KẾ HOẠCH Kiểm tra, nắm tình hình công tác Thi đua khen thưởng năm 2020

Ngày đăng: 10:26 14/09/2020 Lượt xem: 1.101
THỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                  Số: 72 /HTS                                    Hà Nội, ngày 8  tháng  9  năm 2020
 
KẾ  HOẠCH
Kiểm tra, nắm tình hình công tác Thi đua
khen thưởng năm 2020
 

          Năm 2020, công tác Thi đua – Khen thưởng và phong trào thi đua gặp khó khăn, do ảnh hưởng dịch covid 19; Tuy vậy nhiều Hội, Ban Liên lạc (BLL) truyền thống Trường Sơn vẫn tổ chức được một số hoạt động cụ thể, thiết thực, để lại ấn tượng sâu sắc ở mỗi địa phương và hội viên. Bên cạnh đó, còn một số Hội, BLL chưa chủ động, tích cực thực hiện các nội dung về công tác Thi đua – Khen thưởng, phong trào thi đua chưa mạnh, chưa đều, hiệu quả thấp. Để đánh giá đúng kết quả thực hiện các phong trào thi đua và công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2020, đẩy mạnh thi đua lập thành tích mừng Đại hội Đại biểu Hội Trường Sơn Việt Nam lần thứ III, Thường trực Hội thông báo kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình về công tác Thi đua – Khen thưởng đối với các Hội thành viên và BLL các đơn vị truyền thống, như sau:
          I- Mục đích, yêu cầu:
          -  Nắm thực chất việc quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung về công tác Thi đua – Khen thưởng gắn với kết quả thực hiện các mặt công tác của Hội, BLL năm 2020, làm cơ sở nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào thi đua “Trường Sơn – Tự hào – Phát triển” lập thành tích mừng Đại hội Đại biểu Hội Trường Sơn Việt Nam lần thứ III.
-   Phát hiện được tổ chức, cá nhân tiêu biểu; Nội dung, cách làm mới, hiệu quả cao, để phổ biến, nhân rộng trong toàn Hội.
          - Chuẩn bị tốt nội dung phục vụ kiểm tra.
          II- Nội dung kiểm tra
          1- Việc quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung về công tác Thi đua – Khen thưởng và kết quả cụ thể phong trào thi đua của Hội, BLL năm 2020. Nội dung, biện pháp thực hiện phong trào thi đua “Trường Sơn – Tự hào – Phát triển” lập thành tích mừng Đại hội Đại biểu Hội Trường Sơn Việt Nam lần thứ III (theo hướng dẫn số 36/HD – HTS, ngày 19/5/2020 về công tác Thi đua – Khen thưởng 6 tháng cuối năm 2020 và phát động phong trào thi đua mừng Đại hội Đại biểu Hội Trường Sơn Việt Nam lần thứ III). Trọng tâm là:
 
  • Công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia thực hiện các chủ trương
Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội; Đẩy mạnh các hoạt động tuyền thống và nghĩa tình đồng đội, quan tâm cụ thể, thiết thực đời sống hội viên.
          -  Thi đua xây dựng Hội vững chắc, hoạt động hiệu quả; Trú trọng củng cố kiện toàn tổ chức và nâng cao trách nhiệm, lòng nhiệt tình của cán bộ chủ trì các cấp; Tăng cường đoàn kết, đồng thuận trong Thường vụ, Thường trực, Ban chấp hành và trong toàn Hội.
-   Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống” và tham gia thực hiện cuộc vận động “ xây dựng đời sống văn hóa”; “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Đại đoàn kết toàn dân tộc” … do địa phương phát động.
-   Tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương; Vận động hội viên gương mẫu, đề cao trách nhiệm trong tham gia đại hội Đảng các cấp; Bầu cử Đại biểu Quốc Hội, Hội Đồng nhân dân các cấp và thực hiện phong trào thi đua do cụm thi đua các tổ chức xã hội phát động. Kết quả cụ thể về công tác chính sách trong thời gian phòng, chống dịch covid 19.
 
-   Chủ động mua các ấn phẩm văn hóa, lịch truyền thống, văn học – Nghệ thuật do Trung ương Hội phát hành và tích cực nhắn tin ủng hộ “Quỹ nghĩa tình Trường Sơn”
  • Nêu được các khó khăn hiện nay và đề xuất được các biện pháp khắc phục.
2- Việc thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và Quy chế hoạt động của Hội
Đồng Thi đua – Khen thưởng.
 
