Cách mạng tháng mười Nga vĩ đại soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Ngày đăng: 08:35 02/11/2018 Lượt xem: 294

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VĨ ĐẠI SOI SÁNG CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM

 
Dưới sự lãnh đạo thiên tài của V.I.Lê Nin và Đảng Bôn-sê-vích, ngày 07/11/1917 giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã thực hiện thành công cuộc cách mạng vĩ đại lật đổ chế độ “Nga - Sa hoàng”, lập nên nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới, mở ra thời đại mới trong lịch sử phát triển của nhân loại.

Cuộc cách mạng vĩ đại ấy của người Nga đã thiết lập nên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội (CNXH), chỉ ra nguồn sức mạnh vô địch của quần chúng nhân dân trong tiến trình thúc đẩy lịch sử nhân loại phát triển. Từ một nước “Nga - Sa hoàng Matskova” một đế chế phong kiến phát triển trung bình, đất nước Nga Xô-Viết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nga (Đảng Cộng sản Liên Xô) đã có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt, tạo ra đối trọng giữa các nước XHCN và các nước tư bản chủ nghĩa (TBCN). Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-Viết (CCCP) là lực lượng chủ yếu, quyết định đập tan liên minh đế quốc phát xít Đức - Ý - Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai, cứu nhân loại thoát khỏi thảm họa diệt chủng đầy man rợ. Trong thời gian 70 năm của lịch sử ở thế kỷ XX, Liên Xô đã trở thành một cường quốc thế giới, là đá tảng, trụ cột của vững chắc của hệ thống XHCN và cách mạng các nước, các dân tộc bị áp bức.

Thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga mở đường cho Chủ nghĩa Mác - Lê Nin lan tỏa vào tất cả các tầng lớp nhân dân các dân tộc trên thế giới, đặc biệt là giai cấp vô sản và nhân dân lao động. Trong gần một thế kỷ đã có rất nhiều nước ở châu Âu, châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ La-tinh tiến hành cách mạng lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, giành được tự do, độc lập, đưa nhân dân lên địa vị làm chủ xã hội. Trong xu thế tất yếu khách quan, nhiều quốc gia, dân tộc đã lựa chọn con đường đi lên CNXH.

Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã có ảnh hưởng rất to lớn đối với cách mạng thế giới, nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng. Một mặt cổ vũ mạnh mẽ tinh thần, mặt khác để lại những bài học kinh nghiệm hết sức quý báu trong đấu tranh giai cấp. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều nhận định rất sâu sắc, toàn diện về Cách mạng Tháng Mười Nga: “Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười đã dạy cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới nhiều bài học hết sức quý báu, bảo đảm cho sự nghiệp giải phóng triệt để của giai cấp công nhân và của cả loài người. Giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng thấm nhuần những lời dạy của Lê Nin và những bài học lớn của Cách mạng Tháng Mười…”. Từ đó, Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo cách mạng Việt Nam theo con đường cách mạng Tháng Mười Nga, đã cách vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm quý báu đưa cách mạng Việt Nam đi theo một con đường đúng đắn. Lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã chứng minh tính đúng đắn trong nhận định về Cách mạng Tháng Mười Nga vào cách mạng Việt Nam của Người.

Sau năm 1917, do ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga, phong trào cách mạng thế giới trong đó có Việt Nam, trở thành một bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng thế giới. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam. Từ bản Luận cương của V.I.Lê Nin “Về vấn đề dân tộc và dân tộc thuộc địa”. Năm 1927, trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Hồ Chí Minh nêu rõ: “Chỉ có đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười - con đường duy nhất đúng đắn - Cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập, tự do thực sự”. Người khẳng định: “Bây giờ chủ nghĩa nhiều nhưng chỉ có chủ nghĩa Mác – Lê Nin là chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, trong đó công nông là "gốc cách mệnh". Cách mạng muốn thắng lợi phải có đảng cách mệnh. Đảng có vững cách mệnh mới thành công. Cách mạng Việt Nam là bộ phận của cách mạng thế giới.

Dưới ánh sáng soi đường, dẫn lối của Cách mạng Tháng Mười Nga, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám, năm 1945 đập tan ách thống trị của bọn thực dân, phong kiến; tiếp đến Đảng đã lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện chống thực dân Pháp thắng lợi, với bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân thực hiện trọn vẹn lời Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, làm nên bản hùng ca đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước, đưa đất nước đi lên CNXH.

Những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, mô hình CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch lợi dụng vào đó để chống phá quyết liệt, mưu toan phủ nhận mọi thành quả Cách mạng Tháng Mười Nga và nền tảng tư tưởng của cuộc cách mạng đó là Chủ nghĩa Mác – Lê Nin. Nhưng những thủ đoạn, âm mưu của các thế lực thù địch đã không làm lay chuyển được tính cách mạng và khoa học của nó; trái lại, càng làm nổi bật giá trị to lớn, có ý nghĩa vạch thời đại của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã phân tích sâu sắc những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau những biến động chính trị ở Liên Xô và Đông Âu; tỉnh táo, kiên quyết khắc phục những sai lầm, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trong Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) đã khởi xướng công cuộc đổi mới toàn diện đất nước với nguyên tắc chỉ đạo sự nghiệp đổi mới: Lấy Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, phấn đấu vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Đảng ta luôn khảng định “Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Đây là sự tổng kết sâu sắc về lịch sử và lý luận, “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt đường lối cách mạng nước ta, được thể hiện sâu sắc trong Cương lĩnh chính trị và các văn kiện đại hội Đảng. Bài học đó, đến nay vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà văn kiện Đại hội XII của Đảng đã tiếp tục khẳng định.

Tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp và chứa đựng nhiều yếu tố khó lường. Tuy nhiên, chúng ta kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái phủ nhận mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; tiếp tục khẳng định  học thuyết Mác - Lê Nin và dấu ấn lịch sử của cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Nga mãi là ánh sang soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không dao động, bi quan, đổi hướng. Tuyệt đối tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam toàn dân ta nhất định đoàn kết thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên xây dựng CNXH, con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã tin tưởng lựa chọn.
Phú Yên, tháng 10 năm 2018

                                                                                                  Nguyễn Bá Thuyết
………………………
 
Nguyễn Bá Thuyết
Đại tá quân đội nghỉ hưu
Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Yên
TT: 67 Nguyễn Văn Cừ, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 0944 258 548

 
 
tin tức liên quan