Chỉ huy Binh trạm, Trung đoàn Bộ đội Trường Sơn.

Ngày đăng: 09:30 24/09/2019 Lượt xem: 620
DANH SÁCH CHI HUY BINH TRẠM, TRUNG ĐOÀN THUỘC
BỘ TƯ LỆNH 559, BỘ TƯ LỆNH TRƯỜNG SƠN CÁC THỜI KỲ
 
Đơn vị HỌ TÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN    
Tiểu đoàn 301 Đại úy Chu Đăng Chữ Tiểu đoàn trưởng 1959-1961    
Đại úy Nguyễn Danh Chính ủy 1959-1961    
Đại úy Ngô Văn Diệm Tiểu đoàn phó      
         
 E70
thành lập cuối năm 1960
Thiếu tá Chu Đăng Chữ Trung đoàn trưởng      
Thiếu tá Nguyễn Danh  Chính ủy      
Đại úy Nguyễn Thiện Lành Trung đoàn phó, TMT      
Cơ quan        
Đại úy Trần Thiện Lành Tham mưu trưởng        
Đại úy Nguyễn Xuân Liểu CN  Chính trị      
Đại úy Nguyễn Đình Hòe Chủ nhiệm Hậu cần      
           
E71
thành lập 6/1961
Thiếu tá Lê Quang Dự Trung đoàn trưởng 1961    
Thiếu tá Nguyễn Linh Anh Chính ủy 1961    
Đại úy Nguyễn Thân Trung đoàn phó 1963 sang Đoàn Bắc Sơn  
Cơ quan        
Đại úy Hòa Bái Tham mưu trưởng       
Đại úy Võ Văn Quỳ Tham mưu trưởng  Thay Hòa Bái  
 Đại Hồ Anh Chủ nhiệm Chính trị      
Thượng úy Phùng Sê Chủ nhiệm Hậu Cần      
Đại úy Hồ Quang Trung Chủ nhiệm Hậu Cần Thay Phùng Sê  
         
E98
Công binh
Thiếu tá Phan Quang Tiệp Trung đoàn trường  (6/1964) 1964    
Thiếu tá Nguyễn Phú Hồng Chính ủy 1964    
Thiếu tá Nguyễn Kim Chính ủy Thay Ng. Phú Hồng  
         
E279
C. binh
Thiếu tá Hoàng Đình Luyến Trung đoàn trường 1964    
Trung tá Đỗ Hoàng Thược Chính ủy 1964    
           
E4
Công binh
Thiếu tá Tạ Viết Quý Trung đoàn trưởng      
Thiếu tá Võ Phúc Kiến Chính ủy      
           
E5
công binh
Thiếu tá Bùi Quốc Ủy Trung đoàn trưởng      
Trung tá Lê Đức Phú Chính ủy      
           
E265
ô tô
Thiếu tá Nguyễn Thiết Cương Trung đoàn trưởng      
Thiếu tá Phạm Thái Chính ủy      
           
Tuyến 1 Trung tá PhạmVũ Toàn Chỉ huy trưởng  (4-1964) .4/1/64    
Trung tá Hồ Thắng  Chính ủy Tuyến .4/1/64    
Thiếu tá Nguyễn Chúc Phó Chính ủy, CNCT      
Thiếu tá Ngô Kỳ Phó chỉ huy      
           
Tuyến 2 Trung tá Nguyễn Lang Chỉ huy trưởng  (4-1964) .4/1/64    
Trung tá Đặng Ba  Chính ủy .4/1/64    
Trung tá Trần Trọng Kiếm Phó Chính ủy      
           
Tuyến 3 Trung tá Nguyễn An Chỉ huy trưởng  (4-1964) .4/1/64    
Trung tá Phạm Hương  Chính ủy .4/1/64    
Trung tá Nguyễn Văn Cẩm Phó Chỉ huy      
Thiếu tá Lê Quang Dự Phó Chỉ huy, TMT      
Thiếu tá Nguyễn Danh Phó Chính ủy, CNCT      
         