          3- Việc quán triệt, áp dụng thực hiện các Quy chế, Quy định: Quy chế công tác Thi đua – Khen thưởng của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (số 217/QC-HTS ngày 10/01/2017); Quy định chấm điểm thi đua các nội dung công tác
Hội (số 205/QĐ-HTSVN, ngày 25/6/2020); Quy định tặng kỷ niệm chương “Chiến sỹ Trường Sơn” của Trung ương Hội TSVN (số 2020/QC-HTSVN, ngày 15/3/2020); Công văn số 206/CV-HTSVN, ngày 25/6/2020 gửi các Hội thành viên và BLL các đơn vị truyền thống trong toàn quốc (về thông báo một số nội dung của Thường trực Trung ương Hội).
          III- Công tác chuẩn bị nội dung và thực hành kiểm tra
          1- Chuẩn bị nội dung:
-   Ban thường vụ, Thường trực Hội, BLL được kiểm tra chuẩn bị nội dung báo cáo với đoàn kiểm tra, nắm tình hình của Trung ương Hội. Nội dung báo cáo ngắn gọn, có phụ lục về số liệu, tập trung vào 3 nội dung chính (đã nêu ở mục II).
          - Chuẩn bị đầy đủ các quyết định, quy chế, quy định về công tác thi đua – Khen thưởng của Hội, BLL.
          - Chỉ đạo 01 hội cấp huyện, hoặc cấp xã, hoặc một doanh nhân, doanh nghiệp Trường Sơn xuất sắc, tiêu biểu để Đoàn tham quan thực tế, rút kinh nghiệm chỉ đạo chung (nếu có).
          2- Thực hành kiểm tra, nắm tình hình
          -  Ban thường vụ, thường trực Hội, BLL được kiểm tra báo cáo nội dung đã chuẩn bị với Đoàn kiểm tra, nắm tình hình; Tham quan thực tế (nếu có địa chỉ điển hình, tiên tiến). Các thành viên trong Ban Thường vụ đơn vị được kiểm tra báo cáo, giải trình bổ sung (nếu có ý kiến cần bổ sung, làm rõ).
          - Thành viên trong Đoàn nghe báo cáo, thâm nhập tài liệu, tham quan thực tiễn, trao đổi về nội dung và nghiệp vụ với tập thể Ban Thường vụ Hội, Ban Liên lạc được kiểm tra.
          - Các thành viên trong Ban Thường vụ đơn vị được kiểm tra trao đổi, chất vấn, phản biện (nếu có).
          - Trưởng Đoàn kiểm tra tóm tắt, nhận xét toàn diện, có ý kiến chỉ đạo.
          IV- Thành phần, thời gian làm việc
          1- Thành phần:
 
          a-  Hội hoặc Ban Liên lạc  đơn vị truyền thống được kiểm tra:
  • Ban Thường vụ, Chủ tịch (Trưởng BLL) đơn vị được kiểm tra, chủ trì báo cáo.
 
          -    Mời Chủ tịch Hội hoặc Trưởng BLL Nữ chiến sỹ Trường Sơn dự báo cáo (nếu có tổ chức Nữ).
          - Mời đại diện 1 đến 2 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua của Hội, BLL  dự báo cáo (nếu có tập thể, cá nhân điển hình).
b- Đoàn kiểm tra, nắm tình hình: Từ 4 đến 5 đồng chí; Gồm các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội, Thư ký Hội đồng Thi đua và một số cán bộ chủ trì các Ban cơ quan.
          2- thời gian
          Làm việc: 1/2 ngày, dự kiến trong tháng 10, tháng 11/2020 (ngày, giờ cụ thể, sẽ điện thông báo sau)
          V- Đơn vị được kiểm tra, nắm tình hình
  • Hội Trường Sơn thành phố: Hà Nội, Hải Phòng;
- Hội Trường Sơn các tỉnh: Yên Bái, Bắc Giang, Hải Dương, Bắc Kạn và  BLL truyền thống Trường Sơn tỉnh: Tuyên Quang;
  • Hội Trường Sơn các Sư đoàn: 470, 471;
  • Hội Nữ CSTSVN, Hội Nữ CSTS tỉnh Thái Bình
   Đây là đợt kiểm tra thi đua, gắn với nắm kết quả toàn diện công tác năm 2020, đề nghị các Hội, BLL các đơn vị truyền thống chuẩn bị tốt nội dung. Khi cần làm rõ nội dung, liên hệ với đồng chí Phạm Tiến Ích, Phó Ban Tuyên truyền – Thi đua, thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; Điện thoại: 0961071956; 0982122552. Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Phó Chánh Văn phòng, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; Điện thoại; 0915215351, 0983461152./.
 
 
Nơi nhận:                                                                           TM- BAN CHẤP HÀNH
-Các Hội, BLL có tên trên;                                                             CHỦ TỊCH
-Lưu: VP, Ban TT-TĐ;
                                                                                                           Đã ký
                                                                                                Thiếu tướng Võ Sở