Hệ thống xăng dầu Trường Sơn.

Ngày đăng: 10:20 04/11/2018 Lượt xem: 2.039
 
HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG XĂNG DẦU CỦA BỘ TƯ LỆNH TRƯỜNG SƠN

1. Tuyến ống Tây Trường Sơn và tuyến Nam 
 Từ Ô1 (km 31đ.16) đến Ô10 (PLây Khốc) và Ô30 (Bù Gia Mập)
 
Đoạn tuyến Địa điểm Dài (Km) Tên cũ
Ô1 - Ô2 K31 Đ16 - Bản Đông (theo Đ 16) 94 A13 - K6B
Ô2 - Ô3 Bản Đông-Ra Khum(Bắc Mường Nòng) 25 K6B - K7
Ô3 - Ô4 Ra Khum - Nam Sê La Nông 30 K7 - K7B
Ô4 - Ô5 Nam Sê La Nông - Km 92 đ. 22 mới 54 K7B - K8B
Ô5 - Ô6 K92/Đ22 mới- Bắc Kha Nam (Bắc Bạc) 55 K8B - K10
Ô6 - Ô7 Bắc Kha Nam - K10/Đ 24 (Nam Bạc) 35 K10 - K11
Ô7 - Ô8 K10/ Đ24 - Km 64/Đ 24 61 K11 - K12
Ô8 - Ô9 K64/ Đ24 - K139/Đ 24 (Nam Sê Sụ) 84 K12 - K13
Ô9 - Ô10 K139/Đ24 - Nam PLây Khốc 53 K13 - K15
Ô10 - Ô23 Nam PLây Khốc - Bắc sông Pô Cô 63 K15 - K16
Ô23 - Ô25 Bắc Pô Cô - Nam đ. 19 56 K16 - K17
Ô25 - Ô26 Nam đ. 19 - Nam Chư Pông 32 K17 - K18
Ô26 - Ô27 Nam Chư Pông - Ngầm 4 Đắc Đam 88 K18 - K19
Ô27 - Ô28 Ngầm 4 Đắc Đam - Ngầm 2 Đắc Đam 28 K19 - K20
Ô28 - Ô28b Ngầm 2 Đắc Đam - Đức Lập 28 K20- K20b
Ô28B -  Ô29 Ngầm 2 Đắc Đam - Bu Prăng (Ô Ranh) 65 K20 - K21
Ô29 - Ô30 Bu Prăng - Bù Gia Mập 28 K21 - K22
  Tuyến phụ 51  
Cộng 879 km+51km = 930 km  
 
2. Tuyến ống Đông Trường Sơn
 Từ Ô11 (Bến Quang) đến Ô10 ( PLây Khốc)
 
Đoạn tuyến Địa điểm Dài (Km) Tên cũ
Ô11 - Ô13 Bến Quan-K7/ Đ9(Đông Cam Lộ) 40 A17 - A19
Ô13 - Ô14 Km7/Đ9-Nam Pê Ke(K145/ Đ14) 60 A19 - A20
Ô14 - Ô15 Nam PêKe - A Lưới (K163 /Đ14) 25 A20 - A21
Ô15 - Ô16 A Lưới - Bù Lạch (K207/ Đ14) 30 A21 - A22
Ô16 - Ô17 Bù Lạch - Trao (K251/ Đ 14) 40 A22 - A23
Ô17 - Ô18 Trao - Giàng (K302 đ. 14) 42 A23 - A24
Ô18 - Ô19 Giàng - Nam Khâm Đức 47 A24 - A25
Ô19 - Ô21 Nam Khâm Đức - Đắc Công 80 A25 - A27
Ô21 - Ô10 Đắc Công - Nam PLây Khốc (đấu nối với Tuyến Tây Trường Sơn) 48 A27 - K15
Cộng Chính+ phụ =412 km + 29 km 441 km  
 
