Chỉ huy các Sư đoàn thuộc Bộ Tue lệnh Trường Sơn

Ngày đăng: 10:22 24/09/2019 Lượt xem: 968
DANH SÁCH CHỉ HUY SƯ ĐOÀN BỘ TƯ LỆNH TRƯỜNG SƠN
 CÁC THỜI KỲ

 
Đơn vị HỌ TÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN
Sư đoàn Khu vực 470
T.Lập 6/1970
kiêm Tiền phương Bộ TL 559
Bộ Tư lệnh
1- Thượng tá Lê Đình Sum
2- Thượng tá Nguyễn An 1970
3-Thượng tá Nguyễn Lang 1971
Tư lệnh .6/1970 Phó Tl 559
1- Thượng tá Bùi Đức Tạm 1970
2- Đại tá Hoàng Thế Thiên 1971
Chính ủy .6/1970 Phó CU 559
1-Trung tá Hoàng Anh Vũ
2-Thượng tá Nguyễn Đức Phương
3-Thượng tá Mai Nhân 1971
4-Trung tá Hoàng Anh Vũ 1971
5-Trung tá Nguyễn  Kỷ
6-Bùi Quốc Ủy
Phó Tư lệnh .6/1970 Kiêm TMT
.6/1970
 Trung tá Phan Hữu Đại
 Cao Tâm
Phó Chính ủy .6/1970
Vũ Quang Bình Phó Chính ủy /CNCT .6/1970
Cơ quan Bộ Tư lệnh Sư đoàn
Trần Vinh Tham mưu trưởng tác chiến Trung tá Phạm Ngọc Dư (PTL) ?
Chu Minh Đông Tham mưu trưởng Công binh Thiếu tá Nguyễn Phú Cầu ?
Nguyễn Tương Phùng Chủ nhiệm Hậu Cần  
  Trung tá Phạm Bá Dậu ? Chủ nhiệm Chính trị  
Đơn vị HỌ TÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN
Sư đoàn Bộ binh 968 (5/3/1970) Bộ Tư lệnh
Thượng tá Hoàng Biền Sơn Tư lệnh Thượng tá Phạm Thanh Sơn ?
Trung tá  Nguyễn Ngọc Sơn Chính ủy  
Trung tá Hùng Sơn Phó Tư lệnh  
Trung tá Hồ Sĩ Lộc Phó Chính ủy  
Trung tá Trần Xuân Soạn Phó Tư lệnh, TMT  
Cơ quan Bộ Tư lệnh Sư đoàn
Thiếu tá Lê Văn Á Tham mưu phó  
Thiếu tá Lê Tất Yến Tham mưu phó  
Trung tá Nguyễn Tiến Thưởng Chủ nhiệm Chính trị  
Thiếu tá Hoàng Đình Mậu Chủ nhiệm Hậu Cần  
Trung tá Nguyễn Thủy Phó CNCT  
Nguyễn Dụ Phó CNCT  
     
Đơn vị HỌ TÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN
Đoàn chuyên gia 565 Chỉ huy đoàn
Thượng tá Hà Tuấn Khanh Đoàn trưởng May-05
Thượng tá Trần Quyết Thắng Chính ủy 1970
Trung tá Nguyễn Việt Kỳ Đoàn phó  
Trung tá Ngô Huân Phó Chính ủy  
     
Đơn vị HỌ TÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN
Bộ TL
Hậu cứ
 571
T.Lập 10/1970
Bộ Tư lệnh
Thượng tá Đỗ Hữu Đào Tư lệnh  (Lê Nghĩa Sỹ?)  
Trung tá Nguyễn Linh Anh Chính ủy 12/71 Ngô Tôn Xương thay
Trung tá Tạ Viết Quý Phó Tư lệnh  
  Phó Tư lệnh  
  Phó Tư lệnh  
  Phó Chính ủy  
  Phó Chính ủy /CNCT  
Cơ quan Bộ Tư lệnh Sư đoàn
  Tham mưu trưởng tác chiến  
  Tham mưu trưởng Công binh  
  Chủ nhiệm Hậu Cần  
       
