Mẫu báo cáo quy hoạch chức vụ cán bộ chủ chốt Hội, Ban Liên lạc

Ngày đăng: 08:39 14/08/2020 Lượt xem: 1.248
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                 Độc lập – Tự do – Hanh phúc

 
                   Số: 66 / HTS                         Hà Nội, ngày 10  tháng  8  năm 2020
 
 
 
                Kính gửi: Các Tổ chức thành viên thuộc Hội Trường sơn Việt Nam.
 
          Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Trường Sơn Việt Nam lần thứ 2 nhiệm kỳ 2016 – 2021 và nghị quyết của Ban chấp hành năm 2020; để chuẩn bị một bước về nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026; BanThường trực Hội Trường Sơn Việt Nam yêu cầu các tổ chức thành viên tiến hành làm quy hoạch chức danh Chủ tịch, Trưởng ban liên lạc và nguồn kế tiếp thay thế chủ tịch, Trưởng ban liên lạc.
 
          I/  Mục đích, yêu cầu:
 
          - Để chủ động trong việc bố trí sắp xếp cán bộ chuẩn bị các kỳ Đại hội và sẵn sàng đáp ứng các tình huống đột xuất;, từ đó có kế hoạch phát hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “ xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả “.

          II/ Tiêu chuẩn:
1/ Có bản lĩnh vững vàng, nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết và tự nguyện tham gia hội.
2- Có khả năng quy tụ, đoàn kết, tập hợp hội viên; có kinh nghiệm, năng lực hoạt động để thực hiện tôn chỉ, mục đích của hội.
          3- Trung thực, cầu thị, khiêm tốn; Có phong cách làm việc dân chủ, gương mẫu, trong lời nói và việc làm có uy tín với hội viên.
4- Có mối quan hệ tốt với cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể ở địa phương 5- Có sức khỏe và điều kiện để tham gia các hoạt động của hội.
 
           III/ Phương pháp làm.

          Trên cơ sở tiêu chuẩn cán bộ Hội xã hội, cần phát hiện vận động lựa chọn các đồng chí đủ điều kiện đảm đương vị trí chủ chốt chủ tịch, Trưởng ban liên lạc của các tổ chức thành viên.
1- Ở cấp Trung ương quy hoạch chức danh  Chủ tịch, Phó chủ tịch Thường trực, Chánh Văn phòng, Trưởng ban cơ quan Hội.
2- Ở cấp Tỉnh, thành phố tự làm quy hoạch Chủ tịch, Phó chủ tịch thường trực cấp mình và chỉ đạo, hướng dẫn cấp huyện thực hiện quy hoạch từ 1 – 3 người.
3- Ở cấp Cục, Sư đoàn, Ngành làm quy hoạch chức danh Chủ tịch, Trưởng Ban liên lạc.
 
4- Yêu cầu thực hiện đúng quy trình làm công tác nhân sự, đồng chí chủ tịch hội, Trưởng ban liên lạc, các tổ chức thành viên phát hiện, đề xuất với Ban Thường vụ. Sau đó, Ban Thường vụ báo cáo Ban chấp hành, Ban Liên lạc dân chủ thảo luận lựa chọn. Các đơn vị thực hiện và báo cáo về thường trực Trung ương Hội cuối quý III để báo cáo trong hôi nghị Ban chấp hành vào cuối năm 2020.
      Định kỳ hàng năm trong các kỳ sinh hoạt thường trực, Ban Chấp hành tiến hành rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch (nếu có).
      Đây là công việc rất quan trọng và khó, đề nghị các đồng chí Chủ tịch, Trưởng ban liên lạc các tổ chức thành viên nghiên cứu, chuẩn bị 
chú đáo, tiến hành hết sức dân chủ, phải có sự đồng thuận của tập thể và người được đưa vào quy hoạch để công việc quy hoạch cán bộ chủ chốt đạt kết quả cao nhất./.
 
 
Nơi nhận:                                                                                TM. BAN THƯỜNG TRỰC
-Các tổ chức thành viên                                                                            CHỦ TỊCH
-Lưu Tổ chức.
 
 
                                                                                                           Thiếu tướng Võ Sở                                                                                           
 
 
Đơn vi ………..
 
BÁO CÁO
QUY HOẠCH CHỦ TỊCH HỘI,
TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN
 
 
TT Họ và tên Nhâp ngũ
Đơn vị
Cấp bậc
Chức vụ
Khi nghỉ
Hưu, C/ngành,PV
 
Quê quán
Nơi ở
Hiện
nay
Chức vụ hiên nay Chức vụ kế tiếp