- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh liệt sỹ tỉnh Bắc Cạn
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Dương Văn Ngũ
1948
Bản Nhiếc, Chợ Đồn
25/03/1971
5, 3Đ, 45
2
Bàn Văn Nông
1945
Hữu Thác, Na Rỳ
15/11/1969
5, Đ, 52
3
Lương Văn Phát
1934
Cẩm Giàng, Bạch Thông
23/08/1968
5, 3Đ, 52
4
Triệu Quang Phẩm
1936
Quảng Bạch, Chợ Đồn
04/02/1967
5, C, 42
5
Hoàng Minh Ph-ơng
1946
Hữu Thác, Na Rỳ
13/03/1970
5, 2Đ, 44
6
Hoàng Hữu Phẩm
1946
Lãng Ngâm, Ngân Sơn
03/05/1972
5, A, 10
7
Đỗ Anh Thế Ngôn
1946
Thanh Tân, Ngân Sơn
22/09/1969
5, B, 29
8
Hoàng Văn Sáng
1941
Phương Viên, Chợ Đồn
25/02/1966
5, Đ, 52
9
Nông quang Sáng
1949
Lương Hạ, Na Rỳ
01/02/1969
5, A, 44
10
Phùng Văn Sáu
1947
Cao Sơn, Bạch Thông
15/07/1970
5,E,12
11
Phùng Văn Sắn
1949
Cao Sơn, Bạch Thông
15/07/1970
5, A, 32
12
Nông Văn Sạch
1940
Cẩm Giàng, Bạch Thông
29/10/1968
5, C, 14
13
Lý Xuân Song
1951
Hà Tân, Ba Bể
14/01/1973
5, 3Đ, 50
14
Thi Văn Quý
1939
Huyền Tụng, Bạch Thông
01/11/1969
5, A, 43
15
Lâm Văn Sáu
1951
Bằng Đức, Ngân Sơn
14/09/1972
5, B, 9
16
Lộc Văn Tà
1951
Nghiên Loan, Ba Bể
29/07/1966
5, A, 25
17
Nguyễn Văn Tê
1951
Mỹ Phượng, Ba Bể
01/11/1970
5, B, 38
18
Lương Văn Thảo
1952
Quân Bình, Bạch Thông
01/11/1970
5, 4Đ, 51
19
Đinh Hồng tHanh
1950
Mỹ Phương, Ba Bể
07/05/1970
5, C, 16
20
Đồng Phúc Hanh
1934
Cao Kỳ, Bạch Thông
25/02/1969
5, 2Đ, 43
21
Nguyễn Trọng Thể
1948
Xuất Hoá, TX Bắc Cạn
22/04/1971
5, A, 35
22
Nguyễn Văn Thiều
1948
Mỹ Phượng, Ba Bể
27/05/1972
5, A, 1
23
Đào Xuân Thiểm
1944
TX Bắc Cạn
01/05/1968
5, A, 47
24
Dương Văn Thông
1944
Khang Ninh, Ba Bể
14/06/1966
5, A, 27
25
Hạ Ngọc Thuận
1951
Thanh Mai, Bạch Thông
15/01/1972
5, C, 29