Hệ thống giao liên Trường Sơn

Ngày đăng: 09:08 18/10/2017 Lượt xem: 4.293
                    HỆ THỐNG GIAO LIÊN TRƯỜNG SƠN
 
Giao liên bộ:  
13 Tiểu đoàn với 60 Trạm giao liên (mỗi Trạm giao liên tương đương cấp Đại đội)
 
D7 (Binh trạm 14):    Từ Trạm 5, 6, 7, 8 và Trạm 9.
D8 (Binh trạm 31):    Từ Trạm: 10, 11, 12 đến Trạm 13.
D9 (Binh trạm 32):    Từ Trạm: 31, 32, 33, 34 đến Trạm 35. (Hướng đi B4
                                    Trị Thiên).
D10 (Binh trạm 33):  Từ Trạm: 36, 37, 40, 41 đến Trạm 42.
D14 (Binh trạm 42):  Từ Trạm: 220, 221, 222, 223, 224, 224 B đến Trạm
                                    231.
D11 (Binh trạm 34):  Từ Trạm: 43, 44, 51, 52 đến Trạm 53.
D12 (Binh trạm 35):  Từ Trạm: 54, 55, 56, 60 đến Trạm 61.
D15 (Binh trạm 38):  Từ trạm: 62, 63, 249, 250 đến Trạm 251.
D18 (Binh trạm 47):  Từ Trạm: 64, 65, 66, 67 đến Trạm 68.
D 17 (Binh trạm 44): Từ Trạm: 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, đến
                                    Trạm 259 (Hướng đi B1 Khu 5). D17 được phong
                                    danh hiệu Anh hùng LLVTND.
D16 (Binh trạm 37):  Từ Trạm: 76, 77, 78, 79, 73, 74 đến Trạm 75.
                                   (Hướng đi B3 Tây Nguyên và đi B2 Nam Bộ).
D19 (Binh trạm 50):  Từ Trạm: 80, 79B, 81, 82, 83 đến Trạm 84.
D13 (Binh trạm 51): Từ Trạm: 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 đến Trạm 93.
 
Giao liên cơ giới:  13 Trạm
 

Trạm 5, 12, 32, 224B, 41, 51, 60, 252, 257, 63, 82 và 85.
Năm 1973, thành lập 2 trung đoàn giao liên cơ giới: 572 và 573.
 
Giao liên thuyền:  3 Trạm.
 

Trạm: 83, 89 và 94.

tin tức liên quan