- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Điện Biên - Lai Châu
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Nguyễn Văn Thắng
1945
Hưng Khỏnh, Trấn Yờn
12/07/1971
5, B, 5
2
Đặng Văn Thắng
1953
Quế Thắng, Văn Yờn
26/01/1972
5, D, 3
3
Trần Văn Thỡn
1953
Mậu Đụng, Văn Yờn
31/01/1972
5, A, 9
4
Trương Ng. Thụng
1941
Minh Quỏn, Trấn Yờn
13/03/1971
5, A, 1
5
Bựi Bỏ Thung
1948
Tuy Lộc, Trấn Yờn
06/02/1970
5, D, 6
6
Hoàng Xuõn Thuỷ
1948
Yờn Bỏi
03/02/1970
5,A, 2
7
Trần Văn Tiến
1950
Tõn Lĩnh, Lục Yờn
01/10/1972
5, C, 6
8
Đặng Tiến Trang
1935
An Lạc, Lục Yờn
20/04/1970
5, A, 5
9
Nguyễn Văn Trọng
1948
Yờn Bỡnh, Yờn Bỡnh
29/03/1970
5, D, 2
10
Trần Trọng Võn
1948
Mậu Đụng, Văn Yờn
02/01/1973
5, A, 10
11
Phạm Văn Viễn
1952
Mậu Đụng, Văn Yờn
02/12/1970
5, E, 2
12
Nguyễn Văn Vương
1950
Giới Phiờn, Trấn Yờn
27/02/1972
5, Đ, 11
13
Nguyễn Văn Xuõn
1949
Xuõn ỏi, Văn Yờn
31/12/1972
5, A, 11