Thơ TS của chiến sĩ TS một cách nhìn chân thực và dung di - Lê Trung Khiên

06/05/2017 - 415 lượt xem

THƠ TRƯỜNG SƠN CỦA CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN MỘT CÁCH NHÌN CHÂN THỰC, DUNG DỊ Lời Ban Biên tập: Chúng tôi vừa nhận được bài viết nhân đọc mảng thơ của chiến sĩ Trường Sơn trong 2 ...