Công trường 20 Phan Trầm Chỉ huy trưởng Jan-66    
Thiếu tá Vũ Quang Bình Chính ủy Công trường 20 .1/1/1966    
Công trường 128 Nguyễn Lang (vụ trưởng ) Chỉ huy trưởng .5/1/1965    
Dương Dương Văn Hòa Chính ủy .5/1/1965    
           
Giai đoạn bắt đầu 1/1966  
Binh trạm 1 Trung tá Ngô Kỷ  Binh trạm trường .2/1/1966    
Trung tá Hồ Thắng Chính ủy .2/1/1966    
           
           
Binh trạm 2 Thiếu tá Nguyễn Chúc  Binh trạm trường kiêm Chính ủy .2/1/1966    
Thiếu tá Hoàng Anh Vũ Binh trạm phó      
Thiếu tá Phan Hữu Đại Phó Chính ủy .2/1/1966    
           
Binh trạm 3 Trung tá Nguyễn Lang  Binh trạm trường .2/1/1966    
Trung tá Đặng Ba Chính ủy .2/1/1966    
           
Binh trạm 4 Thiếu tá Thiết Cương  Binh trạm trường .2/1/1966    
Thiếu tá Phạm Thái Chính ủy .2/1/1966    
           
Binh trạm 5 Trung tá Nguyễn An  Binh trạm trường .2/1/1966    
Thiếu tá Vũ Quang Bình  Chính ủy .2/1/1966    
           
Binh trạm 6 Thiếu tá Lê Quang Dự  Binh trạm trường .2/1/1966    
Trung tá Lê Xy Kiêm Chính ủy .2/1/1966    
           
Binh trạm 8 Thiếu tá Nguyễn Chúc  Binh trạm trường .2/1/1966    
Thiếu tá Nguyễn Danh Kiêm Chính ủy .2/1/1966    
Giai đoạn từ 8-1966 đến 1/1967  
Binh trạm 1 Nguyễn Chũc  Binh trạm trường BT1 (hợp nhất BT1 + BT2= BT1) Tháng 8/1966    
Dương Văn Hòa Chính ủy BT1      
Phan Hữu Đại        
           
Binh trạm 2 Nguyễn Lang  Binh trạm trường BT2 (hợp nhất BT3 + BT4= BT2) Tháng 8/1966    
Đạng Ba Chính ủy BT2      
Nguyễn Lạn Phó Chính ủy . 4/1/1967    
           
Binh trạm 3 Nguyễn An  Binh trạm trường BT3 (Binh trạm 5= Binh trạm 3 Tháng 8/1966    
Vũ Quang Bình Chính ủy BT3      
           
Binh trạm 4 Lê Quang Dự  Binh trạm trường BT4 (Binh trạm 6= Binh trạm 4 Tháng 8/1966    
 Lê Xy Chính ủy BT4      
           
Binh trạm 5  Vũ Văn Đôn  Binh trạm trường BT5 (Binh trạm 8= Binh trạm 5 Tháng 8/1966    
Lê Nghĩa Sỹ Chính ủy BT5      
           
Binh trạm 7 Bùi Quốc Ủy  Binh trạm trường BT7 Thành lập thêm Tháng 8/1966    
Nguyễn Danh Chính ủy BT7      
Giai đoạn bắt đầu 10/1/1967  
Binh trạm 31 Trung tá Nguyễn Chúc Binh trạm trưởng (1=31+32) .10/1/1967    
Trung tá Dương Văn Hòa Chính ủy BT .10/1/1967    
           
Binh trạm 32 Thiếu tá Trần Thăng Phúc (11/67 Hoàng Anh Vũ) Binh trạm trưởng (1=31+32) .10/1/1967    
Thiếu tá Phan Hữu Đại Thiếu tá Chính ủy .10/1/1967    
           
