Cơ quan Đoàn, Bộ tư lệnh các thời kỳ

Ngày đăng: 10:28 24/09/2019 Lượt xem: 816
DANH SÁCH CƠ QUAN BỘ TƯ LỆNH QUA CÁC THỜI KỲ
 
I-Thời kỳ đầu tiên (1959-1964)
  A-Giai đoạn 1959-1960 (Đoàn 559 trực thuộc Bộ Quốc phòng)
       
  B-Giai đoạn 1961-1964 (Đoàn 559  cuối 1963 trực thuộc TC Hậu Cần)
       
TT CHỨC DANH HỌ TÊN  
1 Trưởng phòng Tham mưu Thiếu tá Nguyễn Văn Cẩm  
  Tr. Ban Quân lực Thượng úy Phan Đức Tầm  
  Tr. Ban Hành quân Thượng úy Hà Kỳ Thự  
  Tr. Ban Thông tin Trung úy Vũ Duy Chinh  
2 Phòng Chính trị Thiếu tá Trần Trọng Kiếm  
  Tr. Ban Tổ chức Đại úy Phạm Tề  
  Tr. Ban  Cán bộ Đại úy Nguyễn Văn Liễu  
  Tr. Ban Tuyên huấn Đại úy Lê Phụng Kỳ  
3 Phòng Hậu cần Đại úy Trần Kim Thạch  
  Tr. Ban Quân nhu Thượng úy Phùng Sê  
  Tr. Ban  Quân Y Thượng úy Lê Trung Nguyên  
  Tr. Ban Tài vụ    .....Trường  
  Tr. Ban Quân khí Trung úy Nguyễn Ngọc Linh  
       
II-Thời kỳ thứ Hai (1965-1968)
  A-Giai đoạn 1965 (Bộ TL 559   trực thuộc Bộ Quốc phòng)
TT CHỨC DANH HỌ TÊN  
1 Cơ quan tham mưu    
  Tham mưu trưởng Thượng tá Vũ Văn Đôn  
  Tham mưu phó Phòng không Thượng tá Nguyễn Cận  
  Tham mưu phó tác chiến Trung tá Đỗ Hữu Đào  
  Tham mưu phó Công binh Trung tá Nguyễn Văn Nhạn  
  Tr. Phòng kế hoạch Thiếu tá Hoàng Minh Đức  
  Trưởng phòng Quân lực Thiếu tá Đoàn Lược  
  Phòng tác chiến Thiếu tá Nguyễn Tuấn  
  Phòng Công binh Thiếu tá Phạm Văn Diêu  
  Tr.phòng TC phòng không Thiếu tá Trần Trung Tín  
  Phó phòng Cơ yếu Đại úy Hồ Mại  
  Tr. Phòng Quản lý hành chính ....Tú  
       
2 Cơ quan Chính trị    
  Chủ nhiệm Chính trị Thượng tá Hồng Kỳ  
  Phó Chủ nhiệm Trung tá Lê Nghĩa Sỹ  
  Tr. Phòng Tổ chức Thiếu tá Võ Sở  
  Tr. Phòng Cán bộ Thiếu tá Nguyễn Đức Huy  
  Tr. Phòng Tuyên huấn Thiếu tá Nguyễn Linh Anh  
  Tr. Phòng Bảo vệ Thiếu tá Nguyễn Cường Kháng  
  Tr. Phòng Dân vận Thiếu tá Nguyễn Ích  
  Viện Tr. Kiểm sát Quân sự Thiếu tá Nguyễn Huệ  
       
2 Cơ quan Hậu cần    
  Chủ nhiệm Hậu cần Trung tá Võ Văn Dật  
  Chính ủy Hậu cần Trung tá Lê Xy  
  Tr. Phòng Quân Y Thiếu tá BS Nguyễn Văn Thảo  
  Tr. Phòng Quân nhu    
  Tr. Phòng Quân khi    
  Tr. Phòng Tài vụ Thiếu tá Nguyễn Chu-Ng. Văn Thái  
  Tr. Phòng Tham mưu kế hoạch    
  Tr. Phòng Doanh trại    
       
