cùng cấp. Tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đoàn kết nhân dân có hiệu quả.
 
 
10 điểm
 
2 điểm
 
 
3 điểm
 
 
3 Điểm
 
 
 
2 Điểm
 
 
10 điểm
 
2 điểm
 
 
 
4 điểm               
 
 
 
4 điểm
 
 
 
 
 
 
 
 
Chưa kiện toàn kịp thời; phân công n/v chưa cụ thể.
 
Chưa có quy chế; thực hiện kém hiệu quả.
 
Chưa tích cực xem xét, giải quyết dứt điểm đơn thư
 
Chưa baó cáo, phản ánh kịp thời các vụ việc,
 
 
 
- Chưa chủ động triển khai, hoặc triển khai chậm, chưa đầy đủ,
 
Quan hệ chưa tốt, kém hiệu quả.
 
 
- Chưa là thành viên của UB MTTQ;
- Chưa có việc làm cụ thể về tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đoàn kết nhân dân.
 
 
 
 
 
 
 
1,0 đ
 
 
1,5 đ
 
 
1,5 đ
 
 
 
1 đ
 
 
 
 
1,0 đ
 
 
 
2 đ
 
 
2 đ
 
1  đ
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Tổng cộng 100      điểm        
               

Bảng chấm điểm này bắt đầu áp dụng thực hiện từ ngày 01/08/2020. Các hướng dẫn chấm điểm trước đó  không còn hiệu lực.
 
Nơi nhận:                                                                           T/M BAN CHẤP HÀNH
- Các Hội,BLL,ĐV trực thuộcTƯ Hội( 116);                                   CHỦ TỊCH
- Các thành viên HĐTĐ-KT (15)                                                     ( Đã ký )
       - Ban TT- TĐ, VPTƯH ( 3)                                                                 
                                                                                            Thiếu tướng  VÕ  SỞ