Phụ lục công tác truyền thống năm 2019

Ngày đăng: 09:14 30/11/2019 Lượt xem: 357
PHỤ LỤC CÔNG TÁC TRUYỀN THỐNG

(Tài liệu phát hành tại Hội nghị BCH lần thứ IV, ngày 29/11/2019)
 
Tt Đơn vị Số phim
Tài liệu, phóng sự
Số đầu sách
Xuất bản
Số buổi
Biểu diễn
Văn nghệ
Số lượt người xem
 
 
 
             
Số buổi
nói chuyện truyền
thống
Số
lượt người nghe
Hiện vật tặng các bảo tàng Phối hợp tổ chức triển lãm Số người thăm lại chiến trường
1 T.Hóa   4 193 10.070    76 13.730     1690
2 B Ninh   2           2  
3 B Giang 1     20   2.500    10      300       400
4 TPHCM 2 2   15      700      1   1.000       250
5 Hdương 1*       4  1.270  135   4.808       414
6 H.Yên   1     4  1.500           350
7 V. Phúc              4   1.278  02     135
8 T.Quang              3      325         92
9 Q Ninh 1       1     500              95
10 C Bằng         4   1.500        1     40
11 L. Sơn   1     4   1.000      3     500        800
12 TT Huế 5       5   1.200      1     200       
13 Kh Hòa         5      255      5   1.300         22
14 Đ Nông 2       5   1.046    12   1.260    6       70
15 Yên Bái 2 2    39   7.900    29   2.656   10        75
16 Hà Tĩnh 1      20   5.000      7   1.000     3.000
17 Q. Bình        18   1.850   16      480     10.710
18 Q.Trị 2     27   2.661    23   1.960     5    107
19 Hà Nội 5 3      9   5.800      2      330 330   1    537
20 H.Giang          5      500          
21 H. Bình         41   6.950     12   1.800        300
22 Nghệ An 8 1     28   9.500       7   1,300     2   1  1.250
23 Sơn La           3      150               86
24 Phú Thọ 4 2     24   5.200       12   5.365     42   7     145
25 T. Bình   2     25   5.000      15   3.000   286   5  1.500
26 Đ. Nai         10      750        8   1.070           84
27 B.Đinh                2      300      
28 L. Đồng                     240
29 Gia Lai           4      427       2      124      
30 Đ.Lắc           3      450       1      120      2         51
31 B.Thuận         13   2.800       5   1.000           50
32 Phú Yên 1         8   2.600       4      960      2         16
33 N. Định       125   30.00       25   3.000     39 1      365
34 Đà Nẵng                 11 1      105
35 B.Dương 2         4   1.000                35
36 F968           4       735               87
38 F472    1       9      350         35       175
39 F471                    152
40
41
F473
F571
          4      850      
   120
       75
    800
42 F470 1         3      450             136
43 E17                      60
44 T. 975                     95
45 E593                     21
46 E102B                  
47 E251                      21
48 Bộ TM 1                    82
49 XD-ĐÔ   2     4   1.000        4   1    170
50 N Ch.Trị   1                  60
51
52
V.chuyên
Hội Nữ csts
 
1
 
1
          2    130  
306
 
  01
              
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tin tức liên quan