Đơn vị HỌ TÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN
Bộ TL
Khu vực 473
T.Lập 20/7/1971
Chỉ huy sở tại Cha Lỳ
Bộ Tư lệnh
Thượng tá Lê Đình Sum Tư lệnh sư đoàn .7/1971
Thượng tá Lê Nghĩa Sỹ Chính ủy .7/1971
Trung tá Lê Trung Ngôn Phó Tư lệnh .7/1971
Trung tá Phạm Hồng Thái Phó Tư lệnh .7/1971
Trung tá Phan Hữu Đại Phó Chính ủy .7/1971
Trung tá Võ Văn Quỳ Phó Tư lệnh/TMT .7/1971
     
Cơ quan Bộ Tư lệnh Sư đoàn
Trung tá Võ Văn Quỳ Tham mưu trưởng .7/1971
Thiếu tá Dương Đình Tạ Tham mưu trưởng Công binh .7/1971
Thiếu tá Hoàng Thọ Đống Tham mưu phó tác chiến .7/1971
Thiếu tá Hoàng Đào Phó Chủ nhiệm Chính trị .7/1971
Thiếu tá Phùng Hữu Đễ Phó Chủ nhiệm Chính trị .7/1971
Thiếu tá Nguyễn Văn Trợ Chủ nhiệm Hậu Cần .7/1971
Đại úy Ngô Chú Phó Chủ nhiệm Hậu Cần .7/1971
       
Đơn vị HỌ TÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN
Bộ TLKhu vực
472
T.Lập 10/1970
Sở chỉ huy tại bản Na Lai (bắc Mường Phìn 10km)
Bộ Tư lệnh
Thượng tá Ngô Huy Biên Tư lệnh sư đoàn .7/1971
Thượng tá Lê Đình Truy Chính ủy .7/1971
Trung tá Đào Kim Sơn Phó Tư lệnh  
Trung tá Nguyễn Việt Phương Phó Tư lệnh  
  Phó Tư lệnh  
Trung tá Võ Sở Phó Chính ủy 12/1971 về 471 
Trung tá Nguyễn Thế Bưu Phó Chính ủy  
Cơ quan Bộ Tư lệnh Sư đoàn
Trung tá Nguyễn Bích Ngọc Chủ nhiệm chính trị  
Thiếu tá Hoàng Trá Tham mưu trưởng vận chuyển  
Thiếu tá Nguyễn Quốc Chấn Tham mưu trưởng tác chiến  
Trung tá Nguyễn Thúc Yêm Tham mưu trưởng  công binh  
Thiếu tá Lương Đức Hạnh Chủ nhiệm Hậu Cần  
       
Đơn vị HỌ TÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN
Bộ Tư lệnh Khu vực 471
T.Lập 10/1970
Chỉ huy sở ở Nam Bạc
Bộ Tư lệnh
Thượng tá Nguyễn An Tư lệnh sư đoàn .6/1970
Thượng tá Ngô Tôn Xương
Trung tá Võ Sở (12/1971)
Chính ủy .6/1970 Sau về 571

 
Trung tá Cao Đôn Luân Phó Tư lệnh/ Tham mưu trưởng .6/1970
Trung tá Hồ Quang Trung Phó Tư lệnh .6/1970
Trung tá Nguyễn Văn Lạn Phó Tư lệnh .12/1970
Trung tá Nguyễn Tam Anh
Hoàng Văn Thám
Phó Chính ủy /Chủ nhiêm Chính trị Hy sinh 1972
Thay Ng. Tam Anh 
Trung tá Dương Văn Hòa Phó Chính ủy .6/1970
Cơ quan Bộ Tư lệnh Sư đoàn
Thiếu tá Trịnh Liễu Tham mưu trưởng tác chiến  
Trung tá Chu Minh Đông Tham mưu trưởng Công binh  
Thiếu tá Nguyễn Bình Chủ nhiệm Hậu Cần  
       