Binh trạm 33 Trung tá Nguyễn Huệ Binh trạm trưởng (2=33+34) .10/1/1967    
Trung tá Nguyễn Linh Anh Chính ủy .10/1/1967    
           
BT34 Thiếu tá Võ Văn Quỳ Binh trạm trưởng BT34 .10/1/1967    
Thiếu tá Phạm Thái Chính ủy BT 34 .10/1/1967    
           
BT35 Thiếu tá Nguyễn Tất Giới Binh trạm trưởng Binh trạm 35 .10/1/1967    
Thiếu tá Hồ Anh Chính ủy  (Nguyễn Tuấn-LSTS ) .10/1/1967    
           
BT36  Thiếu tá Lê Ngọc Huy Binh trạm trưởng .10/1/1967    
Thiếu tá Lê Phụng Kỳ Chính ủy / Trần Danh Hòa .10/1/1967    
           
BT37 Trung tá Đỗ Hữu Đào Binh trạm trưởng Binh trạm 37 .10/1/1967    
Trung tá Vũ Quang Bình Chính ủy BT 37 .10/1/1967    
           
BT44 Hồ Quang Trung/Bùi Quốc Ủy BT trưởng .10/1/1967    
Thiếu tá Võ Phúc Kiến Chính ủy BT 44 .10/1/1967    
           
BT42 Thiếu tá Hoàng Huyềnh Binh trạm trưởng Binh trạm 42 .10/1/1967    
Trung tá Nguyễn Kim Chính ủy BT 42 .10/1/1967    
Giai đoạn bắt đầu 05/1/1968 đến 12/1968 bổ sung thêm các binh trạm  
BT41 Thiếu tá Võ Văn Quỳ BT trưởng      
Thiếu tá Nguyễn Văn Lạn Chính ủy BT      
           
Binh trạm 43 Hoàng  Điền Binh trạm trưởng 3 (gùi thồ Xưởng Giấy- Bù Lạch) 5/1/1968    
Hồ Anh Chính ủy BT 43 .5/1/1968    
           
Binh trạm 14 Hoàng  Trá Binh trạm trưởng Binh trạm 14 1968    
Nguyễn Việt Phương Chính ủy Binh trạm 14 1968    
Trần Đình Cầu Binh trạm phó      
           
Binh trạm 12 Nguyễn Đàm Binh trạm trưởng Binh trạm 12 1968    
Lê Tự Do Chính ủy Binh trạm 12 1968    
Giai đoạn bắt đầu 8/1/1969-1970  
Binh trạm 9  Trung tá Nguyễn Huệ Binh trạm trưởng BT9 (Đường 18 xuống Tha Khống) .8/1/1969    
Trung tá Nguyễn Tam Anh Chính ủy BT 9 .8/1/1969    
           
Binh trạm 12 Trung tá Cao Đôn Luân Binh trạm trưởng (Đường 12) .8/1/1969    
Trung tá Lê Cần Chính ủy BT 12 .8/1/1969    
           
Binh trạm 14 Thiếu tá Hoàng Trá Binh trạm trưởng (Đường 20) .8/1/1969    
Trung tá Bùi Thế Tâm Chính ủy .8/1/1969    
           
Binh trạm 27 Thiếu tá Trần  Thiện Can Binh trạm trưởng (Đường 16) .8/1/1969    
Thiếu tá Phùng Hiễu Đễ/
Thiếu tá Hoàng Thọ Đống
Chính ủy BT 27 (Đường 18) .8/1/1969    
           
Binh trạm 31 Thiếu tá Vũ Văn Trịnh Binh trạm trưởng (Na tông- Lùm Bùm) .8/1/1969    
Thiếu tá Phan Biên /Võ Sở Chính ủy BT31 .8/1/1969    
           
Binh trạm 32 Trung tá Đặng Văn Ngữ Binh trạm trưởng Binh trạm 32 (Lùm Bùm-Tha Mé) .8/1/1969    
Trung tá Phan Hữu Đại Chính ủy BT 32 .8/1/1969    
           