3. Tuyến ống Điezen
 Từ Cảng Đông Hà  đến Nam Pê Ke (K145/ Đ14)
 
Đoạn tuyến Địa điểm Dài (Km) Tên cũ
Ô12 - Ô13 Cảng Đông Hà - K7/ Đ9 (Đông Cam Lộ) 14  
Ô13 - Ô14 K7 / Đ 9 - Nam Pê Ke (K145/ Đ14) 60  
Cộng   74 km  
 
4. Tuyến ống Tây Trường Sơn theo đường 12 và đường 18

 
Đoạn tuyến Địa điểm Dài (Km)
  a/ Tuyến ống theo đường 12
Từ kho B1 (km 34 đ.12) đến Ka Vát
 
B1 - A3       - A5 - A6 Km 34 đường 12 (tính từ Khe Ve) - Na Tông     - Bản Sôi - Ka Vát 80 km
  b/Tuyến ống theo đường 18 - Từ K200 (km 17 đ. 18) đến K6 ( đ. 9) và K5C Na Lai (đ.128B)  
K200 - K5 Từ km 17- km 22 đ. 18 đến Bản Cọ 48
K5 - K6 Bản Cọ - Alay Nọi (Bắc đ. 9) 32
K6 - K61 Alay Nọi - đường 9 7
K5 - K5C Bản Cọ - Na Lai ( đường 128 B) 48
Cộng   215 km

5. Tuyến ống từ A1 (Nam Sông Gianh) đến A17 (Bến Quan) và tuyến ống từ A8 (Rào Đá - Nam Long Đại) đến K200 (K17 /Đ18) và đến Ô1(K 31/Đ16)

 
Đoạn tuyến Địa điểm Dài (Km) Tên cũ
A1 -A3 Đò Vàng - A1(Đồng Lê) - A3(Phù Đỉnh) 65  
A4 - A3 Cảng Gianh - Phù Đỉnh (Bố Trạch) 13  
A3 - A3B Phù Đỉnh - Thụ Lộc 5,5  
A3 - A12 Phù Đỉnh - Km 7 đ.20 21,5  
A3 - A8 Phù Đỉnh - Rào đá (Nam Long Đại) 48  
A8 - A10     - K200 Rào đá - km 17 đ.18 51  
A10 - Ô1 Km 21 đ. 10 - km 31 đ.16 16  A13
A8 - Ô11 Rào đá (Nam Long Đại) - Bến Quan 40 tên cũ A17         
  Các tuyến phụ 47  
Cộng    307 km  
 
Tổng hợp hệ thống đường ống Trường Sơn của Đoàn 559
(Còn quản lý vận hành trong mùa khô 1974-1975)  
  1- Tuyến ống Tây Trường Sơn và Tuyến Nam (tuyến chính):  879 km
  2- Tuyến ống Đông Trường Sơn (tuyến chính):    412 km
  3- Tuyến ống Điêzen (tuyến chính):   74 km
    - Các tuyến phụ:   80 km
Trong cuốn "Lịch sử Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh" xuất bản tháng 5/1999: Số liệu Hệ thống đường ống Trường Sơn của Đoàn 559 là 1.445 km, chỉ tính các tuyến ống Đoàn 559 còn sử dụng trong mùa khô 1974-1975 trên đây, chưa tính các tuyến ống không còn sử dụng hoặc bàn giao cho hậu phương. Như vậy là chưa đầy đủ. Nay cần bổ xung thêm như sau:
4- Hai tuyến ống theo đường 12 (sử dụng 1968 - 1970) và đường 18 (sử dụng 1969 - 6/1974) : 215 km.
5- Tuyến ống từ Nam Sông Gianh trở vào (bàn giao cho hậu phương từ 8/1974) : 307 km.
Như vậy hệ thống đường ống Trường Sơn của Đoàn 559 là 1.967 km; với 75 kho, trữ lượng 39.000 m3.
 
Người tổng hợp  Nguyễn Văn Tạo
 Nguyên Thượng úy, Phó trưởng Phòng đường ống - Cục xăng dầu, Đoàn 559
 


tin tức liên quan