Đơn vị HỌ TÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN
Sư đoàn cao xạ 377
(1971)
phối thuộc
Bộ Tư lệnh
Thượng tá Nguyễn Hữu Ích Tư lệnh sư đoàn  
  Chính ủy ,1971
Trung tá Đoàn Thuận Phó Tư lệnh/ Tham mưu trưởng ,1971
Trung tá Trần Nghị Phó Tư lệnh ,1971
Trung tá Trịnh Đình Dân Phó Tư lệnh ,1971
Trung tá Nguyễn Ly Sơn Phó Chính ủy ,1971
Trung tá Lương Tý Phó Chính ủy  
Trung tá Lương Khánh Vân Phó Chính ủy  
     
Cơ quan Bộ Tư lệnh Sư đoàn
Trung tá Trần Hữu Tưởng Tham mưu trưởng tác chiến  
Trung tá Nguyễn Hoàng Chủ nhiệm Chính trị  
Thiếu tá Vũ Văn Thúc Chủ nhiệm Hậu Cần  
  ....Thiêm Chủ nhiệm kỹ thuật  
       
Đơn vị HỌ TÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN
Sư đoàn ô tô 571
Tháng 7/1973
Bộ Tư lệnh
 Trung tá Nguyễn Đàm Tư lệnh sư đoàn  
Trung tá Phan Hữu Đại Chính ủy  
Trung tá Hoàng Trá Phó Tư lệnh  
Trung tá Nguyễn Tất Giới Phó Tư lệnh/ Tham Mưu trưởng  
Phan Biên/ Nguyễn Minh Đức Phó Chính ủy  
     
Cơ quan Bộ Tư lệnh Sư đoàn
Trung tá Phùng Hữu Đễ Chủ nhiệm Chính trị  
Nguyễn Văn Thước Chủ nhiệm Kỹ thuật  
Nguyễn Văn Tuyết Chính ủy Hậu cần  
Nguyễn Văn Hạt Chủ nhiệm Hậu Cần  
       
Đơn vị HỌ TÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN
Sư đoàn Công Binh 473
tháng 7/1973
Bộ Tư lệnh
 Trung tá Nguyễn Văn Kỷ Tư lệnh sư đoàn  
Trung tá Bùi Thế Tâm
Trung tá Phạm Bá Dậu
Chính ủy Thay Bùi Thế Tâm 
Trung tá Tô Đa Mạn Phó Tư lệnh  
Cao Đôn Luân Phó Tư lệnh  
  Phó Tư lệnh  
Trung tá Trần Danh Hòa
Trung tá  Ng. Sỹ Chía
Phó Chính ủy Thay Trần DanhHòa 
Cơ quan Bộ Tư lệnh Sư đoàn
Đỗ Xuân Diễn Tham mưu trưởng tác chiến ,1971
Hoàng Đình Phượng Chủ nhiệm Chính trị ,1971
Ngô Chú Chủ nhiệm Hậu Cần  
       
Đơn vị HỌ TÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN
Sư đoàn Khu vực 471
Năm 1973
Bộ Tư lệnh
Trung tá Hồ Quang Trung
Trung tá Nguyễn Văn Lạn
Tư lệnh sư đoàn Thay HQT 
Trung tá Võ Sở
Trung tá Dương Văn Hòa
Chính ủy Thay Võ Sở 
Trung tá Phạm Lê Hoàng Phó Tư lệnh  
Trung tá Hoàng Văn Thám Phó Chính ủy  
     
Cơ quan Bộ Tư lệnh Sư đoàn
Nguyễn Hữu Thanh Tham mưu trưởng  Vận chuyển  
Ngô Mạnh Thu Chủ nhiệm Chính trị  
Chu Minh Đông Tham mưu trưởng Công binh  
Nguyễn Bình Chủ nhiệm Hậu Cần  
Trần Liễu Tham mưu trưởng tác chiến  
     