Binh trạm 33 Trung tá Đinh Thế Vinh BT trưởng (Đường 9-La Hạp) .8/1/1969    
Trung tá Cao Tâm/D V. Hòa Chính ủy .8/1/1969    
           
Binh trạm 34 Trung tá Nguyễn Nhất Lang Binh trạm trưởng (La Hạp-Bạc) .8/1/1969    
Trung tá Phạm Thái Chính ủy .8/1/1969    
           
Binh trạm 35 Trung tá Nguyễn Tất Giới Binh trạm trưởng Binh trạm 35 (Bạc-Tăng Cát) .8/1/1969    
Trung tá Trần Đức Chính ủy BT 35 .8/1/1969    
           
Binh trạm 36 Thiếu tá Lê Ngọc Huy BT trưởng (Cha văn-Sê Ca Mán) .8/1/1969    
Thiếu tá Hồ Anh Chính ủy .8/1/1969    
           
Binh trạm 38 Nguyễn Giang/Phan Đ Tầm ? BT trưởng(Tăng Cát-Chà Vằn) .8/1/1969    
Thiếu tá Nguyễn Liệu Chính ủy BT 38 .8/1/1969    
           
Binh trạm 37 Trung tá Nguyễn Tuấn BT trưởng (Sê Ca Mán-S9) .8/1/1969    
Thiếu tá Trần Văn Thảo/ Vũ Quang Bình Chính ủy BT 37 .8/1/1969    
           
Binh trạm 41 Trung tá Võ văn Quỳ BT trưởng  (Đ9- Thà Khống) .8/1/1969    
Trung tá Nguyễn Văn Lạn Chính ủy BT 41 .8/1/1969    
           
Binh trạm 42 Trung tá Hoàng Xuân Điền BT trưởng  (Sê Ca Mán-S9) .8/1/1969    
Trung tá Lê Tự Do Chính ủy BT 42 .8/1/1969    
           
Binh trạm 44 Trung tá Bùi Quốc Ủy BT trưởng(B46) .8/1/1969    
Trung tá Võ Phúc Kiến Chính ủy BT 44 .8/1/1969    
Binh trạm 50 Thiếu tá Nguyễn Giang BT trưởng (Tà Ngâu- Xiêm Pạng) .8/1/1969    
Thiếu tá Lê Tư Do/ Nguyễn Đức Đệ Chính ủy BT 50 .8/1/1969    
           
Binh trạm 51 Thiếu tá Trần Thiện Can Binh trạm trưởng 51 (Xiêm Pạng-Stung Treng) .8/1/1969    
Đại úy Đặng Văn Phiếm Chính ủy BT 51 .8/1/1969    
           
           
Giai đoạn 1971-1972, thành lập các Bộ Tư lệnh khu vực  
Các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh 470  
Binh trạm 37 Trung tá Nguyễn Quang Minh Binh trạm trưởng 37 BTL470    
Nguyễn Đức Đề/Trần Danh Hòa Chính ủy    
           
Binh trạm 50 Nguyễn Giang/Đào Mạnh Đủ Binh trạm trưởng 50 BTL470    
Thiếu tá Nguyễn Đức Đệ Chính ủy BT 50    
           
Binh trạm 51 Thiếu tá Dương Văn Diệm Binh trạm trưởng 51 BTL470    
Thiếu tá Đặng Văn Phiếm Chính ủy BT 51    
           
Binh trạm 52 Thiếu tá Trần Thiện Can Binh trạm trưởng 28 BTL470    
Thiếu tá Vũ Sơn Chính ủy BT 28    
           
Binh trạm 53 Thiếu tá Huỳnh Tấn Đại Binh trạm trưởng 53 BTL470    
Thiếu tá Vũ Dần Chính ủy BT 53    
           
E4 Công binh Thiếu tá Trần Quốc Khiêm Trung đoàn trưởng BTL470    
Thiếu tá Nguyễn Trị Chính ủy    
  Thiếu tá Hoàng Ngọc Giao Trung đoàn phó    
           
