- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh liệt sỹ tỉnh Bắc Cạn
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Phạm Văn Thử
1948
Hữu Thác, Na Rỳ
08/10/1971
5, 4Đ, 50
2
Hà Tô
1940
Mai Lập, Bạch Thông
28/01/1972
5, A, 2
3
Triệu Tiến Tước
1940
Phương Viên, Chợ Đồn
29/12/1966
5, B, 2
4
Phạm Thanh Vân
1948
Nguyên Phúc, Bạch Thông
11/02/1970
5, Đ, 40
5
Văn Phúc Vượng
1947
Huyền Tụng, TX Bắc Cạn
28/02/1969
5, A, 50
6
Đinh Văn Xuân
1953
Hữu Sơn, Sơn Động
21/03/1972
5, Đ, 11
7
Xuân Diền
1954
Bắc Thái
03/09/1972
5, C, 48