  B-Giai đoạn 1967-1968 (Bộ TL 559   trực thuộc TC Hậu Cần)
TT CHỨC DANH HỌ TÊN  
1 Cục Tham mưu Vận chuyển    
  Tham mưu trưởng Trung tá Nguyễn An  
  Tham mưu phó Trung tá Nguyễn Chúc  
  Tham mưu phó Kỹ thuật xe Trung tá Trần Duy Cát  
       
2 Cục Tham mưu Công binh    
  Tham mưu trưởng Trung tá Phạm Văn Diêu  
  Tham mưu phó Trung tá Nguyễn Kỷ  
  Tham mưu phó Nguyễn Nam Hải  
       
3 Bộ Tham mưu    
  Tham mưu trưởng Trung tá Nguyễn Lang  
  Tham mưu phó PK Trung tá Phạm Văn Đôn  
  Tham mưu phó hành quân Trung tá Đoàn Lược  
       
4 Cục chính trị    
  Chủ nhiệm chính trị Thượng tá Ngô Thành Vân  
  Phó CN Chính trị Trung tá Lê Nghĩa Sỹ  
  Phó CN Chính trị Trung tá Bùi Đức Tạm  
  Phó CN Chính trị Trung tá Nguyễn Linh Anh  
       
5 Cục Hậu cần    
  Chủ nhiệm Hậu cần Trung tá Nguyễn Văn Triệu  
  Phó Chủ nhiệm Hậu cần Trung tá Hồ Quang Trung  
  Chính ủy Trung tá Nguyễn Danh  
III-Thời kỳ thứ Ba (1969-1972)
       
TT CHỨC DANH HỌ TÊN  
  B-Giai đoạn  1969-1971 (Bộ TL 559   trực thuộc Bộ QP)
       
1 Bộ Tham mưu
  Tham mưu trưởng Thượng tá Nguyễn Lang  
  Tham mưu phó Thượng tá Vũ Thành  
  Tham mưu phó Thượng tá Đỗ Hữu Đào  
  Tham mưu phó Trung tá Đoàn Lược  
       
2 Cục Tham mưu Phòng không
  Tham mưu trưởng  Thượng tá Ngô Huy Biên  
  Tham mưu phó Trung tá Trần Trung Tín  
       
3 Cục Tham mưu Công binh
  Tham mưu trưởng Thượng tá Phạm Văn Diêu  
  Tham mưu phó Trung tá Phan Quang Tiệp  
  Tham mưu phó Trung tá Lê Trung Ngôn  
4 Cục Chính trị
  Chủ nhiệm Chinh trị Thượng tá Lê Xy  
  Phó Chủ nhiệm Chinh trị Thượng tá Trần Xuân Trường  
  Phó Chủ nhiệm Chinh trị Trung tá Đoàn Mạnh Thúy  
  Phó Chủ nhiệm Chinh trị Trung tá Võ Sở  
  Phó Chủ nhiệm Chinh trị Trung tá Phan Hữu Đại  
       
5 Cục Hậu cần
  Chủ nhiệm Hậu cần Thượng tá Nguyễn Văn Triệu  
  Chính ủy Trung tá Nguyễn Danh  
  Cục phó Trung tá Nguyễn Tốn  
       
6 Cục Vận chuyển
  Tham mưu trưởng  Thượng tá Nguyễn Chúc  
  Tham mưu phó Trung tá Trần Duy Cát  
  Tham mưu phó Trung tá Việt Phương  
  Tham mưu phó Trung tá Nguyễn Đàm  
       
7 Cục Chuyên gia
  Cục trưởng Thượng tá Nguyễn Lệnh  
  Cục phó Trung tá Nguyễn Ích  
8 Cục Sản xuất
  Cục phó Trung tá Hồ Quang Trung  
       
