Chỉ huy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn qua các thời kỳ.

Ngày đăng: 08:50 24/09/2019 Lượt xem: 458
DANH SÁCH CHỈ HUY, BỘ TƯ LỆNH BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN
 QUA CÁC THỜI KỲ
I-Thời kỳ đầu tiên (1959-1964)
  A-Giai đoạn 1959-1960 (Đoàn 559 trực thuộc Bộ Quốc phòng)
TT CHỨC DANH HỌ TÊN GHI CHÚ
1 Đoàn trưởng kiêm Chính ủy Thượng tá Võ Bẩm 5/1959-1960
2 Đoàn phó Trung tá Nguyễn Thạnh 5/1959-1960
       
  B-Giai đoạn 1961-1964 (Đoàn 559  cuối 1963 trực thuộc TC Hậu Cần)
1 Đoàn trưởng kiêm Chính ủy Thượng tá Võ Bẩm 1961-1964
2 Đoàn phó Trung tá Nguyễn Thạnh 1961-1964
3 Đoàn phó  (QĐ 279/QĐ ) Trung tá Nguyễn An 10/63-4/64
4 Đoàn phó Trung tá Nguyễn Lang 1/64 -  4/64
       
II-Thời kỳ thứ Hai (1965-1968)
  A-Giai đoạn 1965 (Bộ TL 559   trực thuộc Bộ Quốc phòng)
1 Tư lệnh kiêm Chính ủy Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ 12/65 về Bộ GT
2  Phó Chính ủy Đại tá Vũ Xuân Chiêm 1965
3 Phó Tư lệnh Đại tá  Võ Bẩm 12/65 về Bộ QP
       
  B-Giai đoạn 12/1965-1966 (Bộ TL 559   trực thuộc TC Hậu Cần)
1 Tư lệnh Đại tá Hoàng Văn Thái 1966
2 Chính ủy Đại tá Vũ Xuân Chiêm 1966
3 Phó Tư lệnh Thứ trưởng Nguyễn Tường Lân 1966
4 Phó Chính ủy kiêm CNCT Đại tá Hồng Kỳ 6/67 ra BTL500
       
  C-Giai đoạn 1967-1968 (Bộ TL 559   trực thuộc TC Hậu Cần)
1 Tư lệnh Đại tá Đồng Sĩ Nguyên  
2 Chính ủy Đại tá Vũ Xuân Chiêm  
3 Phó Tư lệnh Thứ tr. Nguyễn Tường Lân  
4 Phó Tư lệnh Thượng tá Lê Đình Sum  
5 Phó Chính ủy kiêm CNCT Thượng tá Ngô Thành Vân  
       
 
 
III-Thời kỳ thứ Ba (1969-1972)
  A-Giai đoạn mùa khô 1968-1969 (Bộ TL 559  trực thuộc TC Hậu Cần)
1 Tư lệnh Đại tá Đồng Sĩ Nguyên  
2 Chính ủy Đại tá Vũ Xuân Chiêm  
3 Phó Tư lệnh  Nguyễn Tường Lân  
4 Phó Tư lệnh Thượng tá Lê Đình Sum  
5 Phó Chính ủy kiêm CNCT Thượng tá Ngô Thành Vân  
       
   
B-Giai đoạn  1969-1971 (Bộ TL 559, Bộ TL Trường Sơn  trực thuộc Bộ QP)
       
1 Tư lệnh Đại tá Đồng Sĩ Nguyên  
2 Chính ủy Đại tá Vũ Xuân Chiêm Về Bộ 1971
3 Phó Tư lệnh Đại tá Cao Văn Khánh (TLMT 968) chỉ 1 tháng về Bộ QP
4 Phó Tư lệnh Đại tá Nguyễn Hòa (PTL968)  
5 Phó Tư lệnh Hoàng Kiện (PTL 968)  
6 Phó Tư lệnh Thượng tá Nguyễn Quang Bích Năm 1972 về PKKQ
7 Phó Tư lệnh Thượng tá Lê Đình Sum  
8 Phó Tư lệnh Thượng tá Nguyễn An  
9 Phó Tư lệnh Thượng tá Nguyễn Lang  
10 Phó Tư lệnh Thượng tá Hà Tuấn Khanh (PTL565)  
       
11 Phó Chính ủy Đại tá Hoàng Thế Thiện (CU MT968)  
12 Phó Chính ủy Đại tá Nguyễn Lệnh (PCUMT968)  
13 Phó Chính ủy Đại tá Ngô Thành Vân  
14 Phó Chính ủy Thượng tá Lê Xy  
15 Phó Chính ủy Thượng tá Lê Nghĩa Sỹ  
16 Phó Chính ủy Thượng tá Bùi Đức Tạm  
17 Phó Chính ủy Thượng tá Trần Quyết Thắng  
       
  C-Giai đoạn mùa khô 1971-1972 (Bộ TL Trường Sơn  trực thuộc Bộ QP)
TT CHỨC DANH HỌ TÊN GHI CHÚ
1 Tư lệnh Đại tá Đồng Sĩ Nguyên  
2 Chính ủy Đại tá  Đặng Tính Hi sinh 1973
3 Phó Tư lệnh Đại tá Lê Đình Sum  
4 Phó Tư lệnh Đại tá Nguyễn Hòa (PTL968)  
5 Phó Tư lệnh Thượng tá Phan Khắc Hy  
6 Phó Tư lệnh Hoàng Kiện (PTL 968)  
7 Phó Tư lệnh Thượng tá Nguyễn Quang Bích  
8 Phó Tư lệnh Thượng tá Lê Đình Sum  
9 Phó Tư lệnh Thượng tá Nguyễn An  
10 Phó Tư lệnh Thượng tá Nguyễn Lang  
       
11 Phó Chính ủy Đại tá Hoàng Thế Thiện (CUMT968)  
12 Phó Chính ủy Thượng tá Nguyễn Lệnh (PCUMT968)  
13 Phó Chính ủy Thượng tá Ngô Thành Vân  
14 Phó Chính ủy Thượng tá Lê Xy  
15 Phó Chính ủy Thượng tá Lê Nghĩa Sỹ  
16 Phó Chính ủy Thượng tá Bùi Đức Tạm  
17 Phó Chính ủy Thượng tá Trần Quyết Thắng  
       
IVThời kỳ thứ Tư (1973-1975)
       
TT CHỨC DANH HỌ TÊN GHI CHÚ
1 Tư lệnh Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên (1974)  
2 Chính ủy Đại tá- Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện
Đại tá Lê Xy
1974 về CU QĐ4
Thay H.T.Thiên
3 Phó Tư lệnh Đại tá Nguyễn Hòa (PTL968)  
4 Phó Tư lệnh Đại tá Phan Khắc Hy  
5 Phó Tư lệnh Đại tá Hoàng Kiện (PTL 968)  
6 Phó Tư lệnh Đại  tá Nguyễn Quang Bích  
7 Phó Tư lệnh Đại tá tá Lê Đình Sum  
8 Phó Tư lệnh Đại tá Nguyễn An  
9 Phó Tư lệnh Đại tá Nguyễn Lang  
10 Phó Tư lệnh Đại tá Hà Tuấn Khanh  
11 Phó Chính ủy Đại tá Nguyễn Lệnh  
12 Phó Chính ủy Đại tá tá Ngô Thành Vân  
13 Phó Chính ủy Đại tá Lê Xy  
14 Phó Chính ủy Đại tá tá Lê Nghĩa Sỹ  
15 Phó Chính ủy Đại tá Bùi Đức Tạm  
16 Phó Chính ủy Đại tá Trần Quyết Thắng  
 

tin tức liên quan