       
Đơn vị HỌ TÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN
Sư đoàn Khu vực 472
năm 1973
Bộ Tư lệnh
Trung tá Nguyễn Việt Phương
Trung tá Võ Văn Quỳ
Tư lệnh sư đoàn Thay N.Việt Phương 
Trung tá Bùi Thế Tâm
Trung tá Võ Sở
Chính ủy Thay B.T.Tâm 
Trung tá Đào Kim Sơn Phó Tư lệnh/ Tham mưu trưởng  
Nguyễn Đức Lợi Phó Tư lệnh kiêm TMT Công binh  
     
Trung tá Hoàng Cam Phó Chính ủy  
Cơ quan Bộ Tư lệnh Sư đoàn
Nguyễn Quốc Chấn Tham mưu trưởng tác chiến  
Vũ Đình Hòe Tham mưu trưởng vận chuyển  
Nguyễn Văn Hiểu Chủ nhiệm Chính trị  
Lương Đức Hạnh Chủ nhiệm Hậu Cần  
       
Đơn vị HỌ TÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN
Sư đoàn ô tô 471
Ngày15/5/  1974
Bộ Tư lệnh
Thượng tá Nguyễn Văn Lạn Tư lệnh sư đoàn  
Thượng tá Phạm Thái Chính ủy  
Thượng tá Nguyễn Tất Giới Phó Tư lệnh  
Trung tá Phan Biên Phó Chính ủy  
Cơ quan Bộ Tư lệnh Sư đoàn
Nguyễn Thuận Quảng Tham mưu trưởng  
Ngô Mạnh Thu Chủ nhiệm Chính trị  
Nguyễn Bình Chủ nhiệm Hậu Cần  
       
Đơn vị HỌ TÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN
Sư đoàn Công Binh 472
ngày 15/5/1974
Bộ Tư lệnh
Phạm Trọng Dy Q.Tư lệnh sư đoàn  
Hoàng Cam Q. Chính ủy  
Trần Đình Cầu Phó Tư lệnh  
  Phó Tư lệnh  
  Phó Tư lệnh  
  Phó Chính ủy  
  Phó Chính ủy  
  Phó Chính ủy  
     
Cơ quan Bộ Tư lệnh Sư đoàn
Nguyễn Văn Nhâm Tham mưu trưởng  
Phạm Thắc Chủ nhiệm Chính trị  
Lương Đức Hạnh Chủ nhiệm Hậu Cần  
       
Đơn vị HỌ TÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN
Sư đoàn Công Binh 470
ngày 15/5/1974
Bộ Tư lệnh
Vũ Văn Trịnh Tư lệnh sư đoàn  
Hoàng Văn Thám Q. Chính ủy  
Trần Quốc Khiêm Phó Tư lệnh  
Phạm Năm Phó Chính ủy  
  Phó Chính ủy  
Cơ quan Bộ Tư lệnh Sư đoàn
Trần Cảnh Tham mưu trưởng  
Nguyễn Hữu Thảo Chủ nhiệm Chính trị  
Phạm Ấp Chủ nhiệm Hậu Cần  
       
Đơn vị HỌ TÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN
Sư đoàn Công Binh 565
ngày 15/5/1974
Bộ Tư lệnh
Đào Kim Sơn Tư lệnh sư đoàn  
Nguyễn Ngọc Sơn  Chính ủy  
Nguyễn Thắng Lợi Phó Tư lệnh  
Nguyễn Riêng Phó Tư lệnh  
     
Nguyễn Văn Hiếu Phó Chính ủy  
     
Cơ quan Bộ Tư lệnh Sư đoàn
Trến Yên Thế Tham mưu trưởng tác chiến  
  Chủ nhiệm Chính trị  
  Chủ nhiệm Hậu Cần  

tin tức liên quan