       
  C-Giai đoạn mùa khô 1971-1972 (Bộ TL 559   trực thuộc Bộ QP)
1 Bộ Tham mưu
  Tham mưu trưởng Đại tá Nguyễn Lang  
  Tham mưu phó Trung tá Nguyễn Văn Hào  
  Tham mưu phó Trung tá Trần Đình Chung  
2 Cục Tham mưu Phòng không
  Tham mưu trưởng  Thượng tá Vũ Thành  
  Tham mưu phó Trung tá Trần Trung Tín  
  Tham mưu phó Trung tá Phạm Lê Hoàng  
3 Cục Tham mưu Công binh
  Tham mưu trưởng Thượng tá Phạm Văn Diêu  
  Tham mưu phó Trung tá Phan Quang Tiệp  
  Tham mưu phó Trung tá Hoàng Đình Luyến  
4 Cục Chính trị
  Chủ nhiệm Chinh trị Thượng tá Ngô Thành Vân  
  Cục phó Thượng tá Nguyễn Quang Vân  
  Cục phó THượng tá Trần Xuân Trường  
  Cục phó Trung tá Nguyễn Linh Anh  
5 Cục Hậu cần
  Chủ nhiệm Hậu cần Thượng tá Nguyễn Văn Triệu  
  Chính ủy Trung tá Phạm Duy Lâm  
  Cục phó Trung tá Nguyễn Tốn  
6 Cục Vận chuyển
  Tham mưu trưởng  Thượng tá Nguyễn Chúc  
  Tham mưu phó Trung tá Trần Duy Cát  
  Tham mưu phó Trung tá Dương Thế Thọ  
       
7 Văn phòng Bộ Tư lệnh
  Chánh Văn phòng Bùi Khắc Doãn  
  Phó Chánh Văn phòng Thiếu tá Lê Mai Trung  
  Phó Chánh Văn phòng Thiếu tá Lê Phi Sơn  
  Phó Chánh Văn phòng Thiếu tá Vũ Đình Hòe  
       
IVThời kỳ thứ Tư (1973-1975)
       
TT CHỨC DANH HỌ TÊN  
1 Bộ Tham mưu
  Tham mưu trưởng Đại tá Nguyễn Lang  
  Tham mưu phó Võ Văn Quỳ  
  Tham mưu phó Hành quân Đoàn Lược  
  Tham mưu phó thông tin Nguyễn Văn Tụng  
2 Cục Tham mưu Phòng không
  Tham mưu trưởng  Vũ Thành  
  Tham mưu phó Trần Trung Tín  
  Tham mưu phó Nguyễn Văn Tiếp  
3 Cục Tham mưu Vận chuyển
  Tham mưu trưởng Nguyễn Chúc  
  Tham mưu phó Hoàng Anh Vũ  
  Tham mưu phó Nguyễn Văn Khản  
4 Cục Tham mưu Công binh
  Tham mưu trưởng Phan Quang Tiệp  
  Tham mưu phó Dương Đình Tạ  
  Tham mưu phó Hoàng Đình Luyến  
  Tham mưu phó Trần Đình Cầu  
  Tham mưu phó Đỗ Xuân Diễn  
5 Cục Xăng dầu
  Cục trưởng Nguyễn Đàm  
  Cục phó Phan Ninh  
  Chính ủy Nguyễn Tho  
6 Cục Tham mưu Vận chuyển
  Tham mưu trưởng Nguyễn Chúc  
  Tham mưu phó Hoàng Anh Vũ  
  Tham mưu phó Nguyễn Văn Khỏa  
  Tham mưu phó Trần Duy Bình  
7 Cục Chính trị
  Cục trưởng Nguyễn Quang Vân  
  Cục phó Võ Sở  
  Cục phó Phạm Tề  
  Cục phó Đặng Đình Miên  
  Cục phó Hoàng Nguyễn  
7 Cục Hậu cần
  Cục trưởng Nguyễn Đức Phương  
  Chính ủy Nguyễn Danh  
  Cục phó Hồ Quang Trung  
  Cục phó Phạm Duy Lâm  
8 Viện Kiểm sát
  Viện trưởng Hoàng Phú Túc  
9 Văn phòng Bộ Tư lệnh
  Chánh văn phòng Hoàng Xuân Điền  
 

tin tức liên quan