Các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh khu vực 471  
Binh trạm 46 Thiếu tá Phạm Đức Tầm Binh trạm trưởng BTL 471    
Thiếu tá Nguyễn Phú Cường Chính ủy    
           
Binh trạm 47 Thiếu tá Nguyễn Văn Bang Binh trạm trưởng 47 BTL 471    
Thiếu tá Phạm Thắc Chính ủy BT 47    
           
Binh trạm 35 Thiếu tá Lê Chí Binh trạm trưởng 35 BTL 471    
Trung tá Hoàng Văn Thám Chính ủy BT 35    
           
Binh trạm 36 Thiếu tá Trương Hữu Thanh/
 Thiếu tá Nguyễn Văn Bang)
Binh trạm trưởng 36 BTL 471    
Thiếu tá Ngô Mạnh Thu Chính ủy BT 36    
           
Binh trạm 38 Trung tá Lê Ngọc Huy Binh trạm trưởng 38 BTL 471    
Thiếu tá Nguyễn Văn Liễu Chính ủy BT 38    
           
Các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh khu vực 473  
Binh trạm 27 Thiếu tá Nguyễn Ngọc Dần Binh trạm trưởng 27 BTL73    
Thiếu tá Hoàng Ngọc Quỳnh Chính ủy BT 27      
           
Binh trạm 28 Thiếu tá Đỗ Tất Yến Binh trạm trưởng 28 BTL73    
Thiếu tá Trần Điệt Chính ủy BT 28      
           
Binh trạm 41 Thiếu tá Trần Thanh Lâm Binh trạm trưởng 27 BTL73    
Thiếu tá Hoàng Đình Phượng Chính ủy BT 27      
           
Binh trạm42 Thiếu tá Đỗ Hữu Tần Binh trạm trưởng 28 BTL73    
Thiếu tá Nguyễn Văn Toàn Chính ủy BT 28    
           
           
Các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh  Khu vực 472  
Binh trạm 32 Trung tá Đặng Văn Ngữ Binh trạm trưởng 32 BTL72    
Thiếu tá Nguyễn Văn Hiểu Chính ủy BT 32    
           
Binh trạm 39 Thiếu tá Nguyễn Đức Lợi Binh trạm trưởng 39 BTL72    
Thiếu tá Lê Xuân Hàn Chính ủy BT 39    
           
Binh trạm 33 Thiếu tá Nguyễn Đức Lợi Binh trạm trưởng BTL72    
Thiếu tá Lê Xuân Hàn Chính ủy    
           
Binh trạm 34 Thiếu tá Trần Yên Thế Binh trạm trưởng BTL72    
Trung tá Hoang Cam Chính ủy    
           
Binh trạm 30 Thiếu tá Nguyễn Văn Nhâm Binh trạm trưởng BTL72    
Thiếu tá Nguyễn Đức Hòa Chính ủy    
           
Các Binh trạm thuộc Bộ Tư lệnh Trường Sơn  
Binh trạm 12 Trung tá Khúc Trường Thành Binh trạm trưởng 12      
Thiếu tá Ngô Quang Binh Chính ủy      
           
Binh trạm 14 Thiếu tá Trần Đình Cầu Binh trạm trưởng 14      
Thiếu tá Bùi Thế Tâm Chính ủy BT 14      
           
Binh trạm 9 Trung tá Nguyễn Văn Lạn Binh trạm trưởng 9      
Trung tá Hoàng Kim Đính Chính ủy BT 9      
           
Binh trạm 31 Thiếu tá Nguyễn Văn Trịnh Binh trạm trưởng 31      
Thiếu tá Phan Biên Chính ủy BT 31      
           
Binh trạm 29 Thiếu tá Nguyễn Phúc Cảnh Binh trạm trưởng      
Thiếu tá Nguyễn Trọng Hiếu Chính ủy      
           
Binh trạm 26 Nguyễn Tất Giới Binh trạm trưởng 26      
Nguyễn Dân Chính ủy BT 26      
           
Binh trạm 19 Nguyễn Văn Vân Binh trạm trưởng 19      
Ngỗ Khuân Chính ủy BT 19      
           
Binh trạm 15   Binh trạm trưởng 15      
  Chính ủy BT 15      
           
Binh trạm 16 Nguyễn Tuy Binh trạm trưởng 16      
Phùng Hữu Đễ Chính ủy BT 16      
           
BT17, E17 Nguyễn Văn Đồng BT trưởng, E trưởng      
Nguyễn Văn Túy Chính ủy BT 17      
Năm Trung đoàn  Công binh thuộc Bộ Tư lệnh Trường Sơn  
E98
CB
Thiếu tá Tô Đa Mạn Trung đoàn trưởng      
Thiếu tá Nguyễn Sĩ Chía Chính ủy    
           
E10
CB
Thiếu tá Liễu Văn Thắng Trung đoàn trưởng      
Thiếu tá Doãn Lâm Chính ủy    
           
E6
CB
Thiếu tá Đỗ Xuân Diễn Trung đoàn trưởng      
Thiếu tá Cao Xuân Hùng Chính ủy    
           
E217
CB
Thiếu tá Đinh Toàn Trung đoàn trưởng      
Trung tá Bùi Khắc Doãn Chính ủy      
           
E8
CB
Thiếu tá Nguyễn Viết Phúc Trung đoàn trưởng    
Thiếu tá Nguyễn Quang Tuấn Chính ủy    
Hai Trung đoàn  Ô tô vân tải thuộc Bộ Tư lệnh Trường Sơn  
E11
Ô tô
Thiếu tá Mai Đức Thắng Trung đoàn trưởng    
Thiếu tá Nguyễn Văn Tú Chính ủy    
         
E13
Ô tô
Thiếu tá Phạm Văn Thi Trung đoàn trưởng    
Thiếu tá Nguyễn Văn Trang Chính ủy (Sau Hoàng Hồ)    
         
Ba Trung đoàn Phòng không thuộc Bộ Tư lệnh Trường Sơn  
E591
PK
Thiếu tá Nguyễn Văn Lẫm Trung đoàn trưởng    
Thiếu tá Phạm Năm Chính ủy    
           
E593
PK
Thiếu tá Vũ Mạnh Bàng Trung đoàn trưởng    
Thiếu tá Trần Minh Mẫn Chính ủy    
           
E210
PK
Thiếu tá Hoàng Đình Cựu Trung đoàn trưởng    
Thiếu tá Trần Hiền Đệ Chính ủy    
           
Hai Trung đoàn  Đường ống xăng dầu thuộc Bộ Tư lệnh Trường Sơn  
E592
XD
Trung tá Mai Trọng Phước Trung đoàn trưởng    
Trung tá Trần Đức Chính ủy    
           
E532
XD
Thiếu tá Nguyễn Tuấn Trung đoàn trưởng    
Thiếu tá Trần Ninh Châu Chính ủy    
           
Một Trung đoàn  Thông tin thuộc Bộ Tư lệnh Trường Sơn  
E546
TT
Trung tá Trần Tung Trung đoàn trưởng    
Trung tá Trần Đình Tung Chính ủy    
         
Bốn Bệnh viện Quân Y thuộc Bộ Tư lệnh Trường Sơn  
Viện 59
QY
Thiếu tá Nguyễn Đăng Hàm Viện trưởng    
Thiếu tá Nguyễn Tiến Du Chính ủy    
           
Viện 46
QY
Thiếu tá Lê Văn Đính Viện trưởng    
Thiếu tá Nguyễn Văn Kiến Chính ủy    
           
Viện 47
QY
  Viện trưởng    
  Chính ủy    
           
Viện 48
QY
... Hiếu Viện trưởng      
  Chính ủy      
                     
 
 
 

tin tức liên quan